สวัสดิการสำหรับสมาชิก
  • 14 ธ.ค. 2560
 5,116

17. สวัสดิการเพื่อสงเคราะห์การศพสำหรับสมาชิกที่มิได้ประกันชีวิต

สมาชิกที่มีสิทธิ์ได้รับต้องเป็นผู้ที่มิได้รับเงินสวัสดิการเพื่อการประกันชีวิตสมาชิก หรือทำประกันชีวิตกลุ่มแล้วแต่ได้รับการปฏิเสธการจ่ายเงินสินไหมจากบริษัทผู้รับประกัน
     
หลักเกณฑ์การขอรับสวัสดิการ

- สหกรณ์จะจ่ายเงินเพื่อสงเคราะห์การศพสำหรับสมาชิกที่มิได้ทำประกันชีวิต ตามอายุการเป็นสมาชิกปีละ 10,000 บาท หากเศษของปีเกินกว่า 6 เดือน ให้นับเป็น 1 ปี ทั้งนี้ ต้องไม่เกิน 100,000 บาท
- สหกรณ์จะจ่ายเงินเพื่อสงเคราะห์การศพให้สมาชิกที่เสียชีวิตและมีอายุเกิน 70 ปี
- เมื่อสมาชิกเสียชีวิตให้ผู้มีสิทธิ์ได้รับเงินหรือทายาทแจ้งเป็นหนังสือพร้อมแนบเอกสารหลักฐานในการขอรับเงินสวัสดิการภายในกำหนด 180 วัน นับแต่วันเสียชีวิต เมื่อพ้นกำหนดนี้แล้วเป็นอันหมดสิทธิ์ในการขอรับเงิน
- กรณีสมาชิกมีหนี้ค้างชำระอยู่กับสหกรณ์ สหกรณ์จะนำเงินที่ได้รับมาชำระหนี้ที่ค้างชำระ ส่วนเงินที่เหลือสหกรณ์จะจ่ายให้กับผู้รับโอนประโยชน์หรือทายาทตามกฎหมายต่อไป
     
เอกสารประกอบ

1. สำเนาใบมรณะบัตร
2. สำเนาบัตรประจำตัวผู้เสียชีวิต
3. สำเนาทะเบียนบ้านประทับตรา “ตาย”
4. หนังสือรับรองการตายจากโรงพยาบาล (กรณีเสียชีวิตที่โรงพยาบาล)
5. ใบรับแจ้งการตาย (กรณีเสียชีวิตที่บ้าน) พร้อมแนบสำเนาบัตรข้าราชการของผู้ใหญ่บ้านหรือกำนันและสำเนาทะเบียนบ้านของผู้ใหญ่บ้านหรือกำนัน
6. รายงานประจำวันเกี่ยวกับคดี (กรณีเสียชีวิตด้วยอุบัติเหตุ)
7. ใบรายงานชันสูตรพลิกศพ (กรณีเสียชีวิตด้วยอุบัติเหตุ)