สวัสดิการสำหรับสมาชิก
  • 28 ธ.ค. 2560
 8,454

3. สวัสดิการเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ของสมาชิก

ยื่นออนไลน์
ตรวจสอบสถานะ

การเรียนรู้ หมายความว่า การเรียน การศึกษา การสัมมนา การอมรม เกี่ยวกับความรู้ทุกสาขาวิชาการที่หน่วยงานของรัฐ  องค์กรในกำกับของรัฐ หรือสหกรณ์เป็นผู้จัดขึ้น
 

หลักเกณฑ์การขอรับสวัสดิการ

    •    ต้องเป็นสมาชิกมาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี

    •    จ่ายให้ตามที่จ่ายจริงแต่ไม่เกิน 500 บาท สมาชิกคนหนึ่ง ๆ มีสิทธิ์ได้รับสวัสดิการไม่เกิน 3 ครั้งตลอดอายุการเป็นสมาชิก

    •    ยื่นขอรับสวัสดิการพร้อมแนบใบเสร็จรับเงินฉบับจริง ภายในกำหนดเวลา 90 วัน นับแต่วันชำระเงิน

    •    สหกรณ์จะนำฝากเงินสวัสดิการดังกล่าวเข้าบัญชีออมทรัพย์สินมัธยัสถ์ของสมาชิกที่เปิดไว้กับสหกรณ์

เอกสารประกอบ

1. ใบคำขอรับสวัสดิการเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ของสมาชิก ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม คลิ๊ก

2. ใบเสร็จรับเงินฉบับจริงจากหน่วยงานของรัฐ หรือองค์กรในกำกับของรัฐ หรือสหกรณ์เป็นผู้จัดขึ้น

3. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน

4. สำเนาทะเบียนบ้าน


เอกสาร