ข่าวสารสหกรณ์
  • 12 มิ.ย. 2563
 4,137

รวมข่าวสารสหกรณ์ เดือนมิถุนายน 2563

บทบรรณาธิการ เดือนมิถุนายน 2563
 

สวัสดีครับผู้อ่านวารสารสหกรณ์ป่าไม้ทุกท่าน เมื่อลมฝนพัดมา ปฏิทินเปลี่ยนเดือน ก้าวเข้าสู่เดือน 6 ก็นับว่า ได้ล่วงเข้าสู่ไตรมาสที่ 2 ของปี 2563 แล้ว จึงเท่ากับว่าคณะกรรมการดำเนินการ ชุดปัจจุบัน ชุดที่ 43 ได้ดำเนินการบริหารงาน มาได้เกือบครึ่งทางของปีบัญชีสหกรณ์แล้ว และหากจะกล่าวถึงการบริหารงานของสหกรณ์นั้น ก็จะมีจุดเริ่มต้นมาจาก “ผู้แทนสมาชิก” ซึ่งในปีนี้ก็จะครบกำหนดการเลือกตั้งผู้แทนสมาชิก เพื่อปฎิบัติหน้าที่ในปี 2564-2565 อีกด้วย โดยสหกรณ์จะเปิดให้สมาชิกทำการ ย้าย-เปลี่ยน-จัดตั้งกลุ่ม เพื่อทำการคัดสรรผู้แทนสมาชิกของกลุ่มตนเอง

 

และเป็นที่ทุกท่านทราบกันดีนะครับว่า “สหกรณ์” ก่อเกิดจากการร่วมมือกันของสมาชิก เพื่อวัตถุประสงค์ในการช่วยเหลือ พึ่งพาซึ่งกันและกันให้เกิดประโยชน์แก่มวลสมาชิก โดยในส่วนการบริหารงานนั้น สหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จำกัด ได้ใช้ระบบผู้แทนสมาชิก ซึ่งมีลักษณะเหมือนกันกับ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร หรือ ส.ส. ที่เป็นตัวแทนของประชาชนชาวไทย ในการเข้าร่วมบริหารประเทศ นั่นเอง

 

โดยหน้าที่ของผู้แทนสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จำกัด มีหน้าที่เป็นตัวแทนในการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของสหกรณ์พร้อมรับฟังความคิดเห็นของสมาชิก เพื่อนำมาเสนอต่อที่ประชุมใหญ่ ให้พิจารณาปรับปรุงให้สอดคล้องกับความต้องการของสมาชิกได้มากที่สุด อีกทั้งผู้แทนสมาชิกจะมีสิทธิ์ในการลงสมัครรับเลือกตั้งเป็นคณะกรรมการ ในการบริหารงานสหกรณ์ อีกด้วย

เห็นไหมครับว่าการเลือกตั้งผู้แทนสมาชิก ของพวกเราชาวสหกรณ์ป่าไม้นั้นมีความสำคัญอย่างมาก ที่จะพัฒนาสหกรณ์ ไปอย่างมั่นคงและยั่งยืน ... เลือกคนดี มีคุณภาพ ร่วมพัฒนา สอ.ปม. ครับ...
 

เนื้อหาสำคัญของข่าวในรอบเดือนมิถุนายน 2563 สหกรณ์ได้รวบรวมไว้ดังนี้


 

1. กำหนดการเลือกตั้งผู้แทนสมาชิก สำหรับปฎิบัติหน้าที่ประจำปี 2564-2565

“การเลือกตั้งผู้แทนสมาชิก” เพื่อทำหน้าที่เป็นสื่อกลางระหว่างสมาชิกกับสหกรณ์ ในการร่วมประสานงานและให้ข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์ของสหกรณ์แก่สมาชิก รวมถึงเป็นตัวแทนสมาชิกในการเข้าร่วมการประชุมใหญ่สามัญประจำปี เพื่อพิจารณาอนุมัติงบดุล งบกำไรขาดทุน การจัดสรรกำไรสุทธิ ดังนั้นผู้แทนสมาชิก คือ ผู้มีส่วนสำคัญยิ่งในการกำหนดอนาคตของสหกรณ์

การเลือกตั้งผู้แทนสมาชิก หากเลือกคนที่มีความสนใจด้านสหกรณ์ มีแนวคิดและทัศนคติ ที่ก้าวไกล มาร่วมกันพัฒนาสหกรณ์ ก็จะทำให้สหกรณ์ของพวกเรา มีความมั่นคง เจริญก้าวหน้า และ เกิดประโยชน์สูงสุดแก่มวลสมาชิกทุกท่าน คลิ๊กอ่านต่อ 

