สวัสดิการสำหรับสมาชิกสมทบ
 • 21 ธ.ค. 2560
 12,198

1. สวัสดิการเพื่อช่วยเหลืองานศพสมาชิกสมทบ

ยื่นออนไลน์
ตรวจสอบสถานะ
 • เมื่อสมาชิกสมทบเสียชีวิตสหกรณ์ขอมอบสวัสดิการเพื่อช่วยเหลืองานศพสมาชิกสมทบ โดยมอบเป็นสิ่งของแสดงการไว้อาลัยในงานศพและหรือเงินร่วมทำบุญงานศพสมาชิกสมทบในนามสหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จำกัด

 

 • กรณีสมาชิกสมทบเป็นบิดา มารดา คู่สมรส หรือบุตรของสมาชิก สหกรณ์จะจ่ายสวัสดิการเพื่อช่วยเหลืองานศพตามระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จำกัด ว่าด้วยสวัสดิการเพื่อช่วยเหลืองานศพบิดา มารดา คู่สมรส และบุตรของสมาชิกเพียงอย่างเดียว

 

 • ผู้มีสิทธิ์ยื่นขอรับทุนได้แก่ผู้แทนสมาชิก หรือบิดา มารดา  คู่สมรส บุตร หรือทายาทโดยชอบธรรมของสมาชิกสมทบผู้ที่ถึงแก่กรรม  

หลักเกณฑ์

 • สหกรณ์จะจ่ายเงินสวัสดิการเพื่อช่วยเหลืองานศพสมาชิกสมทบ จำนวน 1,500 บาท
 • ยื่นขอรับสวัสดิการดังกล่าวภายใน 60 วัน นับแต่วันที่สมาชิกสมทบถึงแก่กรรม

เอกสารประกอบ

 • แบบคำขอรับสวัสดิการเพื่อช่วยเหลืองานศพสมาชิกสมทบ ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม คลิ๊ก
 • สำเนาใบมรณะบัตรของสมาชิกสมทบผู้เสียชีวิต
 • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนสมาชิกสมทบผู้เสียชีวิต
 • สำเนาทะเบียนบ้านสมาชิกสมทบผู้เสียชีวิต ประทับตรา “ตาย”
 • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนผู้ขอรับสวัสดิการ
 • สำเนาทะเบียนบ้านผู้ขอรับสวัสดิการ
 • สำเนาทะเบียนสมรส (กรณีผู้ขอรับสวัสดิการเป็นคู่สมรสของสมาชิกสมทบที่เสียชีวิต)
 • สำเนาหน้าสมุดบัญชีธนาคาร (กรุงไทย หรือ ไทยพาณิชย์) กรณีผู้ขอรับสวัสดิการไม่ได้เป็นสมาชิกสหกรณ์

เอกสาร