ประมวลจริยธรรมของสหกรณ์
 2,691

UploadImage
ประกาศ

สหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จำกัด

เรื่อง  ประมวลจริยธรรมของคณะกรรมการดำเนินการ ผู้จัดการ ที่ปรึกษา และเจ้าหน้าที่ของสหกรณ์

 

    

ตามที่กฎกระทรวงว่าด้วยการดำเนินงานและกำกับดูแลสหกรณ์ออมทรัพย์และสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน กำหนดให้สหกรณ์ต้องจัดทำประมวลจริยธรรม เพื่อกำหนดมาตรฐานทางจริยธรรมของคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ ที่ปรึกษาของสหกรณ์ ผู้จัดการและฝ่ายจัดการของสหกรณ์ โดยมีกลไกและระบบในการบังคับใช้อย่างมีประสิทธิภาพ

    

เพื่อให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ของกฎกระทรวงฉบับดังกล่าว สหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จำกัด จึงได้ออกประกาศใช้ประมวลจริยธรรมของสหกรณ์ไว้ดังนี้

 

หมวด 1

บททั่วไป

    

ข้อ 1  ประมวลนี้เรียกว่า “ประมวลสหกรณ์ ว่าด้วย ประมวลจริยธรรมของคณะกรรมการดำเนินการ ผู้จัดการ ที่ปรึกษา และเจ้าหน้าที่ของสหกรณ์ พ.ศ. 2564”

    

ข้อ 2  ประมวลนี้ให้ใช้บังคับถัดจากวันประกาศเป็นต้นไป

    

ข้อ 3  ในประมวลนี้

    

“สหกรณ์” หมายความว่า  สหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จำกัด

    

“คณะกรรมการดำเนินการ"  หมายความว่า  คณะกรรมการดำเนินการ สหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จำกัด

    

“ผู้จัดการ” หมายความว่า ผู้จัดการสหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จำกัด

    

“ที่ปรึกษาของสหกรณ์” หมายความว่า บุคคลซึ่งได้รับแต่งตั้งทำหน้าที่ในการให้ความเห็นหรือคำแนะนำแก่สหกรณ์โดยอาจมีค่าตอบแทนหรือไม่ก็ได้

    

“เจ้าหน้าที่ของสหกรณ์” หมายความว่า เจ้าหน้าที่สหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จำกัด และเจ้าหน้าที่ตามสัญญาจ้าง

 

หมวด 2

มาตรฐานทางจริยธรรม

 

ส่วนที่ 1 ค่านิยมหลักของมาตรฐานจริยธรรม

    

ข้อ 4  คณะกรรมการดำเนินการ ผู้จัดการ ที่ปรึกษาของสหกรณ์และเจ้าหน้าที่ของสหกรณ์ทุกคนมีหน้าที่โดยยึดค่านิยมตามหลัก 9 ประการ ดังนี้

    (1) การยึดมั่นในคุณธรรมและจริยธรรม

    (2) การมีจิตสำนึกที่ดี ซื่อสัตย์ สุจริต และรับผิดชอบ

    (3) การยึดถือประโยชน์สหกรณ์เหนือกว่าประโยชน์ส่วนตัว และไม่มีประโยชน์ทับซ้อน

    (4) การยืนหยัดทำในสิ่งถูกต้อง เป็นธรรม และถูกกฎหมาย

    (5) การให้บริการแก่สมาชิกของสหกรณ์ด้วยความรวดเร็ว มีอัธยาศัย และไม่เลือกปฏิบัติ

    (6) การให้ข้อมูลข่าวสารแก่สมาชิกของสหกรณ์อย่างครบถ้วน ถูกต้อง และไม่บิดเบือนข้อเท็จจริง

    (7) การมุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน รักษามาตรฐาน มีคุณภาพ โปร่งใส และตรวจสอบได้

    (8) การยึดมั่นในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข

    (9) การยึดมั่นในหลักจรรยาบรรณของสหกรณ์

 

ส่วนที่ 2 มาตรฐานจริยธรรมขององค์กร

    

ข้อ 5 คณะกรรมการดำเนินการ ผู้จัดการ ที่ปรึกษาของสหกรณ์และเจ้าหน้าที่ของสหกรณ์ทุกคนต้องจงรักภักดีต่อชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์

    

ข้อ 6  คณะกรรมการดำเนินการ ผู้จัดการ ที่ปรึกษาของสหกรณ์และเจ้าหน้าที่ของสหกรณ์ทุกคนต้องเป็นแบบอย่างที่ดีในการรักษาไว้ และปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมายทุกประการ

    