2. เปิดเสนอชื่อผู้แทนสมาชิกดีเด่น 2563

ค้นหาผู้แทนสมาชิกดีเด่น เพื่อเป็นต้นแบบของผู้แทนสมาชิกรุ่นใหม่

สมาชิกหรือกลุ่มสมาชิก เสนอรายชื่อได้ตั้งแต่วันที่ 1 ก.ค. – 30 ก.ย.63

ตามที่สหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จำกัด ได้กำหนดให้มีผู้แทนสมาชิก เพื่อเป็นตัวแทนสมาชิกของสหกรณ์ ในการร่วมประสานงานและให้ข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์ของสหกรณ์แก่สมาชิก รวมถึงเป็นตัวแทนสมาชิกในการเข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี โดยมีหน้าที่ พิจารณาตรวจสอบ ร่างวาระต่างๆ ให้เป็นไปตามอุดมการณ์ของสหกรณ์ คลิ๊กอ่านต่อ 

3. ขยายเวลายื่นพักชำระหนี้-ลดค่าหุ้นรายเดือน ถึง 18 ก.ย. 63

ตามที่สหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จํากัด ได้มีมาตรการช่วยเหลือสมาชิกและสมาชิกสมทบที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) สหกรณ์ ได้กําหนด มาตรการพักชําระหนี้เงินต้น 3 เดือน (ตามความสมัครใจ) และ ลดส่งค่าหุ้นรายเดือน ขั้นต่ำ 500 บาท นาน 3 เดือน (ตามความสมัครใจ) โดยได้เริ่มให้ส่งเอกสาร ได้ตั้งแต่วันที่ 2 เมษายน 2563 ถึงวันที่ 30 เมษายน 2563 และจะมีผลพักชําระหนี้เงินต้น และ ลดส่งค่าหุ้นรายเดือน ได้ในเดือนพฤษภาคม มิถุนายน และกรกฎาคม 2563 นั้น คลิ๊กอ่านต่อ

UploadImage
 

4. เงินกู้พิเศษเพื่อการอื่น “กรณีซื้อที่ดิน” กู้ได้สูงสุดไม่เกิน 80 % ของราคาประเมิน

เริ่มให้กู้ตั้งแต่ 1 มิ.ย. 63 - 31 พ.ค. 65

ตามที่สหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จำกัด ได้มีประกาศ เรื่องการให้เงินกู้พิเศษเพื่อการอื่น “กรณีซื้อที่ดิน” เพื่อเป็นการส่งเสริมให้สมาชิกมีสินทรัพย์และมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เงินกู้ซื้อที่ดิน โดยมีอสังหาริมทรัพย์นั้นเป็นหลักประกัน และเพื่อไถ่ถอนจำนองที่ดินกับสถาบันการเงินอื่นโดยที่ดินต้องมีหลักเกณฑ์ดังนี้ คลิ๊กอ่านต่อ 

5. ประหยัดต่อเนื่อง กับเงินกู้สามัญ สำหรับซื้อรถจักรยานยนต์ไฟฟ้า

ยุคแห่งพลังงานทดแทน ทางเลือกใหม่! กับฝันที่ไม่ไกลเกินเอื้อม

ทุกวันนี้มีการใช้ยานยนต์บนท้องถนนมากขึ้น ใช้พลังงานมากขึ้น ขณะที่พลังงานมีจำกัดและขาดแคลน อีกทั้งยังส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ยานยนต์ไฟฟ้าจึงกำลังเป็นเทรนด์ที่มาแรงในปัจจุบัน และกำลังค่อยๆ เข้ามาแทนที่ยานยนต์ที่ใช้น้ำมันเป็นเชื้อเพลิง เพื่อแก้ปัญหาสิ่งแวดล้อม อีกทั้งประหยัดค่าใช้จ่าย สอ.ปม. จึงมีแนวคิดส่งเสริมให้สมาชิกประหยัดพลังงาน เพื่อลดการใช้พลังงานเชื้อเพลิงที่เป็นต้นเหตุของฝุ่น PM 2.5 ต่อยอดจากโครงการเดิมที่มีเงินกู้สามัญเพื่อติดตั้งเชื้อเพลิง LPG และ NGV ในรถยนต์ รวมถึงเพื่อติดตั้งระบบโซลาร์เซลล์ ที่เพิ่งประกาศใช้เมื่อไม่นานมานี้  คลิ๊กอ่านต่อ 

