ข้อบังคับและระเบียบ
ดาวน์โหลดทั้งเล่ม

ข้อบังคับสหกรณ์

1. ข้อบังคับของสหกรณ์


2. ข้อบังคับและระเบียบสหกรณ์ ประจำปี 2563


ระเบียบสหกรณ์


2. ระเบียบเกี่ยวกับหุ้น พ.ศ. 2561


3. ระเบียบเกี่ยวกับการให้เงินกู้


4. ระเบียบเกี่ยวกับสวัสดิการสมาชิก
7. ระเบียบเกี่ยวกับการโอน และการรับโอนสมาชิก
10. ระเบียบเกี่ยวกับสวัสดิการสมาชิกสมทบ


พระราชบัญญัติสหกรณ์