อัตราดอกเบี้ย
ดาวน์โหลด APP.

วิดีโอสหกรณ์

ดูทั้งหมด
การประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี 2564
ดาวน์โหลด APP. FORESTCOOP
อ่านวารสารสหกรณ์ป่าไม้
ฉบับเดือน กุมภาพันธ์ 2564
อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก เริ่ม 1 พ.ค. 63
ประเภท ดอกเบี้ย
ออมทรัพย์สินมัธยัสถ์ 2.55
ออมทรัพย์พิเศษ 2.80
อเนกประสงค์ 2.55
ออมทรัพย์พอเพียง 3.80
เกษียณเปี่ยมสุข 3.55
อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ เริ่ม 1 พ.ค. 63
ประเภท ดอกเบี้ย
เงินกู้ฉุกเฉิน 5.80
สามัญทั่วไป 5.80
เงินกู้สามัญดิจิทัล 5.80
สามัญเพื่อการศึกษา 4.20
สามัญเพื่อประกอบอาชีพเสริม 4.20
สามัญเพื่อคุ้มครองชีวิตและทรัพย์สิน 4.20
สามัญเพื่อสงเคราะห์ผู้ประสบภัย 4.20
สามัญเพื่อการท่องเที่ยว 4.20
สามัญเพื่อความมั่นคงของครอบครัว 5.80
สามัญเพื่อการศึกษากรณีพิเศษ 4.20
สามัญเพื่อสงเคราะห์ผู้ประสบภัยกรณีพิเศษ 4.20
สามัญเพื่อส่งเสริมการประหยัดพลังงาน 4.20
หนี้ในฐานะผู้ค้ำประกัน 3.45
อัตราดอกเบี้ยเงินกู้พิเศษ เริ่ม 1 พ.ค. 63
ประเภท ดอกเบี้ย
พิเศษเงินฝากค้ำประกัน 4.20
พิเศษหุ้นค้ำประกัน 5.60
กิจการอาคารประเภท 1 5.25
กิจการอาคารประเภท 2 5.50
พิเศษ พ.ร.บ.บำเหน็จ 4.65
พิเศษเพื่อการอื่น กรณีซื้อที่ดิน 5.70
เพื่อการเคหะประเภท1คงที่ 2ปี (0%12เดือนแรก)ห้ามไถ่ถอนก่อน 5 ปี 3.30
เพื่อการเคหะประเภท2คงที่2ปี (0%6เดือนแรก)ห้ามไถ่ถอนก่อน3 ปี 4.30
เพื่อการเคหะ ประเภท 3 ดอกเบี้ย 5.25
อ่านวารสารสหกรณ์ป่าไม้
ฉบับเดือน กุมภาพันธ์ 2564