คณะกรรมการ

คณะกรรมการ


นายวิชิต สนธิวณิช
ประธานกรรมการดำเนินการ

นายวิฑูรย์ ไชยเพิ่ม
รองประธานกรรมการ คนที่ 1

นางสาวอารยา บุญยะศิรินันท์
รองประธานกรรมการ คนที่ 2

นายธนโรจน์ โพธิสาโร
รองประธานกรรมการ คนที่ 3

นายณรงค์ มหรรณพ
รองประธานกรรมการ คนที่ 4

นายประสิทธ์ นิ่มนวลฉวี
เหรัญญิก

นางสาวมาลี ศรีรัตนธรรม
ผู้ช่วยเหรัญญิก

นายณรงค์ ทองขจร
กรรมการ

นายสุเทพ บัวจันทร์
กรรมการ

นายวุฒิศักดิ์ นราพันธ์
กรรมการ

นายสวัสดิ์ อั้นเต้ง
กรรมการ

นายชัยยันต์ คำป้อ
กรรมการ

นายโชคชัย เลิศเกียรติวงศ์
กรรมการ

นายกัณฑ์พงษ์ ดวงสินกุลศักดิ์
เลขานุการ

นายเกริกฤทธิ์ ศรีสุวอ
ผู้ช่วยเลขานุการ

ที่ปรึกษาคณะกรรมการดำเนินการ


นายจงเจริญ กิจสำราญกุล
ที่ปรึกษา

นายสมศักดิ์ อังศุโกมุทกุล
ที่ปรึกษา

คณะกรรมการอำนวยการ


นายวิฑูรย์ ไชยเพิ่ม
ที่ปรึกษากรรมการอำนวยการ

นายวุฒิศักดิ์ นราพันธ์
ประธานกรรมการอำนวยการ

นายสุเทพ บัวจันทร์
กรรมการ

นางสาวมาลี ศรีรัตนธรรม
กรรมการ

นายโชคชัย เลิศเกียรติวงศ์
กรรมการ

นายประสิทธิ์ นิ่มนวลฉวี
กรรมการและเลขานุการ

คณะกรรมการเงินกู้


นางสาวอารยา บุญยะศิรินันท์
ที่ปรึกษากรรมการเงินกู้

นายประสิทธิ์ นิ่มนวลฉวี
ประธานกรรมการเงินกู้

นายธนโรจน์ โพธิสาโร
กรรมการ

นายสวัสดิ์ อั้นเต้ง
กรรมการ

นายเกริกฤทธิ์ ศรีสุวอ
กรรมการ

นายโชคชัย เลิศเกียรติวงศ์
กรรมการและเลขานุการ

คณะกรรมการศึกษาและประชาสัมพันธ์


นายธนโรจน์ โพธิสาโร
ที่ปรึกษากรรมการศึกษาและประชาสัมพันธ์

นายชัยยันต์ คำป้อ
ประธานกรรมการศึกษาและประชาสัมพันธ์

นายณรงค์ ทองขจร
กรรมการ

นางสาวมาลี ศรีรัตนธรรม
กรรมการ

นายกัณฑ์พงษ์ ดวงสินกุลศักดิ์
กรรมการ

นายเกริกฤทธิ์ ศรีสุวอ
กรรมการและเลขานุการ