ข้อ 7  คณะกรรมการดำเนินการ ผู้จัดการ ที่ปรึกษาของสหกรณ์และเจ้าหน้าที่ของสหกรณ์ทุกคนต้องยึดมั่นและปฏิบัติตามจรรยาบรรณของคณะกรรมการ ผู้จัดการ ที่ปรึกษาของสหกรณ์และเจ้าหน้าที่ของสหกรณ์

 

หมวด 3

กลไกและระบบการบังคับใช้

    

ข้อ 8  คณะกรรมการดำเนินการ ผู้จัดการ ที่ปรึกษาของสหกรณ์และเจ้าหน้าที่ของสหกรณ์ทุกคนต้องประพฤติปฏิบัติและวางตนอยู่ในกรอบระเบียบว่าด้วยประมวล จริยธรรมของสหกรณ์ ทั้งนี้ ให้ประธานกรรมการดำเนินการสหกรณ์ทำหน้าที่กำกับดูแลการประพฤติปฏิบัติของผู้จัดการ ที่ปรึกษาของสหกรณ์และเจ้าหน้าที่ของสหกรณ์ให้เป็นไปตามประมวลจริยธรรมนี้

    

ข้อ 9  กรณีการร้องเรียนหรือปรากฏเหตุว่ามีกรรมการ ผู้จัดการ ที่ปรึกษาสหกรณ์และเจ้าหน้าที่สหกรณ์ประพฤติปฏิบัติฝ่าฝืนประมวลจริยธรรมนี้ ให้ยื่นเรื่องต่อประธานกรรมการดำเนินการสหกรณ์เพื่อพิจารณาดำเนินการ

    

เมื่อประธานกรรมการดำเนินการสหกรณ์ได้รับเรื่องร้องเรียนแล้ว จะต้องนำเสนอต่อคณะกรรมการดำเนินการเพื่อขออนุมัติแต่งตั้งคณะอนุกรรมการขึ้นชุดหนึ่งจำนวนไม่น้อยกว่า 3 คน แต่ไม่เกิน 5 คน เพื่อดำเนินการสอบสวนจริยธรรมในเรื่องดังกล่าว โดยผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อนั้นจะต้องไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับเรื่องที่ร้องเรียนและไม่อยู่ในสังกัดฝ่ายหรือสายงานเดียวกันกับผู้ถูกร้องเรียน อีกทั้งต้องไม่เคยเป็นผู้เคยถูกลงโทษทางวินัยหรือถูกพิจารณาว่ากระทำผิดทางวินัย แม้ว่าจะไม่ต้องได้รับโทษทางวินัยก็ตาม

    

ข้อ 10 การดำเนินการสอบสวนให้เป็นไปตามระเบียบของสหกรณ์

    

หากดำเนินการสอบสวนตามข้อ 10 เสร็จสิ้นลง ให้รายงานต่อประธานกรรมการดำเนินการสหกรณ์ หากไม่ปรากฏข้อเท็จจริงว่ามีการฝ่าฝืนประมวลจริยธรรม ให้ยุติเรื่อง แต่หากปรากฏว่ามีมูลอันควรดำเนินการทางวินัย ให้พิจารณาดำเนินการทางวินัยผู้นั้น ตามข้อบังคับและระเบียบสหกรณ์ต่อไป

 

หมวด 4

ขั้นตอนการลงโทษ

    

ข้อ 11 การประพฤติปฏิบัติฝ่าฝืนประมวลจริยธรรมนี้ ในกรณีที่มิใช่เป็นความผิดทางวินัยหรือความผิดทางอาญา ให้ดำเนินการตามสมควรแก่กรณีเพื่อให้มีการแก้ไขหรือดำเนินการที่ถูกต้องหรือตักเตือน หรือสั่งการให้ผู้ฝ่าฝืนนั้นปรับปรุงตนเอง หรือได้รับการพัฒนาแล้วแต่กรณี

    

ข้อ 12  การประพฤติปฏิบัติฝ่าฝืนประมวลจริยธรรมนี้ ในกรณีเป็นความผิดทางวินัยหรือความผิดทางอาญา ให้ดำเนินการตามข้อบังคับและระเบียบของสหกรณ์กำหนด

    

ข้อ 13  กรณีเกิดปัญหาในการตีความหรือดำเนินการตามประมวลจริยธรรมนี้ ให้ประธานกรรมการดำเนินการสหกรณ์เป็นผู้วินิจฉัยชี้ขาด

 

 

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน    

                                

 

ประกาศ ณ วันที่ 1 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564

 

UploadImage

 

 

 

(นายวิชิต สนธิวณิช)

ประธานกรรมการดำเนินการ

สหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จำกัด