สวัสดิการสำหรับสมาชิก
 • 22 ธ.ค. 2560
 11,432

9. สวัสดิการเพื่อสมาชิกที่ไม่มีบุตรหรือเป็นโสด

ยื่นออนไลน์
ตรวจสอบสถานะ

สหกรณ์ขอมอบสวัสดิการเพื่อสมาชิกที่ไม่มีบุตรหรือเป็นโสด ให้แก่ 

 • สมาชิกที่ไม่มีบุตร หรือ บุตรบุญธรรม
 • สมาชิกที่เป็นโสด และ ไม่มีบุตร
 • สมาชิกที่หย่าร้าง และ ไม่มีบุตร

 และเมื่อสมาชิกได้ใช้สิทธิ์รับเงินสวัสดิการตามระเบียบนี้ไปแล้วไม่มีสิทธิ์รับสวัสดิการเพื่อการศึกษาของบุตรสมาชิกอีก

 

หลักเกณฑ์การขอรับสวัสดิการ

 • สมาชิกต้องมีอายุตั้งแต่ 50 ปีขึ้นไป และมีอายุการเป็นสมาชิกไม่น้อยกว่า 15 ปี
 • สมาชิกที่รับโอนมาจากสหกรณ์อื่น ให้นับอายุการเป็นสมาชิกตั้งแต่วันที่สหกรณ์ได้รับโอนผู้นั้นเป็นสมาชิกสหกรณ์
 • สหกรณ์จ่ายเงินสวัสดิการจำนวน 3,000 บาท เพียงครั้งเดียว
 • กรณีสมาชิกและคู่สมรสเป็นผู้มีสิทธิ์ได้รับเงินสวัสดิการ สหกรณ์จะจ่ายเงินสวัสดิการให้ทั้ง 2 คน
 • สหกรณ์จะนำฝากเงินสวัสดิการดังกล่าวเข้าบัญชีออมทรัพย์สินมัธยัสถ์ของสมาชิกที่เปิดไว้กับสหกรณ์

เอกสารประกอบ

 • ใบคำขอรับสวัสดิการเพื่อสมาชิกที่ไม่มีบุตรหรือเป็นโสด ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม คลิ๊ก
 • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน

เอกสาร