6. เพิ่มความมั่นใจ อุ่นใจเมื่ออยู่บ้าน เดินทางด้วยความสบายใจ

เพราะบ้านเป็นศูนย์รวมของสมาชิกทุกคนในครอบครัวที่จะใช้ชีวิตร่วมกันอย่างมีความสุข รวมทั้งยังเป็นสถานที่ ที่เก็บทรัพย์สินอันมีค่าที่สำคัญของครอบครัว จึงจำเป็นต้องให้ความสำคัญกับความปลอดภัยในบ้าน เพื่อคุ้มครองชีวิตและทรัพย์สินของครอบครัว คลิ๊กอ่านต่อ


UploadImage
 

7. ให้ทุกการรักษาไม่เป็นเรื่องกังวลอีกต่อไป! เงินกู้สามัญ เพื่อเป็นค่ารักษาพยาบาล

เพิ่มหลักประกันความมั่นคงของชีวิต คลายกังวลเรื่องค่าใช้จ่ายยามเจ็บป่วย

การเจ็บไข้ได้ป่วยจากโรคภัยต่างๆ เป็นเรื่องที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้ และยังนำมาซึ่งภาระค่าใช้จ่าย ที่บางครั้งเงินสำรองที่เก็บไว้อาจไม่พอค่ารักษาพยาบาล สอ.ปม. จึงมีโครงการ เงินกู้สามัญเพื่อความมั่นคงของครอบครัว เพื่อเป็นค่ารักษาพยาบาล ที่ทำให้ทุกการรักษาไม่เป็นปัญหา คลิ๊กอ่านต่อ 

8. บันทึกคำชี้แจงกรณี บริษัทการบินไทย จำกัด (มหาชน)

โดย นายวิชิต สนธิวณิช ประธานกรรมการดำเนินการ เมื่อวันศุกร์ที่ 22 พ.ค. 2563 ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 4 สหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จำกัด (ความยาว 1 ชั่วโมง 30 นาที)

เมื่อวันศุกร์ที่ 22 พฤษภาคม 2563 ที่ผ่านมา สหกรณ์ฯ ได้จัดการประชุมชี้แจงข้อเท็จจริง กรณีบริษัทการบินไทย จำกัด (มหาชน) โดยได้เชิญผู้บริหารของ กรมป่าไม้ กรมอุทยานแห่งชาติฯ รวมถึงผู้บริหารในสังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มาร่วมรับฟัง ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 4 อาคารสหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จำกัด คลิ๊กอ่านต่อ 

9. ขบวนการสหกรณ์ ประกาศย้ำ อย่าตระหนกวิกฤติการบินไทย “ไม่กระทบต่อ ฐานะความมั่นคงของสหกรณ์"

จากเหตุการณ์ของบริษัทการบินไทย จำกัด (มหาชน) ที่เข้าสู่ พ.ร.บ. ล้มละลาย จนมาถึงกระบวนการฟื้นฟูกิจการ และพ้นสภาพจากการเป็น รัฐวิสาหกิจ มาเป็น บริษัท มหาชน นั้น

ทำให้อาจส่งผลกระทบต่อความเชื่อมั่น ของมวลสมาชิกสหกรณ์ ทั้ง 82 สหกรณ์ ที่เป็นเจ้าหนี้ของบริษัทการบินไทย ให้เกิดวิตกกังวลและไม่สบายใจ ต่อเงินฝากของสมาชิกที่มีไว้ในสหกรณ์ รวมถึงอาจถกเถียงถึงเรื่องความมั่นคงของสหกรณ์ คลิ๊กอ่านต่อ 

10. สรุปชี้แจงข้อเท็จริงกรณีวิกฤติการบินไทย สั้น ๆ เข้าใจง่ายเพียง 3 นาที !!!!!

สรุปคำชี้แจงข้อเท็จจริงกรณีบริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) ในรูปแบบ วิดีโอ เพื่อให้สมาชิกสหกรณ์เข้าใจเรื่องราวคำชี้แจงอย่างง่ายๆ ในเวลา 3 นาที และยังคงเนื้อหาสำคัญอย่างครบถ้วน

โดยมีนายวิชิต สนธิวณิช ประธานกรรมการดำเนินการ ได้ร่วมกล่าวยืนยันกรณีวิกฤติการบินไทยครั้งนี้จะไม่กระทบต่อฐานะและความมั่นคงของสหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จำกัด ของพวกเราทุกคน อย่างแน่นอน เชิญรับชมค่ะ คลิ๊ก

 

สรุปผลการดำเนินงาน

สรุปผลการดำเนินงานเดือนพฤษภาคม 2563
UploadImage