สวัสดิการสำหรับสมาชิก
  • 13 ธ.ค. 2560
 3,937

สวัสดิการเพื่อสมาชิกที่ไม่มีบุตรหรือเป็นโสด

สหกรณ์ขอมอบสวัสดิการเพื่อสมาชิกที่ไม่มีบุตรหรือเป็นโสด ให้แก่ บุตรโดยชอบด้วยกฎหมายของสมาชิกและหมายความรวมถึงบุตรบุญธรรมด้วย หรือสมาชิกที่ไม่มีการสมรสตามกฎหมายและหมายความรวมถึงผู้ที่หย่าร้างแล้ว และเมื่อสมาชิกได้ใช้สิทธิ์รับเงินสวัสดิการตามระเบียบนี้ไปแล้วไม่มีสิทธิ์รับสวัสดิการเพื่อการศึกษาของบุตรสมาชิกอีก

 

หลักเกณฑ์การขอรับสวัสดิการ

  • สมาชิกต้องมีอายุตั้งแต่ 50 ปีขึ้นไป และมีอายุการเป็นสมาชิกไม่น้อยกว่า 15 ปี
  • สมาชิกที่รับโอนมาจากสหกรณ์อื่น ให้นับอายุการเป็นสมาชิกตั้งแต่วันที่สหกรณ์ได้รับโอนผู้นั้นเป็นสมาชิกสหกรณ์
  • สหกรณ์จ่ายเงินสวัสดิการจำนวน 3,000 บาท เพียงครั้งเดียว
  • กรณีสมาชิกและคู่สมรสเป็นผู้มีสิทธิ์ได้รับเงินสวัสดิการ สหกรณ์จะจ่ายเงินสวัสดิการให้ทั้ง 2 คน
  • สหกรณ์จะนำฝากเงินสวัสดิการดังกล่าวเข้าบัญชีออมทรัพย์สินมัธยัสถ์ของสมาชิกที่เปิดไว้กับสหกรณ์

เอกสารประกอบ

  • ใบคำขอรับสวัสดิการเพื่อสมาชิกที่ไม่มีบุตรหรือเป็นโสด ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม คลิ๊ก
  • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน

เอกสาร