ภาพกิจกรรม
  • 06 ก.พ. 2566
 2,855

การประชุมใหญ่สามัญประจำปี 66 วันที่ 4-5 ก.พ. 66 ณ อาคารอิมแพ็ค ฟอรั่ม เมืองทองธานี

การประชุมใหญ่สามัญประจำปี 66 ของสหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จำกัด ซึ่งถือว่าเป็นวันสำคัญที่สุดอีกวันหนึ่งของสหกรณ์ เป็นวันที่มีผู้แทนสมาชิก จากทุกจังหวัดทั่วประเทศ เข้าร่วมประชุม เพื่อพิจารณาการจ่ายเงินปันผล-เงินเฉลี่ยคืน การจัดสรรกำไรสุทธิ การพิจารณาแผนงาน และงบประมาณรายจ่าย ประจำปี การสรรหาคณะกรรมการดำเนินการ 

UploadImage

รวมถึง พิธีมอบรางวัลคนดีศรีสหกรณ์ ประจำปี 66 พิธีมอบรางวัลผู้แทนสมาชิกดีเด่น ประจำปี 64-65 และ พิธีเปิดโครงการสวัสดิการออนไลน์ ระบบการยื่นขอรับสวัสดิการรูปแบบใหม่ผ่านเว็บไซค์สหกรณ์ เพื่อเพิ่มความสะดวกให้แก่สมาชิกทุกท่าน


UploadImage

มอบรางวัลคนดีศรีสหกรณ์ ประจำปี 66

UploadImage

มอบรางวัลผู้แทนสมาชิกดีเด่น ประจำปี 64-65

UploadImage


พิธีเปิดโครงการสวัสดิการออนไลน์

ซึ่งการจัดงานประชุมใหญ่ในครั้งนี้ เป็นไปตามมาตรการควบคุมโรค Covid-19  เพื่อความปลอดภัยของผู้แทนสมาชิก โดยได้มีการตรวจ ATK ก่อนเข้างานประชุม พร้อมด้วยการเตรียมรถพยาบาลเพื่อรับมือกับเหตุฉุกเฉิน และ สำหรับผู้แทนสมาชิกที่ไม่สะดวกเดินทางมาประชุม ทางสหกรณ์จะมีการ ถ่ายทอดสดงานประชุมใหญ่ ผ่าน ช่องทาง Youtube Live ให้ได้รับชมอีกด้วย (คลิ๊กรับชม บันทึกการถ่ายทอดสด การประชุมใหญ่ 66)

 


UploadImage

นายวิชิต สนธิวณิช ประธานกรรมการดำเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จำกัด  กล่าวเปิดการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2566

 

ในปีนี้ได้มีผู้แทนสมาชิกจำนวน 285 คน จากทุกจังหวัดทั่วประเทศ เข้าร่วมประชุม เพื่อพิจารณางบแสดงฐานะการเงิน การจัดสรรกำไรสุทธิ การพิจารณาแผนงาน และงบประมาณรายจ่าย ประจำปี 2566 รวมถึงสรรหาคณะกรรมการดำเนินการ เพื่อทดแทนคณะกรรมการชุดเดิม ซึ่งหมดวาระรวมทั้งสิ้น 9 คน


UploadImage


UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

โดยมีผู้แทนสมาชิกได้ร่วมแสดงความคิดเห็นและอภิปรายในแง่มุมต่าง ๆ เพื่อให้คณะกรรมการดำเนินการชุดใหม่ชุดที่ 46 นำไปพิจารณาเพื่อพัฒนาสหกรณ์ให้เจริญก้าวหน้าและก่อประโยชน์ต่อมวลสมาชิกอย่างสูงสุด