ข่าวสารสหกรณ์
  • 29 เม.ย. 2563
 7,694

ขยายเวลายื่นพักชำระหนี้-ลดค่าหุ้นรายเดือน ถึง 18 ก.ย. 63

 

ตามที่สหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จํากัด ได้มีมาตรการช่วยเหลือสมาชิกและสมาชิกสมทบที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) สหกรณ์ ได้กําหนด มาตรการพักชําระหนี้เงินต้น 3 เดือน (ตามความสมัครใจ) และ ลดส่งค่าหุ้นรายเดือน ขั้นต่ำ 500 บาท นาน 3 เดือน (ตามความสมัครใจ) โดยได้เริ่มให้ส่งเอกสาร ได้ตั้งแต่วันที่ 2 เมษายน 2563 ถึงวันที่ 30 เมษายน 2563 และจะมีผลพักชําระหนี้เงินต้น และ ลดส่งค่าหุ้นรายเดือน ได้ในเดือนพฤษภาคม มิถุนายน และกรกฎาคม 2563 นั้น
 

สหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จำกัด ได้รับรู้ถึงปัญหาด้านการจัดทําเอกสารประกอบการขอพักชําระหนี้ โดยเฉพาะเรื่องของการที่ต้องได้รับความยินยอมจากผู้ค้ำประกันก่อนนั้น แม้อาจจะมีความยุ่งยากอยู่บ้าง แต่สหกรณ์ ก็ต้องปฎิบัติตามกฎหมายและข้อกำหนดของนายทะเบียนสหกรณ์ ซึ่งอาจส่งผลให้สมาชิกและสมาชิกสมทบ ยื่นขอพักชำระหนี้ได้ไม่ทันตามระยะเวลาที่สหกรณ์กำหนด โดยปัญหาส่วนใหญ่ของสมาชิกมีดังนี้

1. ผู้กู้และผู้ค้ำประกัน ปฎิบัติงานหรืออาศัยอยู่ในพื้นที่เสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส ทำให้ไม่สะดวกในการ ติดต่อนัดหมายลงลายมือชื่อ

2. ผู้กู้และผู้ค้ำประกันอยู่ไกลกัน และไม่สามารถติดต่อได้เนื่องจากปฏิบัติงานอยู่ในพื้นที่เสี่ยง ของการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส จึงไม่สามารถลงลายมือชื่อในใบคําร้องขอพักชําระหนี้ได้

 

เพื่อช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนของสมาชิก จากปัญหาดังกล่าว คณะกรรมการดำเนินการ พิจารณาแล้ว เห็นควรขยายระยะเวลาการขอยื่นการพักชําระหนี้และลดส่งค่าหุ้นรายเดือนของสมาชิกและสมาชิกสมทบออกไป ถึงวันที่ 18 กันยายน 2563 โดยจะมีผลพักชําระหนี้เงินต้นได้ในเดือน ถัดไป นาน 3 เดือน หลังจากที่สมาชิกได้รับ SMS ยืนยันการอนุมัติคำขอแล้ว


คลิ๊กอ่านมาตรการช่วยเหลือ และ ขั้นตอนการยื่นเอกสาร
 

ระยะเวลาในการดำเนินการขอพักชำระหนี้เงินต้นและลดส่งค่าหุ้นรายเดือนดังนี้

ส่งคำขอและได้รับ sms ยืนยันการอนุมัติ ในวันที่ 2 เม.ย. - 30 เม.ย. 63

จะเริ่มพักชำระหนี้และลดส่งค่าหุ้นรายเดือนในเดือน พ.ค. - ก.ค. 63

ส่งคำขอและได้รับ sms ยืนยันการอนุมัติ ในวันที่ 1 พ.ค.-31 พ.ค. 63

จะเริ่มพักชำระหนี้และลดส่งค่าหุ้นรายเดือน ในเดือน มิ.ย. - ส.ค. 63

ส่งคำขอและได้รับ sms ยืนยันการอนุมัติ ในวันที่ 1 มิ.ย.-30 มิ.ย. 63

จะเริ่มพักชำระหนี้และลดส่งค่าหุ้นรายเดือน ในเดือน ก.ค. - ก.ย. 63

ส่งคำขอและได้รับ sms ยืนยันการอนุมัติ ในวันที่ 1 ก.ค.-31 ก.ค. 63

จะเริ่มพักชำระหนี้และลดส่งค่าหุ้นรายเดือน ในเดือน ส.ค. - ต.ค. 63

ส่งคำขอและได้รับ sms ยืนยันการอนุมัติ ในวันที่ 1 ส.ค. -31 ส.ค. 63

จะเริ่มพักชำระหนี้และลดส่งค่าหุ้นรายเดือน ในเดือน ก.ย. - พ.ย. 63

ส่งคำขอและได้รับ sms ยืนยันการอนุมัติ ในวันที่ 1 ก.ย.-18 ก.ย. 63

จะเริ่มพักชำระหนี้และลดส่งค่าหุ้นรายเดือน ในเดือน ต.ค.- ธ.ค. 63

สหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จำกัด ขอร่วมยืนหยัดและเป็นส่วนหนึ่ง ที่จะช่วยเหลือดูแลสมาชิกทุกท่าน ให้ก้าวผ่านวิกฤติครั้งนี้ไปด้วยกัน

InfographicUploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage


เอกสาร