ข่าวสารสหกรณ์
  • 18 เม.ย. 2567
 2,854

รวมข่าวสารสหกรณ์ ฉบับเดือนเมษายน 2567

บทบรรณาธิการโดย : เทียนหอม


ช่วงที่ผ่านมา สอ.ปม. ได้มีการจัดโครงการสัมมนากรรมการและเจ้าหน้าที่ เพื่อร่วมกันเสนอแนวคิดในการพัฒนาสหกรณ์ให้มั่นคง และยั่งยืน ไม่ว่าจะเป็นการเสริมความรู้ในการลงทุน การวางแผนกลยุทธ์ในการพัฒนาสหกรณ์ การคิดผลิตภัณฑ์ใหม่ๆเพื่อมาบริการสมาชิกให้ดียิ่งขึ้น การนำเอานวัฒกรรมเข้ามาช่วยในการบริหารงานและการสร้างความเชื่อมั่นขององค์กร เพื่อให้สมาชิกได้มั่นใจในการทำธุรกรรมกับสหกรณ์ว่ามั่งคง ปลอดภัย ตรวจสอบได้ กับมาตรการการป้องกันการทุจริต เพราะว่าการบริหารงานของสหกรณ์ สิ่งที่สำคัญ ต้องขึ้นอยู่กับความสุจริตโปร่งใสของคณะกรรมการสหกรณ์ รวมทั้ง ยังต้องมีการป้องกันการทุจริต การควบคุมภายใน และ แผนบริหารความเสี่ยงต่างๆให้ดี ครบถ้วนรอบด้าน คลิ๊กอ่านต่อ


เนื้อหาสำคัญของข่าวในรอบเดือนเมษายน 2567 สหกรณ์ได้รวบรวมไว้ดังนี้


โครงการสัมมนากรรมการและเจ้าหน้าที่สหกรณ์ ประจำปี 67 วันเสาร์ที่ 30 มี.ค. 67

ในวันเสาร์ที่ 30 มีนาคม 2567 สหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จำกัด ได้มีการจัด “โครงการสัมนากรรมการและเจ้าหน้าที่สหกรณ์ ประจำปี 2567” ณ โรงแรมมารวยการ์เด้น ซึ่งหัวข้อในการสัมนาครั้งนี้คือ “แผนปฏิบัติงาน ประจำปี 2567” และยังมีการบรรยายพิเศษ เรื่อง “การลงทุนในตราสารหนี้” โดยพล.ต.ต.นายแพทย์ดนุกฤต กลัมพากร ประธานกรรมการ สอ.โรงพยาบาลตำรวจ จำกัด , ประธานกรรมการ ชุมนุมสหกรณ์กรุงเทพ จำกัด และนายแพทย์ สบ6 โรงพยาบาลตำรวจ ได้ให้เกียรติมาเป็นวิทยากรในครั้งนี้ นอกจากนี้ยังมีการเสวนาเรื่องแผนปฏิบัติงาน ประจำปี 2567 ของคณะอนุกรรมการชุดต่าง ๆ ร่วมกับเจ้าหน้าที่สหกรณ์ เพื่อแลกเปลี่ยนแนวคิดในการพัฒนางานสหกรณ์ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น คลิ๊กอ่านต่อสอ.ปม. เข้าร่วมสัมมนาวิชาการภาคีสหกรณ์ บางเขน ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน วันที่ 3 เม.ย. 67

ในวันพุธที่ 3 เม.ย. 67 สหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จำกัด ได้เข้าร่วมฟังสัมมนาวิชาการ ภาคีสหกรณ์บางเขน ในหัวข้อเรื่อง “การปรับตัวของสหกรณ์ออมทรัพย์ต่อนโยบายของรัฐที่กำกับดูแลสหกรณ์” ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน คลิ๊กอ่านต่อสอ.ครูเชียงใหม่ จำกัด ศึกษาดูงาน วันศุกร์ ที่ 5 เม.ย. 67

ในวันศุกร์ที่ 5 เมษายน 2567 สหกรณ์ออมทรัพย์ครูเชียงใหม่ จำกัด ได้มาศึกษาดูงานเกี่ยวกับระบบงานเทคโนโลยีสารสนเทศ และระบบงานต่าง ๆ ของสหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จำกัด คลิ๊กอ่านต่อ


 

สอ.สาธารณสุขจังหวัดบุรีรัมย์ จำกัด ศึกษาดูงาน วันพุธที่ 17 เม.ย. 67

ในวันพุธที่ 17 เมษายน 2567  สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดบุรีรัมย์ จำกัด ได้มาศึกษาดูงานแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านสินเชื่อ และด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ของสหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จำกัด เพื่อนำไปใช้ในการพัฒนาบริหารจัดการสหกรณ์ คลิ๊กอ่านต่อ

  

สอ.พนักงานการบินไทย จำกัด ศึกษาดูงาน วันพุธที่ 24 เม.ย. 67

ในวันพุธที่ 24 เมษายน 2567 สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานการบินไทย จำกัด ได้มาศึกษาดูงานแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ของสหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จำกัด เพื่อนำไปใช้ในการพัฒนาระบบโปรแกรมสหกรณ์ คลิ๊กอ่านต่อ

 

 

ประกาศ สรรหาบริษัทประกันชีวิตกลุ่มแบบชั่วระยะเวลา 2 ปี

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง คลิ๊กอ่านต่อ
 

สรุปผลการดำเนินงาน

สรุปผลการดำเนินงานเดือนมีนาคม 2567

UploadImage