สวัสดิการสำหรับสมาชิก
 • 23 ก.พ. 2564
 951

สวัสดิการสมาชิกเพื่อช่วยเหลือผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของสมาชิกที่ได้รับผลกระทบจากวิกฤตการณ์โรคโควิด 19 สหกรณ์ขอมอบสวัสดิการเพื่อช่วยเหลือผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) รวมวงเงินไม่เกิน 10,000,000 บาท 
   
     หลักเกณฑ์การขอรับสวัสดิการ
 • สหกรณ์จะจ่ายเงินสวัสดิการให้แก่สมาชิกเมื่อได้รับการวินิจฉัยโรคจากแพทย์ว่าติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เป็นจำนวนเงิน 10,000 บาท เพียงครั้งเดียว
 • ต้องเป็นสมาชิกมาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี 
 • ยื่นขอรับสวัสดิการภายใน 120 วัน นับแต่วันที่ได้รับทราบผลการวินิจฉัยจากแพทย์หรือโรงพยาบาล 
 • กรณีสมาชิกยื่นคำขอรับทุนสวัสดิการนี้หลังจากที่สหกรณ์อนุมัติครบจำนวนเงินตามวงเงินที่กำหนดไว้ดังกล่าวแล้ว ให้คำขอนั้นเป็นอันตกไป
 • สหกรณ์จะนำฝากเงินสวัสดิการดังกล่าวเข้าบัญชีออมทรัพย์สินมัธยัสถ์ของสมาชิกที่เปิดไว้กับสหกรณ์
      เอกสารประกอบ
 
 • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนหรือบัตรข้าราชการสมาชิก
 • ใบรับรองแพทย์หรือผลการตรวจวินิจฉัยจากโรงพยาบาลว่าติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
 • ใบคำขอรับสวัสดิการเพื่อช่วยเหลือผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม คลิ๊กลิ้งค์ 
  หรือเขียนแบบคำขอรับสวัสดิการเพื่อช่วยเหลือผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ตามแบบที่สหกรณ์กำหนด (กรณีที่ไม่สามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มได้) 
  คลิ๊กลิ้งค์

  UploadImage
   

  ช่องทางการส่งเอกสาร

  สมาชิกสามารถส่งเอกสารขอรับทุน ผ่านช่องทาง 

  Line สหกรณ์ ID : @forestcoop

  Email : forestcoop@gmail.com

  ไปรษณีย์ : สหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จำกัด ตู้ ปณ.169 ปณศ.จตุจักร กรุงเทพฯ 10900


เอกสาร