ข่าวสารสหกรณ์
  • 17 ก.พ. 2566
 6,479

รวมข่าวสารสหกรณ์ ฉบับเดือนกุมภาพันธ์ 2566

บทบรรณาธิการโดย : ศูนยตา
 

จุดเริ่มต้นสหกรณ์ไทย

จากจุดเริ่มต้นของชมรมสหกรณ์ (Co-Operative community) ในอังกฤษ ที่ โรเบิร์ต โอเวน (บิดาแห่งสหกรณ์) ริเริ่มขึ้นเมื่อปี พ.ศ.2370 เพื่อจัดการปัญหาความเดือดร้อนของเศรษฐกิจในประเทศอังกฤษและได้รับความนิยมแพร่หลายในประเทศต่างๆ ทั่วโลก ส่งผลให้มีความเจริญก้าวหน้าและผลดีในการพัฒนาประเทศนั้น

 

และในประเทศไทย ในปี พ.ศ.2458 นโยบายแห่งรัฐ เห็นสมควรนำวิธีการสหกรณ์ เข้ามาช่วยพัฒนาประเทศให้ประชาชนได้หลุดพ้นจากความยากจน โดยพระราชวรวงศ์เธอ กรมหมื่นพิทยาลงกรณ ได้ทรงส่งเสริมให้ก่อตั้งสหกรณ์แห่งแรกคือ สหกรณ์วัดจันทร์ ไม่จำกัดสินใช้ ณ ตำบลวัดจันทร์ อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก และทรงเป็นนายทะเบียนสหกรณ์(พระองค์แรก) รับจดทะเบียนเป็นสหกรณ์แห่งแรก เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2459 ตามรูปแบบสหกรณ์ เครดิตแบบไรฟ์ไฟเซน และเมื่อวันที่ 9 ตุลาคม พ.ศ. 2527 ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีมีมติกำหนดให้วันที่ 26 กุมภาพันธ์ ของทุกปี เป็น "วันสหกรณ์แห่งชาติ "
 

ในปัจจุบันสหกรณ์มีการแบ่งประเภทออกเป็น 7 ประเภท ดังนี้ สหกรณ์การเกษตร สหกรณ์ประมง สหกรณ์นิคม สหกรณ์ร้านค้า สหกรณ์บริการ สหกรณ์ออมทรัพย์ และสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน

 

จากผลการดำเนินงานของสหกรณ์ในธุรกิจต่าง ๆ ได้สร้างความเชื่อถือเป็นที่ไว้วางใจของสมาชิก จนทำให้จำนวนสหกรณ์ จำนวนสมาชิก ปริมาณเงินทุน และผลกำไรของสหกรณ์ เพิ่มขึ้นทุกปี การสหกรณ์ในประเทศไทย มีความสำคัญต่อเศรษฐกิจของประเทศ

 

และในวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2566 นี้นับเป็นการครบรอบ 107 ปี แห่งสหกรณ์ไทย ที่เราจะร่วมรำลึกถึง “พระราชวรวงศ์เธอ กรมหมื่นพิทยาลงกรณ” พระบิดาแห่งสหกรณ์ไทย


เนื้อหาสำคัญของข่าวในรอบเดือนกุมภาพันธ์ 2566 สหกรณ์ได้รวบรวมไว้ดังนี้

UploadImage
 

การประชุมใหญ่สามัญประจำปี 66 วันที่ 4-5 ก.พ. 66 ณ อาคารอิมแพ็ค ฟอรั่ม เมืองทองธานี

การประชุมใหญ่สามัญประจำปี 66 ของสหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จำกัด ซึ่งถือว่าเป็นวันสำคัญที่สุดอีกวันหนึ่งของสหกรณ์ เป็นวันที่มีผู้แทนสมาชิก จากทุกจังหวัดทั่วประเทศ เข้าร่วมประชุม เพื่อพิจารณาการจ่ายเงินปันผล-เงินเฉลี่ยคืน การจัดสรรกำไรสุทธิ การพิจารณาแผนงาน และงบประมาณรายจ่าย ประจำปี การสรรหาคณะกรรมการดำเนินการ คลิ๊กอ่านต่อ


 

ผลการเลือกตั้งกรรมการชุดใหม่ 2566

เสร็จสิ้นไปแล้ว สำหรับการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2566 เมื่อวันที่ 4-5 กุมภาพันธ์ 2566 ที่ผ่านมา ซึ่งภายในงาน ผู้แทนสมาชิกได้มีการเลือกตั้งประธาน และ กรรมการดำเนินการ แทนคณะกรรมการชุดเดิมที่หมดวาระรวมทั้งสิ้น 9 ตำแหน่ง และ ทำการเลือกตั้งผู้ตรวจสอบกิจการ ประจำปี 2566 คลิ๊กอ่านต่อ 

เปิดแล้ว!!! ยื่นรับสวัสดิการ แบบออนไลน์ ครอบคลุมทุกสวัสดิการ

ในปี 2566 สหกรณ์ได้เปิดระบบยื่นขอสวัสดิการออนไลน์ สำหรับสมาชิก 12 สวัสดิการ และสำหรับสมาชิกสมทบอีก 6 สวัสดิการ ซึ่งสมาชิกสามารถยื่นขอได้ทางเว็บไซต์สหกรณ์ ผ่านอุปกรณ์ต่าง ๆ เช่น คอมพิวเตอร์ แท็บเล็ต โทรศัพท์มือถือ เพื่ออำนวยความสะดวกให้สมาชิกสามารถยื่นได้ 24 ชั่วโมง ประหยัดค่าใช้จ่าย และได้รับสวัสดิการที่รวดเร็วยิ่งขึ้น คลิ๊กอ่านต่อ 

 

ประกาศ เงินรอจ่ายคืนและเงินรับโอนจากสมาชิก

เนื่องจากสหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จำกัด ได้มีบัญชีเงินรอจ่ายคืน เงินรับโอนจากสมาชิก และเงินโอนเข้าบัญชีสหกรณ์ค้างจ่ายที่สมาชิกผู้มีสิทธิจะได้รับ แต่มิได้มาติดต่อขอรับเงินดังกล่าว ซึ่งทำให้มีเงินค้างจ่ายอยู่ในบัญชีของสหกรณ์เป็นจำนวนมากและเป็นระยะเวลานาน และเพื่อให้เป็นไปตามหนังสือกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ที่ กษ.0406 - ว.25758 เรื่องคำแนะนำวิธีปฏิบัติกรณีเงินปันผลและเงินเฉลี่ยคืนค้างจ่ายเป็นระยะเวลานาน ลงวันที่ 25 สิงหาคม 2540 และตามมาตรา 193/3 , 193/33 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ จึงขอประกาศรายชื่อตามรายละเอียดเงินรอจ่ายคืนและเงินรับโอน คลิ๊กอ่านต่อ


13 ก.พ. 66 โถงสันทนาการ กลับมาเปิดแล้ว เต็มรูปแบบ ! มุมกาแฟ ห้องอาบน้ำ ล็อคเกอร์เก็บของ

มุมพักผ่อนสมาชิก เปิดโซนบริการเต็มรูปแบบ!!! เมื่อสถานการณ์โรคระบาดเริ่มคลี่คลายสู่ภาวะปรกติ ภาครัฐประกาศปลดล็อค Covid-19 จากโรคติดต่ออันตราย เป็น “โรคติดต่อที่ต้องเฝ้าระวัง” สหกรณ์จึงเห็นสมควร กลับมาเปิดทุกโซนบริการในอาคารสำนักงาน เต็มรูปแบบ อีกครั้ง คลิ๊กอ่านต่อ


สอ.สาธารณสุขนครราชสีมา จำกัด เยี่ยมชมงาน วันศุกร์ ที่ 17 ก.พ. 66

เมื่อวันศุกร์ที่ 17 กุมภาพันธ์ 2566 สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขนครราชสีมา จำกัด ได้นำคณะกรรมการ และเจ้าหน้าที่ จำนวน 45 ท่าน ศึกษาดูงานสหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จำกัด ในเรื่อง การสรรหาหรือการเลือกตั้งกรรมการดำเนินการ และการสื่อสารประชาสัมพันธ์ คลิ๊กอ่านต่อ
 


วันสหกรณ์แห่งชาติ พัฒนาเศรษฐกิจก้าวไกล สร้างสังคมไทยมั่นคง

วันสหกรณ์แห่งชาติ ตรงกับวันที่ 26 กุมภาพันธ์ ของทุกปี สืบเนื่องมาจากสหกรณ์ในประเทศต่าง ๆ เจริญก้าวหน้าส่งผลดีในการพัฒนาประเทศ สำหรับประเทศไทยเมื่อ พ.ศ.2458 นโยบายแห่งรัฐ เห็นสมควรนำวิธีการสหกรณ์ เข้ามาช่วยพัฒนาประเทศให้ประชาชนได้หลุดพ้นจากความยากจน โดยเฉพาะเกษตรกร คลิ๊กอ่านต่อ


สรุปผลการดำเนินงาน

สรุปผลการดำเนินงานเดือนมกราคม 2566
UploadImage