อัตราดอกเบี้ย
ดาวน์โหลด APP.

วิดีโอสหกรณ์

ดูทั้งหมด
Forest CO-OP LIVE รายการ โฟกัสนิวส์ Ep.6 ประจำเดือนตุลาคม 2564
ของขวัญปีใหม่ 65 กล่องข้าว CO-OP newnormal BOX !!!
การดู 113 ครั้ง
2 เดือนที่แล้ว
การประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี 2564
การดู 1,076 ครั้ง
10 เดือนที่แล้ว
ดาวน์โหลด APP. FORESTCOOP
อ่านวารสารสหกรณ์ป่าไม้
ฉบับเดือน พฤศจิกายน 2564
อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก เริ่ม 1 มี.ค. 64
ประเภท ดอกเบี้ย
ออมทรัพย์สินมัธยัสถ์ 2.35
ออมทรัพย์พิเศษ 2.60
อเนกประสงค์ 2.35
ออมทรัพย์พอเพียง 3.60
เกษียณเปี่ยมสุข 3.35
อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ เริ่ม 1 มี.ค. 64
ประเภท ดอกเบี้ย
เงินกู้ฉุกเฉิน 5.55
สามัญทั่วไป 5.55
เงินกู้สามัญดิจิทัล 5.55
สามัญเพื่อการศึกษา 3.95
สามัญเพื่อประกอบอาชีพเสริม 3.95
สามัญเพื่อคุ้มครองชีวิตและทรัพย์สิน 3.95
สามัญเพื่อสงเคราะห์ผู้ประสบภัย 3.95
สามัญเพื่อการท่องเที่ยว 3.95
สามัญเพื่อความมั่นคงของครอบครัว 5.55
สามัญเพื่อการศึกษากรณีพิเศษ 3.95
สามัญเพื่อสงเคราะห์ผู้ประสบภัยกรณีพิเศษ 3.95
สามัญเพื่อส่งเสริมการประหยัดพลังงาน 3.95
หนี้ในฐานะผู้ค้ำประกัน 3.20
อัตราดอกเบี้ยเงินกู้พิเศษ เริ่ม 1 มี.ค. 64
ประเภท ดอกเบี้ย
พิเศษเงินฝากค้ำประกัน 3.95
พิเศษหุ้นค้ำประกัน 5.35
กิจการอาคารประเภท 1 5.00
กิจการอาคารประเภท 2 5.25
พิเศษ พ.ร.บ.บำเหน็จ 4.40
พิเศษเพื่อการอื่น กรณีซื้อที่ดิน 5.45
เพื่อการเคหะประเภท1คงที่ 2ปี (0%12เดือนแรก)ห้ามไถ่ถอนก่อน 5 ปี 3.05
เพื่อการเคหะประเภท2คงที่2ปี (0%6เดือนแรก)ห้ามไถ่ถอนก่อน3 ปี 4.05
เพื่อการเคหะ ประเภท 3 ดอกเบี้ย 5.00
อ่านวารสารสหกรณ์ป่าไม้
ฉบับเดือน พฤศจิกายน 2564