สวัสดิการสำหรับสมาชิก
  • 24 ธ.ค. 2560
 8,769

7. สวัสดิการเพื่อรับขวัญทายาทใหม่

ยื่นออนไลน์
ตรวจสอบสถานะ

หลักเกณฑ์การขอรับสวัสดิการ

  • ต้องเป็นสมาชิกมาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี
  • จ่ายเงินสวัสดิการเพื่อรับขวัญทายาทใหม่ของสมาชิก ครอบครัวละ  1,000 บาท ต่อทายาทใหม่ 1 คน
  • ยื่นขอรับสวัสดิการพร้อมทั้งแนบสำเนาสูติบัตรและสำเนาทะเบียนสมรส หรือ หนังสือการรับรองบุตรหรือหลักฐานอื่นใดที่แสดงว่าเป็นบุตรที่ชอบด้วยกฏหมาย ภายในกำหนดเวลา 120 วัน นับแต่วันที่คลอดบุตร
  • สหกรณ์จะนำฝากเงินสวัสดิการดังกล่าวเข้าบัญชีออมทรัพย์สินมัธยัสถ์ของสมาชิกที่เปิดไว้กับสหกรณ์

เอกสารประกอบ

1. ใบคำขอรับสวัสดิการเพื่อรับขวัญทายาทใหม่

2. สำเนาสูติบัตร

3. สำเนาทะเบียนสมรส หรือ หนังสือการรับรองบุตรหรือหลักฐานอื่นใดที่แสดงว่าเป็นบุตรที่ชอบด้วยกฏหมาย

4. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน

5. สำเนาทะเบียนบ้าน


เอกสาร