สวัสดิการสำหรับสมาชิก
  • 13 ธ.ค. 2560
 7,884

18. สวัสดิการเพื่อช่วยเหลืองานศพสมาชิก

ยื่นออนไลน์
ตรวจสอบสถานะ

เมื่อสมาชิกเสียชีวิตสหกรณ์ขอมอบสวัสดิการเพื่อช่วยเหลืองานศพสมาชิก โดยมอบเป็นสิ่งของแสดงการไว้อาลัยและหรือเงินร่วมทำบุญงานศพสมาชิก ในนามสหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จำกัด ซึ่งผู้มีสิทธิ์ยื่นขอรับสวัสดิการได้แก่ผู้แทนสมาชิก หรือบิดา มารดา  คู่สมรส บุตร หรือทายาทโดยชอบธรรมของสมาชิกผู้ที่ถึงแก่กรรม  
      
หลักเกณฑ์การขอรับสวัสดิการ

- จ่ายเงินสวัสดิการเพื่อช่วยเหลืองานศพสมาชิกจำนวน 3,000 บาท
- ยื่นขอรับสวัสดิการภายในกำหนดเวลา 60 วัน นับตั้งแต่วันที่ถึงแก่กรรม
    
เอกสารประกอบ

1. ใบคำขอรับสวัสดิการเพื่อช่วยเหลือศพสมาชิก ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม คลิ๊ก
2. สำเนาใบมรณะบัตรของสมาชิกผู้ถึงแก่กรรม
3. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้านของสมาชิกผู้ถึงแก่กรรม
4. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้านของผู้ขอรับสวัสดิการ
5. สำเนาทะเบียนสมรส (กรณีผู้ขอรับสวัสดิการเป็นคู่สมรสของสมาชิกผู้ถึงแก่กรรม)
6. สำเนาหน้าสมุดบัญชีธนาคารของผู้ขอรับเงินสวัสดิการ (ธนาคารกรุงไทย หรือ ธนาคารไทยพาณิชย์)


เอกสาร