แผนกลยุทธ์ฉบับที่ 4 ประจำปี 2560-2563
 4,138

1. วิสัยทัศน์ (Vision)
เป็นองค์กรที่มั่นคง บริการอย่างมีมาตรฐาน บริหารตามหลักธรรมาภิบาล


2. พันธกิจ (Mission)

1.ส่งเสริมการออมและพัฒนาคุณภาพชีวิตสมาชิก

2.พัฒนาการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล

3.พัฒนาองค์ความรู้หลักการ อุดมการณ์สหกรณ์แก่มวลสมาชิก

4.พัฒนาธุรกิจสหกรณ์เพื่อสร้างเสถียรภาพและความมั่นคงของสหกรณ์

5.พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อบริการสมาชิกให้เกิดประโยชน์สูงสุด

6.ส่งเสริมกิจกรรมเพื่อชุมชน สังคมและสิ่งแวดล้อม
 

3. วัตถุประสงค์ (Objective)

วัตถุประสงค์ที่ 1 สร้างความเข้มแข็งและความมั่นคงทางการเงิน

 I1: การบริหารความเสี่ยงด้านปฏิบัติการ ด้านสินเชื่อ ด้านการตลาด ด้านสภาพคล่อง และด้านกลยุทธ์

 I4: การเพิ่มจำนวนสมาชิกและสมาชิกสมทบ

 F3: การกำหนดกรอบนโยบายการลงทุน

 F4: การพัฒนาความสามารถในการบริหารการเงินสหกรณ์

วัตถุประสงค์ที่ 2 ส่งเสริมการออมและการพัฒนาคุณภาพชีวิตสมาชิก

 F1: กำหนดอัตราดอกเบี้ยเงินฝากให้สูงกว่าธนาคาร

 F2: กำหนดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ให้ต่ำกว่าธนาคาร

 M1: ให้สมาชิกได้รับสวัสดิการอย่างเหมาะสม

 M3: ส่งเสริมวิถีชีวิตคนสหกรณ์

วัตถุประสงค์ที่ 3 พัฒนาระบบการบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาล

 L2: ถ่ายทอดความรู้การบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล

 L3: ถ่ายทอดความรู้และเพิ่มพูนทักษะให้กรรมการและเจ้าหน้าที่

 I3: ความรับผิดชอบของผู้แทนสมาชิก คณะกรรมการดำเนินการและฝ่ายจัดการ

วัตถุประสงค์ที่ 4 พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและบริการอย่างมีคุณภาพ

 I2: พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการ

 M4: การพัฒนาระบบการบริการสมาชิกสัมพันธ์

วัตถุประสงค์ที่ 5 สร้างผู้นำสหกรณ์และส่งเสริมการมีส่วนร่วมของสมาชิก

 L1: ถ่ายทอดความรู้เกี่ยวกับหลักการและอุดมการณ์สหกรณ์

 L4: การให้ความรู้แก่ผู้แทนสมาชิกและสมาชิก

 M2: การส่งเสริมการสร้างเครือข่ายกลุ่มสมาชิก

วัตถุประสงค์ที่ 6 ส่งเสริมขบวนการสหกรณ์และสนับสนุนกิจกรรมเพื่อสังคม

 S1: สนับสนุนการศึกษาและสาธารณกุศลตามความเหมาะสม

 S2: ส่งเสริมขบวนการสหกรณ์ให้เข้มแข็งยิ่งขึ้น

 S3: ส่งเสริมและสนับสนุนการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

4. วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ (Strategy)

  1. มุมมองด้านองค์กรและการเรียนรู้ (Learning and Growth Perspective: L)

 วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ L1: ถ่ายทอดความรู้เกี่ยวกับหลักการและอุดมการณ์สหกรณ์

 ตัวชี้วัด

 L1.1 จำนวนสมาชิกและสมาชิกสมทบที่เข้าร่วมกิจกรรมในการถ่ายทอดความรู้เกี่ยวกับหลักการและอุดมการณ์สหกรณ์

