เจ้าหน้าที่

ผู้จัดการ


นางวรีย์พรรณ โหมดเทศ
ผู้จัดการ

รองผู้จัดการ


นางภาราดา หินอ่อน
รองผู้จัดการส่วนบริหาร

นายพิศิษฐ จันทร์คุณาภาส
รองผู้จัดการส่วนการเงิน

น.ส.ฐิติพรรณ วณิชประสิทธิ์
รองผู้จัดการส่วนสินเชื่อ

กลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศ


นายวีระชัย ข่ายสุวรรณ์
หัวหน้ากลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศ

น.ส.สุวารี ใยเผือก
เจ้าหน้าที่เทคโนโลยีสารสนเทศ

นายพิธิวัต ถาวรกุลชัย
เจ้าหน้าที่เทคโนโลยีสารสนเทศ

ฝ่ายบริหารงานทั่วไป


นางกุลฉัตร วรนิธิภัค
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป

นางรัตนพร สิทธิกุลนันท์
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

น.ส.พลอยภัทรา จันทร์เด่นดวง
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

น.ส.นริณี สองห้อง
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

น.ส.กนกพร บุญสร้อย
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

นายฉัตรพล เวชสิทธิ์
เจ้าหน้าที่ธุรการ

น.ส.สุภาวดี เรืองมา
ลูกจ้างชั่วคราว

ฝ่ายสมาชิกสัมพันธ์


นางเกวรินทร์ ทิศาเลิศไพศาล
หัวหน้าฝ่ายสมาชิกสัมพันธ์

น.ส.ขนิษฐา จิตต์ประเสริฐศรี
เจ้าหน้าที่สมาชิกสัมพันธ์

นางปฐมพร เอกพันธุ์
เจ้าหน้าที่่สมาชิกสัมพันธ์

นางกุลพรภัสร์ สุพรมพันธุ์
เจ้าหน้าที่สมาชิกสัมพันธ์

น.ส.กนกวรรณ พันธุ์สวัสดิ์
เจ้าหน้าที่สมาชิกสัมพันธ์

นายศรุต บุญมาดี
เจ้าหน้าที่สมาชิกสัมพันธ์

ฝ่ายสวัสดิการ


น.ส.สายพิน จิตต์สมสุข
หัวหน้าฝ่ายสวัสดิการ

นางลักษณา โฉมงาม
เจ้าหน้าที่สวัสดิการ

ฝ่ายบริหารลูกหนี้


นางวิไลวรรณ นิวาสเวช
หัวหน้าฝ่ายบริหารลูกหนี้

น.ส.ธนิตา ศรีสมบูรณ์
เจ้าหน้าที่บริหารลูกหนี้

นายเฉลิมพล คำวิลัย
นิติกร

ฝ่ายการเงิน


นางขวัญพนิต นุชสวาท
หัวหน้าฝ่ายการเงิน

นางจรินทร์ อินประสิทธิ์
เจ้าหน้าที่การเงิน

นางณาตยา ชะเอมสินธุ์
เจ้าหน้าที่การเงิน

น.ส.กนกวรรณ อุ่นไพร
เจ้าหน้าที่การเงิน

ฝ่ายเงินฝาก


นางปริษา เศรษฐสุข
หัวหน้าฝ่ายเงินฝาก

ว่าที่ ร.ต.(หญิง) พจนีย์ พวงจันทร์
เจ้าหน้าที่การเงิน

น.ส.ดนิตา โฉมฉิน
เจ้าหน้าที่การเงิน

ฝ่ายบัญชีและการลงทุน


นายพงศธร สุวรรณภิญโญกุล
หัวหน้าฝ่ายบัญชีและการลงทุน

นางรุ่งรัตน์ เอื่ยมสอาด
เจ้าหน้าที่บัญชีและการลงทุน

น.ส.พิมพ์ทอง อ่อนน้อม
เจ้าหน้าที่บัญชีและการลงทุน

นายทวีวิทย์ เบญจรุราวงศ์
เจ้าหน้าที่บัญชีและการลงทุน

ฝ่ายเงินกู้ฉุกเฉิน


น.ส.ธนัชชา นนทกิติพงษ์
หัวหน้าฝ่ายเงินกู้ฉุกเฉิน

ฝ่ายเงินกู้สามัญ


นางณภัทร อินสกุล
หัวหน้าฝ่ายเงินกู้สามัญ

นางสุพรรณี สมเลข
เจ้าหน้าที่สินเชื่อ

น.ส.ประไพศรี ซามงค์
เจ้าหน้าที่สินเชื่อ

น.ส.พชรมนตร์ แท่งทอง
เจ้าหน้าที่สินเชื่อ

ฝ่ายเงินกู้พิเศษ


นายวรวิทย์ รักษาแก้ว
หัวหน้าฝ่ายเงินกู้พิเศษ

นายสรายุธ บรรเทืองทิพย์
เจ้าหน้าที่สินเชื่อ