ทุนเรือนหุ้น
  • 26 ม.ค. 2560
 29,817

สมาชิกทุกคนต้องถือหุ้นและชำระค่าหุ้นเป็นรายเดือนตั้งแต่เดือนแรกที่เข้าเป็นสมาชิก ตามอัตราส่วนของจำนวนเงินได้รายเดือน ตลอดระยะเวลาการเป็นสมาชิก จะขายหรือโอนหุ้นที่ตนถือให้ผู้อื่นไม่ได้ และจะถอนคืนหุ้นระหว่างที่ตนเป็นสมาชิกอยู่ไม่ได้ จะกระทำได้เฉพาะการกู้ยืมเงินค่าหุ้นที่มีอยู่เท่านั้น


สมาชิกทุกคนต้องถือหุ้นในสหกรณ์ หุ้นละสิบบาท  อย่างน้อย   ตามอัตราส่วนของเงินได้รายเดือน ดังนี้UploadImage

*  สมาชิกมีสิทธิซื้อหุ้นรายเดือนเพิ่มขึ้นเท่าไรเมื่อใดก็ได้ สูงสุดไม่เกิน 2,500,000 บาท

*  สมาชิกสมทบถือหุ้นได้ไม่เกิน 1 ล้านบาท

 


การเพิ่มเงินค่าหุ้นรายเดือน

สมาชิกสามารถขอส่งเงินค่าหุ้นรายเดือนเพิ่มในอัตราที่สูงกว่าที่กำหนดไว้ในระเบียบได้ โดยแจ้งความจำนงเป็นหนังสือตามแบบพิมพ์ที่สหกรณ์กำหนดก่อนวันสิ้นเดือน สหกรณ์จะดำเนินการให้ในเดือนถัดไป

การงดส่งเงินค่าหุ้นรายเดือน
สมาชิกที่ได้ส่งเงินค่าหุ้นไม่น้อยกว่า 120 งวด หรือเป็นจำนวนเงินไม่น้อยกว่า 50,000 บาทและไม่มีหนี้สินกับสหกรณ์ จะงดส่งเงินค่าหุ้นรายเดือนหรือลดจำนวนการถือหุ้นรายเดือนลงก็ได้ โดยแจ้งความจำนงเป็นหนังสือต่อคณะกรรมการดำเนินการ

การเพิ่มหุ้นพิเศษ(ระดมหุ้น)
นอกจากหุ้นซึ่งสมาชิกส่งเป็นรายเดือนแล้ว สมาชิกสามารถถือหุ้นเพิ่มขึ้นอีกได้ โดยส่งค่าหุ้นนั้น ๆ คราวเดียวเต็มมูลค่า สมาชิกที่จะเพิ่มหุ้นพิเศษ(ระดมหุ้น) ให้แสดงความจำนงเป็นหนังสือตามแบบพิมพ์ที่สหกรณ์พร้อมเงินสดหรือโอนเงินเข้าบัญชีสหกรณ์