ข่าวสารสหกรณ์
  • 19 พ.ค. 2563
 18,295

เงินกู้พิเศษเพื่อการอื่น “กรณีซื้อที่ดิน” กู้ได้สูงสุดไม่เกิน 80 % ของราคาประเมิน

เริ่มให้กู้ตั้งแต่ 1 มิ.ย. 63 - 31 พ.ค. 65

ตามที่สหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จำกัด ได้มีประกาศ เรื่องการให้เงินกู้พิเศษเพื่อการอื่นกรณีซื้อที่ดินเพื่อเป็นการส่งเสริมให้สมาชิกมีสินทรัพย์และมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เงินกู้ซื้อที่ดิน โดยมีอสังหาริมทรัพย์นั้นเป็นหลักประกัน และเพื่อไถ่ถอนจำนองที่ดินกับสถาบันการเงินอื่นโดยที่ดินต้องมีหลักเกณฑ์ดังนี้

•    เป็นโฉนดที่ดิน (..4จ) หรือ นส.3.

•    ที่ดินต้องมีทางสาธารณะ เข้าออก สะดวก

•    ไม่เป็นที่ดินห้ามจำหน่ายจ่ายโอน (เอกสารสิทธิ์หลังแดง)

 

สมาชิกผู้ประสงค์จะขอกู้เงินจะต้องเป็นสมาชิกสหกรณ์ฯ ไม่น้อยกว่า 6 เดือน และมีหุ้นไม่น้อยกว่า 5% ของจำนวนเงินกู้ (ระดมหุ้นเพิ่มได้)  ให้ยื่นคำขอกู้ตามแบบที่สหกรณ์กำหนด พร้อมเอกสารที่เกี่ยวข้องตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน .. 2563 ถึงวันที่ 31 พฤษภาคม .. 2565   สหกรณ์จะแจ้งผลการพิจารณาคำขอกู้ภายใน 60 วัน นับแต่วันยื่นคำขอกู้ กรณีได้รับอนุมัติเงินกู้สหกรณ์จะนัดหมายทำนิติกรรม ภายใน 30 วัน นับแต่วันได้รับอนุมัติเงินกู้

 

จำนวนวงเงินกู้ (กู้สูงสุดได้ไม่เกิน 5 ล้านบาท)

  • กู้ไม่เกิน 2 ล้านบาท สามารถกู้ได้ 80% ของราคาประเมิน
  • กู้เกิน 2 ล้านบาท สามารถกู้ได้ 70% ของราคาประเมิน

การผ่อนชำระ

  • ผ่อนชำระนานสูงสุด นาน 30 ปี
  • อายุผู้กู้รวมกับระยะเวลาผ่อนชำระ ต้องไม่เกิน 70 ปี

อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 5.70 ต่อปี

 

คลิ๊กอ่านประกาศเรื่องการให้กู้พิเศษเพื่อการอื่นกรณีซื้อที่ดิน

คลิ๊กดาวน์โหลดใบคำขอกู้