สวัสดิการสำหรับสมาชิก
  • 15 ธ.ค. 2560
 12,229

16. สวัสดิการเพื่อช่วยเหลืองานศพบิดา มารดา คู่สมรสและบุตรของสมาชิก

ยื่นออนไลน์
ตรวจสอบสถานะ
สหกรณ์ขอมอบสวัสดิการเพื่อช่วยเหลืองานศพบิดา มารดา คู่สมรส และบุตรของสมาชิก เพื่อมอบเป็นสิ่งของแสดงการไว้อาลัยและหรือเงินร่วมทำบุญ ในนามสหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จำกัด  
   
     หลักเกณฑ์การขอรับสวัสดิการ
  • สหกรณ์จะจ่ายเงินสวัสดิการเพื่อช่วยเหลืองานศพบิดา มารดา คู่สมรส หรือบุตรของสมาชิก ให้ศพละ 2,000 บาท
  • ยื่นขอรับสวัสดิการภายในกำหนดเวลา  60 วัน นับแต่วันที่ถึงแก่กรรม
  • สหกรณ์จะนำฝากเงินสวัสดิการดังกล่าวเข้าบัญชีออมทรัพย์สินมัธยัสถ์ของสมาชิกที่เปิดไว้กับสหกรณ์
      เอกสารประกอบ
  • ใบคำขอรับสวัสดิการเพื่อช่วยเหลืองานศพบิดา มารดา คู่สมรส และบุตรสมาชิก ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม คลิ๊กลิ้งค์
  • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้านผู้ถึงแก่กรรม
  • สำเนาทะเบียนสมรส (ผู้ถึงแก่กรรมเป็นคู่สมรสสมาชิก)
  • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้านผู้ขอรับสวัสดิการ
 

เอกสาร