คณะกรรมการ

คณะกรรมการ


นายวิชิต สนธิวณิช
ประธานกรรมการดำเนินการ

นายจงเจริญ กิจสำราญกุล
รองประธานกรรมการ คนที่ 1

นางสาวอารยา บุญยะศิรินันท์
รองประธานกรรมการ คนที่ 2

นายวิฑูรย์ ไชยเพิ่ม
รองประธานกรรมการ คนที่ 3

นายธนโรจน์ โพธิสาโร
รองประธานกรรมการ คนที่ 4

นายประสิทธ์ นิ่มนวลฉวี
เหรัญญิก

นายชัยยันต์ คำป้อ
ผู้ช่วยเหรัญญิก

นายณรงค์ ทองขจร
กรรมการ

นายณรงค์ มหรรณพ
กรรมการ

นายสุภาพ คำแฝง
กรรมการ

นายโชคชัย เลิศเกียรติวงศ์
กรรมการ

นายภูดิท จันทะเรือง
กรรมการ

นายกัณฑ์พงษ์ ดวงสินกุลศักดิ์
กรรมการ

นายอนุชิต แตงอ่อน
เลขานุการ

นายสุเทพ บัวจันทร์
ผู้ช่วยเลขานุการ

ที่ปรึกษาคณะกรรมการดำเนินการ


นายสมศักดิ์ อังศุโกมุทกุล
ที่ปรึกษา

คณะกรรมการอำนวยการ


นายจงเจริญ กิจสำราญกุล
ที่ปรึกษาคณะกรรมการอำนวยการ

นายณรงค์ มหรรณพ
ประธานกรรมการอำนวยการ

นายณรงค์ ทองขจร
กรรมการ

นายสุเทพ บัวจันทร์
กรรมการ

นายอนุชิต แตงอ่อน
กรรมการ

นายประสิทธิ์ นิ่มนวลฉวี
กรรมการและเลขานุการ

คณะกรรมการเงินกู้


นางสาวอารยา บุญยะศิรินันท์
ที่ปรึกษาคณะกรรมการเงินกู้

นายอนุชิต แตงอ่อน
ประธานคณะกรรมการเงินกู้

นายณรงค์ มหรรณพ
กรรมการ

นายธนโรจน์ โพธิสาโร
กรรมการ

นายประสิทธิ์ นิ่มนวลฉวี
กรรมการ

นายโชคชัย เลิศเกียรติวงศ์
กรรมการและเลขานุการ

คณะกรรมการศึกษาและประชาสัมพันธ์


นายวิฑูรย์ ไชยเพิ่ม
ที่ปรึกษาคณะกรรมการศึกษาและประชาสัมพันธ์

นายชัยยันต์ คำป้อ
ประธานคณะกรรมการศึกษาและประชาสัมพันธ์

นายณรงค์ ทองขจร
กรรมการ

นายสุภาพ คำแฝง
กรรมการ

นายกัณฑ์พงษ์ ดวงสินกุลศักดิ์
กรรมการ

นายภูดิท จันทะเรือง
กรรมการและเลขานุการ