ประกาศรายชื่อผู้แทนสมาชิก สำหรับปฏิบัติหน้าที่ประจำปี 2562-2563
 792
ประกาศ
สหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จำกัด
เรื่อง  รายชื่อผู้แทนสมาชิก สำหรับปฏิบัติหน้าที่ประจำปี 2562 – 2563

ตามประกาศสหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จำกัด ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2561 เรื่อง กำหนดการเลือกตั้งผู้แทนสมาชิก สำหรับปฏิบัติหน้าที่ประจำปี 2562-2563 กำหนดให้มีการเลือกตั้งผู้แทนสมาชิกและรายงานผลการเลือกตั้งผู้แทนสมาชิกให้สหกรณ์ทราบ เพื่อประกาศรายชื่อผู้แทนสมาชิก ดังนั้น เพื่อให้เป็นไปตามข้อบังคับ  และระเบียบ จึงขอประกาศรายชื่อผู้แทนสมาชิก สำหรับปฏิบัติหน้าที่ประจำปี 2562 - 2563 ของสหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จำกัด โดยมีจำนวนกลุ่มสมาชิก 139 กลุ่ม และจำนวนผู้แทนสมาชิก 297 คน
 
UploadImage

ประกาศรายชื่อผู้แทนสมาชิก สำหรับปฏิบัติหน้าที่ประจำปี 2562-2563 ไฟล์แนบ