1893 1726 1804 1249 1719 1519 1755 1317 1156 1107 1664 1508 1776 1176 1534 1853 1958 1238 1536 1113 1724 1388 1913 1612 1592 1738 1408 1852 1109 1076 1967 1534 1137 1380 1935 1108 1461 1168 1589 1256 1690 1860 1913 1572 1506 1028 1495 1152 1389 1989 1608 1292 1483 1980 1301 1337 1026 1988 1864 1075 1077 1887 1932 1613 1771 1564 1030 1554 1494 1716 1079 1696 1755 1325 1466 1907 1319 1955 1963 1426 1926 1571 1274 1236 1603 1215 1866 1445 1897 1042 1040 1055 1436 1106 1523 1865 1744 1761 1553 สหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จำกัด
วิธีใช้งาน CO-OP GO
รวมวิธีการใช้บริการสหกรณ์ออนไลน์ เพิ่มความสะดวกในการทำธุรกรรมได้ทุกที่ ทุกเวลา ผ่าน Application Forestcoop
อัตราดอกเบี้ย
ดาวน์โหลด APP.

วิดีโอสหกรณ์

ดูทั้งหมด
สรุปผลการดำเนินงานเพิ่มเติม เรื่องการลงทุน เหตุผลทำไม? ปีนี้ ปันผลลดลง
อ่านวารสารสหกรณ์ป่าไม้
ฉบับเดือน กุมภาพันธ์ 2567
อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก เริ่ม 1 มี.ค. 67
ประเภท ดอกเบี้ย
ออมทรัพย์สินมัธยัสถ์ 1.70
ออมทรัพย์พิเศษ 2.00
อเนกประสงค์ 1.70
ออมทรัพย์พอเพียง 2.75
เกษียณเปี่ยมสุข 2.75
อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ เริ่ม 1 มี.ค. 67
ประเภท ดอกเบี้ย
เงินกู้ฉุกเฉิน 5.20
สามัญทั่วไป 5.20
เงินกู้สามัญดิจิทัล 5.20
สามัญเพื่อการศึกษา 3.60
สามัญเพื่อประกอบอาชีพเสริม 3.60
สามัญเพื่อคุ้มครองชีวิตและทรัพย์สิน 3.60
สามัญเพื่อสงเคราะห์ผู้ประสบภัย 3.60
สามัญเพื่อการท่องเที่ยว 3.60
สามัญเพื่อความมั่นคงของครอบครัว 5.20
สามัญเพื่อการศึกษากรณีพิเศษ 3.60
สามัญเพื่อส่งเสริมการประหยัดพลังงาน 3.60
หนี้ในฐานะผู้ค้ำประกัน 1.00
อัตราดอกเบี้ยเงินกู้พิเศษ เริ่ม 1 มี.ค. 67
ประเภท ดอกเบี้ย
พิเศษเงินฝากค้ำประกัน 3.60
พิเศษหุ้นค้ำประกัน 5.00
กิจการอาคารประเภท 1 4.85
กิจการอาคารประเภท 2 5.10
พิเศษ พ.ร.บ.บำเหน็จ 4.25
พิเศษเพื่อการอื่น กรณีซื้อที่ดิน 5.30
เพื่อการเคหะประเภท1 (0% 6เดือนแรก) ห้ามไถ่ถอนก่อน 5 ปี 4.85
เพื่อการเคหะประเภท2 ไถ่ถอนเมื่อใดก็ได้ 4.85
อ่านวารสารสหกรณ์ป่าไม้
ฉบับเดือน กุมภาพันธ์ 2567