สหกรณ์ดิจิทัล
  • 11 พ.ค. 2564
 8,363

ยื่นรับสวัสดิการผ่าน Line สหกรณ์ สะดวก ลดการเดินทาง ลดความเสี่ยง Covid-19

 

ในช่วงการแพร่ระบาดของ COVID-19 นี้ หากสมาชิกและสมาชิกสมทบ มีความประสงค์จะยื่นขอรับสวัสดิการกับทางสหกรณ์ แล้วมีความกังวลใจ ในเรื่องการเดินทางเพื่อนำส่งเอกสารมายังสหกรณ์  ซึ่งอาจเป็นการเสี่ยงต่อการติดเชื้อไวรัส Covid-19 ได้นั้น

 

เพื่ออำนวยความสะดวกแก่สมาชิกและสมาชิกสมทบ ในการยื่นขอรับสวัสดิการ  หกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จำกัด ได้มีบริการ “จัดส่งเอกสารขอรับสวัสดิการ ผ่านทาง Line Official ของสหกรณ์ได้”


(ทั้งนี้หากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส Covid-19 อยู่ในสภาวะปกติแล้ว บางสวัสดิการ อาจจำเป็นต้องส่งทางไปรษณีย์ตามเดิม)
 

สวัสดิการที่สามารถยื่นรับผ่าน Lineสหกรณ์ ได้ มีดังนี้

UploadImage


13 สวัสดิการ "สมาชิก" ที่ยื่นรับทาง Line ได้

1. สวัสดิการเพื่อช่วยเหลือผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (อ่านรายละเอียด)

2. สวัสดิการเพื่อรับขวัญทายาทใหม่ (อ่านรายละเอียด)
3. สวัสดิการเพื่ออุปสมบทหรือประกอบพิธีฮัจญ์ (อ่านรายละเอียด)

4. สวัสดิการเพื่อการสมรส (อ่านรายละเอียด)
5. สวัสดิการเพื่อช่วยเหลืองานศพสมาชิก (อ่านรายละเอียด)

6. สวัสดิการช่วยเหลืองานศพบิดา มารดา คู่สมรสและบุตรของสมาชิก (อ่านรายละเอียด)

7. สวัสดิการเพื่อสงเคราะห์การศพสำหรับสมาชิกที่มิได้ทำประกันชีวิต (อ่านรายละเอียด)

8. สวัสดิการเพื่อสมาชิกที่ไม่มีบุตรหรือเป็นโสด (อ่านรายละเอียด)

9. สวัสดิการเพื่อส่งเสริมการศึกษาของสมาชิก (อ่านรายละเอียด)
10. สวัสดิการเพื่อการศึกษาของบุตรของสมาชิก (อ่านรายละเอียด)
11. สวัสดิการเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ของสมาชิก (อ่านรายละเอียด)
12. สวัสดิการเพื่อบ้านหลังใหม่ (อ่านรายละเอียด)
13. สวัสดิการเพื่อสงเคราะห์สมาชิกประสบภัย (อ่านรายละเอียด)

 


 

6 สวัสดิการ "สมาชิกสมทบ" ที่ยื่นรับทาง Line ได้

1. สวัสดิการเพื่อช่วยเหลืองานศพสมาชิกสมทบ (อ่านรายละเอียด)
2. สวัสดิการเพื่อส่งเสริมการศึกษาของสมาชิกสมทบ (อ่านรายละเอียด)
3. สวัสดิการเพื่อการมงคลสมรสของสมาชิกสมทบ (อ่านรายละเอียด)

4. สวัสดิการสมาชิกสมทบเพื่ออุปสมบทหรือประกอบพิธีฮัจญ์ (อ่านรายละเอียด)
5. สวัสดิการเพื่อบ้านหลังใหม่ของสมาชิกสมทบ (อ่านรายละเอียด)

6. สวัสดิการเพื่อรับขวัญทายาทใหม่ของสมาชิกสมทบ (อ่านรายละเอียด)

 


UploadImage


ขั้นตอนในการยื่นรับสวัสดิการ

 

UploadImage

1. เข้าเว็บไซต์สหกรณ์ www.025798899.com หัวข้อดาวน์โหลดเอกสาร > เอกสารขอรับสวัสดิการ

UploadImage

2. "พิมพ์" ใบคำขอรับสวัสดิการที่ท่านต้องการ

UploadImage

3. กรอกข้อมูลการขอรับสวัสดิการให้ครบถ้วน

UploadImage

4. ถ่ายรูป ใบคำขอรับสวัสดิการ และ เอกสารประกอบคำขอรับสวัสดิการ ให้ครบถ้วน ชัดเจน

UploadImage

5. ส่งรูปคำขอรับสวัสดิการและเอกสารมาที่  Line Official สหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จำกัด "@Forestcoop" 

ขั้นตอนง่ายๆ เพียงเท่านี้ ก็สามารถยื่นรับสวัสดิการกับสหกรณ์ ในยุค NewNormal วิถีชีวิตใหม่ ปลอดภัยจาก Covid- 19 ได้แล้ว สวัสดีครับ ^_^


 

วิดีโอ ขั้นตอนในการยื่นรับสวัสดิการ
UploadImage

UploadImage