 โครงการ

 1. โครงการให้ความรู้เกี่ยวกับหลักการและอุดมการณ์ของสหกรณ์

 วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ L2: ถ่ายทอดความรู้การบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล

 ตัวชี้วัด

 L2.1 จำนวนครั้ง/คนที่ถ่ายทอดความรู้การบริหารจัดการสหกรณ์แก่สมาชิกตามหลักธรรมาภิบาล

 โครงการ

 1. โครงการอบรมสมาชิก/สมาชิกสมทบสมัครใหม่

 วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ L3: ถ่ายทอดความรู้และเพิ่มพูนทักษะให้กรรมการและเจ้าหน้าที่

 ตัวชี้วัด

 L3.1 จำนวนหลักสูตร/คน ที่กรรมการได้รับการพัฒนาความรู้และทักษะเพื่อกลับมาพัฒนาสหกรณ์

 L3.2 จำนวนหลักสูตร/คน ที่เจ้าหน้าที่ได้รับการพัฒนาความรู้และทักษะเพื่อกลับมาพัฒนาสหกรณ์

 L3.3 จำนวนหลักสูตร/คน ที่เจ้าหน้าที่ระดับบริหารได้ฝึกอบรมหลักสูตรนักบริหารสหกรณ์ระดับสูง/เจ้าหน้าที่ได้ศึกษาต่อ

 โครงการ

 1. โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการเรียนรู้ของกรรมการ

 2. โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการเรียนรู้ของเจ้าหน้าที่

 3. โครงการสัมมนากรรมการและเจ้าหน้าที่

 4. โครงการส่งเสริมการฝึกอบรมหลักสูตรนักบริหารสหกรณ์ระดับสูงและการศึกษาต่อสำหรับเจ้าหน้าที่สหกรณ์

 วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ L4: การให้ความรู้แก่ผู้แทนสมาชิกและสมาชิก

 ตัวชี้วัด

 L4.1 จำนวนกิจกรรมที่ให้ความรู้แก่ผู้แทนสมาชิกและสมาชิก

 โครงการ

 1. โครงการฝึกอบรมสมาชิกและการให้บริการสมาชิกส่วนภูมิภาค

 2. โครงการให้ความรู้แก่ผู้แทนสมาชิกและสมาชิกผ่านสื่อออนไลน์

 2. มุมมองด้านกระบวนการภายใน  (Internal Process Perspective: I)

 วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ I1: การบริหารความเสี่ยงด้านปฏิบัติการ ด้านสินเชื่อ ด้านการตลาด ด้านสภาพคล่อง และด้านกลยุทธ์ 

 ตัวชี้วัด
 I1.1 จำนวนครั้งการรายงานการบริหารความเสี่ยงในแต่ละด้าน

 โครงการ

 1. โครงการติดตามประเมินผลแผนการบริหารความเสี่ยง

 วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ I2: พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการ

 ตัวชี้วัด

 I2.1 จำนวนประเภทหรือช่องทางการให้บริการที่เพิ่มขึ้น

 I2.2 จำนวนครั้งในการกู้ ฝาก ถอน กับสหกรณ์

 I2.3 จำนวนครั้งที่สมาชิกใช้บริการในประเภทหรือช่องทางใหม่

 I2.4 จำนวนร้อยละของการพัฒนาโปรแกรมระบบบริหารงานสหกรณ์

 โครงการ

 1. โครงการพัฒนาระบบการให้บริการผ่านระบบอินเตอร์เน็ต

 2. โครงการพัฒนาการบริการผ่านโทรศัพท์มือถือและแทปเล็ต

 3. โครงการพัฒนาโปรแกรมระบบบริหารงานสหกรณ์

 วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ I3: ความรับผิดชอบของผู้แทนสมาชิก คณะกรรมการดำเนินการและฝ่ายจัดการ

 ตัวชี้วัด

 I3.1 จำนวนร้อยละของผู้แทนสมาชิกที่เข้าประชุมใหญ่

 I3.2 จำนวนร้อยละของคณะกรรมการดำเนินการที่เข้าประชุม

 I3.3 จำนวนร้อยละของคณะกรรมการอื่น คณะทำงานที่เข้าประชุม

 I3.4 จำนวนร้อยละของเจ้าหน้าที่ที่เข้าประชุม

 โครงการ

 1.โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมและบทบาทหน้าที่ในการบริหารจัดการสหกรณ์

 วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ I4: การเพิ่มจำนวนสมาชิกและสมาชิกสมทบ

 ตัวชี้วัด

 I4.1 จำนวนสมาชิก

 I4.2 จำนวนสมาชิกสมทบ

 โครงการ

 1. โครงการรณรงค์การรับสมาชิกและสมาชิกสมทบใหม่

 2. โครงการปรับปรุงระเบียบข้อบังคับเพื่อส่งเสริมการรับสมาชิกสมทบใหม่

 3. มุมมองด้านสมาชิก (Member Perspective: M)

 วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ M1: ให้สมาชิกได้รับสวัสดิการอย่างเหมาะสม

 ตัวชี้วัด

 M1.1 จำนวนเงินสวัสดิการต่อสมาชิก

 M1.2 จำนวนประเภทของสวัสดิการที่ให้กับสมาชิกสมทบ

 M1.3 จำนวนกิจกรรมที่สหกรณ์ช่วยเหลือผู้ค้ำประกัน

 โครงการ

 1. โครงการให้ความรู้เรื่องสวัสดิการแก่สมาชิก

 2. โครงการปรับปรุงระเบียบเกี่ยวกับสวัสดิการสมาชิก

 วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ M2: การส่งเสริมการสร้างเครือข่ายกลุ่มสมาชิก

 ตัวชี้วัด

 M2.1 จำนวนกลุ่มสมาชิกออนไลน์

 M2.2 จำนวนกลุ่มสมาชิกและสมาชิกสมทบที่จัดกิจกรรม

 M2.3 จำนวนสมาชิกและสมาชิกสมทบที่เข้าร่วมกิจกรรมกลุ่ม

 M2.4 จำนวนสมาชิกที่เข้าร่วมโครงการสำหรับสมาชิกเกษียณ

 โครงการ

 1. โครงการส่งเสริมกิจกรรมกลุ่มสมาชิกและสมาชิกสมทบ

 2. โครงการปรับปรุงระเบียบเกี่ยวกับกลุ่มสมาชิกและสมาชิกสมทบ

 3. โครงการผู้แทนสมาชิกดีเด่น

 4. โครงการกลุ่มสมาชิกออนไลน์

 5. โครงการเตรียมความพร้อมก่อนเกษียณ

 6. โครงการสุขใจวัยเกษียณ

 วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ M3: ส่งเสริมวิถีชีวิตคนสหกรณ์

 ตัวชี้วัด

 M3.1 จำนวนกิจกรรมที่ส่งเสริมบุคคลต้นแบบตามหลักการและอุดมการณ์สหกรณ์

 โครงการ

 1. โครงการคนดีศรีสหกรณ์

 2. โครงการส่งเสริมการใช้ชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

 3. โครงการส่งเสริมบ้านหลังแรก

 วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ M4: การพัฒนาระบบการบริการสมาชิกสัมพันธ์   
 
ตัวชี้วัด

 M4.1 ร้อยละของสมาชิกที่พึงพอใจต่อการให้บริการด้านต่างๆ

 โครงการ

 1. โครงการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการแก่สมาชิก

 2. โครงการพัฒนาระบบบริการสมาชิกสัมพันธ์

 4. มุมมองด้านการเงิน (Financial Perspective: F)

 วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ F1: กำหนดอัตราดอกเบี้ยเงินฝากให้สูงกว่าธนาคาร

 ตัวชี้วัด

 F1.1 จำนวนเงินฝาก

 F1.2 จำนวนบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ชีวิตพอเพียง

 F1.3 ดอกเบี้ยเงินฝากเฉลี่ยสูงกว่าเงินฝากประจำปี 1 ปี (เฉลี่ย 4 ธนาคาร)

