ภาพกิจกรรม
  • 01 มิ.ย. 2563
 5,057

กำหนดการเลือกตั้งผู้แทนสมาชิก สำหรับปฎิบัติหน้าที่ประจำปี 2564-2565

5 ตุลาคม 2563 วันเลือกตั้งผู้แทนสมาชิก  

“การเลือกตั้งผู้แทนสมาชิก” เพื่อทำหน้าที่เป็นสื่อกลางระหว่างสมาชิกกับสหกรณ์ ในการร่วมประสานงานและให้ข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์ของสหกรณ์แก่สมาชิก รวมถึงเป็นตัวแทนสมาชิกในการเข้าร่วมการประชุมใหญ่สามัญประจำปี เพื่อพิจารณาอนุมัติงบดุล งบกำไรขาดทุน การจัดสรรกำไรสุทธิ ดังนั้นผู้แทนสมาชิก คือ ผู้มีส่วนสำคัญยิ่งในการกำหนดอนาคตของสหกรณ์

 

การเลือกตั้งผู้แทนสมาชิก หากเลือกคนที่มีความสนใจด้านสหกรณ์ มีแนวคิดและทัศนคติ ที่ก้าวไกล มาร่วมกันพัฒนาสหกรณ์ ก็จะทำให้สหกรณ์ของพวกเรา มีความมั่นคง เจริญก้าวหน้า และ เกิดประโยชน์สูงสุดแก่มวลสมาชิกทุกท่าน
 

เกร็ดน่ารู้

กำหนดการเลือกตั้ง

1. ดำเนินการผ่านสหกรณ์

  • วันที่ 1 มิถุนายน 2563  : สหกรณ์จะประกาศรายชื่อกลุ่มครั้งแรก และรายชื่อสมาชิกที่สังกัด แต่ละกลุ่ม ให้สมาชิกเริ่มต้นการขอย้ายสังกัดกลุ่ม และการขอจัดตั้งกลุ่มใหม่  
  • วันที่ 15 กรกฎาคม 2563 : สิ้นสุดการขอย้ายสังกัดกลุ่ม และการขอจัดตั้งกลุ่มใหม่ 
  • วันที่ 29 กรกฎาคม – 7 สิงหาคม 2563 : แจ้งความประสงค์ย้ายไปสังกัดกลุ่มใหม่ กรณีสหกรณ์ประกาศยกเลิกกลุ่ม 
  • วันที่ 31 สิงหาคม 2563 : สหกรณ์ประกาศรายชื่อกลุ่ม ครั้งที่ 2 จำนวนผู้แทนสมาชิก และรายชื่อสมาชิกที่สังกัดแต่ละกลุ่ม (ตามที่สมาชิกดำรงตำแหน่งในหน่วยงาน การขอย้ายสังกัดกลุ่ม และการขอจัดตั้งกลุ่มใหม่) 

2. ดำเนินการโดยกลุ่มเลือกตั้งผู้แทนสมาชิก

  • วันที่ 7 – 18 กันยายน 2563 : รับสมัคร ผู้สมัครรับเลือกตั้งผู้แทนสมาชิก โดยสมัครได้ที่สังกัดกลุ่มสมาชิกของท่าน
  • วันที่ 5 ตุลาคม 2563 : เลือกตั้งผู้แทนสมาชิก ณ จุดเลือกตั้งในสังกัดกลุ่มสมาชิกของท่าน
  • วันที่ 8 – 30 ตุลาคม 2563 : รายงานผลการเลือกตั้งผู้แทนสมาชิก โดยประธานกลุ่มสมาชิกสหกรณ์แต่ละกลุ่มจะรายงานผลการเลือกตั้งให้สหกรณ์และผู้สมัครรับเลือกตั้งทราบ

3. สหกรณ์จะประกาศรายชื่อผู้แทนสมาชิก ในวันที่ 30 พฤศจิกายน 2563

 

Infographic


UploadImage


เอกสาร