สวัสดิการสำหรับสมาชิก
 • 23 ธ.ค. 2560
 13,599

8. สวัสดิการเพื่อการศึกษาของบุตรสมาชิก

ยื่นออนไลน์
ตรวจสอบสถานะ

หลักเกณฑ์การขอรับทุนการศึกษา

 • ต้องเป็นสมาชิกมาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี
 • สมาชิก 1 คน ยื่นขอรับทุนการศึกษาบุตรได้ 1 คน กรณีที่สมาชิกและคู่สมรสเป็นสมาชิกสหกรณ์และมีบุตรมากกว่า 1 คน สามารถยื่นขอรับทุนการศึกษาบุตรได้ทั้งสองคน โดยสมาชิก 1 คน ต่อบุตร 1 คน
 • สมาชิกที่ได้รับสวัสดิการสมาชิกที่ไม่มีบุตรหรือเป็นโสดแล้ว ไม่มีสิทธิ์ขอรับทุนการศึกษาของ บุตรสมาชิก
 • สหกรณ์มอบทุนการศึกษาให้แก่บุตรสมาชิก(รวมถึงบุตรบุญธรรมตามกฎหมาย) ที่มีอายุตั้งแต่ 3 ปีและไม่เกิน 25 ปีบริบูรณ์ ยกเว้นการศึกษาในระดับอุดมศึกษา (ปริญญาตรี) ที่มีหลักสูตรเกินกว่า 4 ปี ให้ขอรับสวัสดิการได้ไม่เกินอายุ 27 ปีบริบูรณ์

ประเภทของทุน   

ทุนการศึกษามี 3 ประเภท บุตรสมาชิก 1 คน มีสิทธิ์สมัครขอรับทุนได้ประเภทใดประเภทหนึ่ง ดังนี้    

(1) ทุนส่งเสริมการศึกษา 

มอบให้บุตรสมาชิกทุกคนที่ส่งใบสมัครขอรับทุนทุกระดับชั้นการศึกษา ตั้งแต่ระดับอนุบาล – ปริญญาตรี  ทุนละ 600 บาท

(2) ทุนเรียนดี

มอบให้บุตรสมาชิกที่มีผลการเรียนดี  ตั้งแต่ระดับประถมศึกษาปีที่ 1 – ปริญญาตรี ในแต่ละระดับชั้นการศึกษา ให้ได้รับไม่เกิน 3,500 บาท (โดยให้เป็นไปตามประกาศสหกรณ์) 

 

บุตรสมาชิกที่ได้รับทุนส่งเสริมการศึกษาหรือทุนเรียนดีแล้ว เมื่อสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี (เกียรตินิยม) มีสิทธิขอรับทุนเพิ่ม ดังนี้

 • เกียรตินิยมอันดับ 1 ได้รับทุนเพิ่ม 2,500บาท
 • เกียรตินิยมอันดับ 2 ได้รับทุนเพิ่ม 1,000บาท

(3)  ทุนส่งเสริมการศึกษากรณีพิเศษ

มอบให้บุตรสมาชิกที่ศึกษาในโรงเรียนสอนคนพิการ หรือเป็นเด็กที่ต้องได้รับการดูแลเป็นพิเศษ ทุนละ ทั้งนี้สถานศึกษาจะต้องได้รับการรับรองจากกระทรวงศึกษาธิการ จำนวนเงินและจำนวนทุนให้เป็นไปตามประกาศสหกรณ์ ซึ่งจำนวนเงินของทุนต้องไม่เกิน 3,500 บาท

 

เอกสารประกอบ

 • ใบคำขอรับสวัสดิการเพื่อการศึกษาของบุตรสมาชิก ดาวน์โหลดแบบฟอร์มได้จาก  www.025798899.com  
 • สำเนาทะเบียนบ้านที่มีชื่อบุตรสมาชิก
 • หนังสือรับรองการศึกษา หรือเอกสารที่แสดงว่ากำลังศึกษาอยู่ในปีที่ขอรับทุนการศึกษาบุตร
 • ใบระเบียนการศึกษาหรือผลการเรียนเฉลี่ยของปีการศึกษาที่ผ่านมา (เฉพาะขอทุนเรียนดี)
 • หนังสือรับรองการสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี และสำเนาใบประกาศเกียรติคุณเกียรตินิยมระดับ ปริญญาตรี (เฉพาะขอทุนเกียรตินิยม)
 • หนังสือรับรองจากสถานศึกษาสอนคนพิการ หรือเด็กที่ต้องได้รับการดูแลเป็นพิเศษ (เฉพาะทุนส่งเสริมการศึกษากรณีพิเศษ)

ระยะเวลาการยื่นคำขอรับทุน

 • ยื่นคำขอรับทุนการศึกษาระหว่างเดือนพฤษภาคม – เดือนกันยายน ของทุกปี (ตามประกาศให้ทุนการศึกษาบุตร ของปีนั้นๆ )