สวัสดิการสำหรับสมาชิกสมทบ
  • 21 ธ.ค. 2560
 4,841

สวัสดิการเพื่อรับขวัญทายาทใหม่ของสมาชิกสมทบ

หลักเกณฑ์

1. สมาชิกสมทบผู้ขอรับสวัสดิการ ต้องเป็นสมาชิกสมทบมาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี  

2. สหกรณ์จ่ายเงินทุนสวัสดิการเพื่อรับขวัญบุตรของสมาชิกสมทบที่ถูกต้องตามกฎหมายซึ่งเป็นทายาท ใหม่ (ยกเว้นบุตรบุญธรรมและบุตรนอกสมรส) ครอบครัวละ 1,000 บาท    

3. ยื่นขอรับสวัสดิการภายในกำหนดเวลา 120 วัน นับแต่วันที่คลอดบุตร พร้อมสำเนาสูติบัตรและสำเนา ทะเบียนสมรส 

เอกสารประกอบ

1. แบบคำขอรับเงินทุนสวัสดิการเพื่อรับขวัญทายาทใหม่ของสมาชิกสมทบ ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม คลิ๊ก

2. สำเนาสูติบัตร 

3. สำเนาทะเบียนสมรส

4. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนสมาชิกสมทบ

5. สำเนาทะเบียนบ้านสมาชิกสมทบ


เอกสาร