 F1.4 สัดส่วนจำนวนเงินฝากต่อทุนเรือนหุ้น

 โครงการ

 1. โครงการระดมเงินออมในกิจกรรมต่าง ๆ ของสหกรณ์

 2. โครงการเพิ่มช่องทางการให้บริการรับฝากเงิน

 วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ F2: กำหนดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ให้ต่ำกว่าธนาคาร

 ตัวชี้วัด

 F2.1 อัตราดอกเบี้ยเงินกู้สามัญทั่วไปต่ำกว่า MRR เฉลี่ย 4 ธนาคาร

 โครงการ

 1. โครงการศึกษาและวิเคราะห์ตลาดการเงิน

 วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ F3: การกำหนดกรอบนโยบายการลงทุน

 ตัวชี้วัด

 F3.1 จำนวนครั้งในการติดตามและประเมินผลการลงทุนที่ได้ดำเนินการแล้ว

 F3.2 จำนวนเงินลงทุนที่อยู่ภายใต้กรอบนโยบายการลงทุน

 F3.3 จำนวนครั้งในการรายงานผลการบริหารความเสี่ยงด้านตลาดและด้านสภาพคล่อง

 โครงการ

 1. การกำหนดกรอบนโยบายการลงทุนของสหกรณ์

 2. การติดตามและประเมินผลการลงทุน

 3. การมีส่วนร่วมในกระบวนการพิจารณาการลงทุน

 4. การให้ความรู้เกี่ยวกับการลงทุน

 วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ F4: การพัฒนาความสามารถในการบริหารการเงินสหกรณ์

 ตัวชี้วัด

 F4.1 อัตราการจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีเป็นทุนสำรอง

 F4.2 ผลต่างอัตราดอกเบี้ยเงินกู้สามัญทั่วไปกับเงินฝากออมทรัพย์พิเศษ

 F4.3 ผลตอบแทนจากการลงทุนภายนอกเฉลี่ยไม่ต่ำกว่าอัตราดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย์พิเศษ

 F4.4 สัดส่วนรายได้จากการลงทุนภายนอกต่อรายได้เงินให้กู้แก่สมาชิก

 โครงการ

 1. โครงการประเมินประสิทธิภาพการดำเนินงานของสหกรณ์

 5.มุมมองด้านสังคมและขบวนการสหกรณ์ (Social and Cooperative Movement Perspective: S)

 วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ S1: สนับสนุนการศึกษาและสาธารณกุศลตามความเหมาะสม

 ตัวชี้วัด

 S1.1 จำนวนเงินและจำนวนผู้ด้อยโอกาสทางการศึกษาที่ได้รับการสนับสนุน

 S1.2 จำนวนเงินที่สนับสนุนทุนสาธารณกุศลและสังคม

 S1.3 จำนวนเงินที่สนับสนุนส่วนราชการต้นสังกัดของสมาชิก

 โครงการ

 1. โครงการมอบทุนการศึกษาโรงเรียนป่าไม้อุทิศ

 2. โครงการมอบทุนการศึกษาให้สถานศึกษาในชุมชนรอบข้าง

 3. โครงการช่วยเหลือสาธารณกุศลและสังคม

 4. โครงการสนับสนุนหน่วยราชการต้นสังกัด

 วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ S2: ส่งเสริมขบวนการสหกรณ์ให้เข้มแข็งยิ่งขึ้น

 ตัวชี้วัด

 S2.1 จำนวนครั้งที่จัดและเข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมขบวนการสหกรณ์

 โครงการ

 1. โครงการภาคีสหกรณ์บางเขน

 2. โครงการสัมมนาร่วมกับสหกรณ์อื่น

 3. โครงการศึกษาดูงานการบริหารจัดการสหกรณ์

 วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ S3: ส่งเสริมและสนับสนุนการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

 ตัวชี้วัด

 S3.1 จำนวนเงินที่สนับสนุนกิจกรรมด้านอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

 S3.2 จำนวนครั้ง/คนที่เข้าร่วมกิจกรรมเพื่ออนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

 โครงการ

 1. โครงการค่ายสหกรณ์

 2. โครงการส่งเสริมการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม