สาระน่ารู้
  • 08 ก.พ. 2566
 2,275

ประกาศ เงินรอจ่ายคืนและเงินรับโอนจากสมาชิก

UploadImage
ประกาศ

สหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จำกัด

เรื่อง เงินรอจ่ายคืน และเงินรับโอนจากสมาชิก

------------------------

 

เนื่องจากสหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จำกัด ได้มีบัญชีเงินรอจ่ายคืน เงินรับโอนจากสมาชิก และเงินโอนเข้าบัญชีสหกรณ์ค้างจ่ายที่สมาชิกผู้มีสิทธิจะได้รับ แต่มิได้มาติดต่อขอรับเงินดังกล่าว ซึ่งทำให้มีเงินค้างจ่ายอยู่ในบัญชีของสหกรณ์เป็นจำนวนมากและเป็นระยะเวลานาน และเพื่อให้เป็นไปตามหนังสือกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ที่ กษ.0406 - ว.25758 เรื่องคำแนะนำวิธีปฏิบัติกรณีเงินปันผลและเงินเฉลี่ยคืนค้างจ่ายเป็นระยะเวลานาน ลงวันที่ 25 สิงหาคม 2540 และตามมาตรา 193/3 , 193/33 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ จึงขอประกาศรายชื่อตามรายละเอียดเงินรอจ่ายคืนและเงินรับโอน ดังนี้

UploadImage
UploadImage
UploadImage

UploadImageUploadImage
UploadImage
UploadImage
 

จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน และขอให้สมาชิกหรือผู้มีสิทธิหรือทายาทของสมาชิกหรือทายาทของผู้มีสิทธิที่ถึงแก่กรรมไปแล้ว นำหลักฐานการเป็นทายาทมาติดต่อรับเงินได้ที่สหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จำกัด ได้ทุกวันทำการ ทั้งนี้ มีกำหนดภายใน 120 วัน นับตั้งแต่วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2566 ถึงวันที่ 5 มิถุนายน 2566 หากไม่มีผู้มีสิทธิมารับเงินดังกล่าว เงินรอจ่ายคืน ลำดับที่ 1 ถึง ลำดับที่ 9 จำนวน 9,731.70 บาท (เก้าพันเจ็ดร้อยสามสิบเอ็ดบาทเจ็ดสิบสตางค์) เงินรับโอนจากสมาชิก ลำดับที่ 1 ถึง ลำดับที่ 12 จำนวนเงินทั้งสิ้น 3,350.00 บาท (สามพันสามร้อยห้าสิบบาทถ้วน) สหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จำกัด จะดำเนินการปิดบัญชีและโอนไปเข้าทุนสำรองของสหกรณ์ต่อไป

                                                                      

ประกาศ ณ วันที่ 6 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566
 (นายธนโรจน์ โพธิสาโร)

ประธานกรรมการดำเนินการ

สหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จำกัด


เอกสาร