• 11 พ.ย. 2564
 1,028

รายงานการศึกษาความเป็นไปได้ การปรับสมาชิกสมทบให้เป็นสมาชิก และแนวทางอื่น ๆ ในการช่วยเหลือสมาชิกสมทบ

UploadImage

ดาวน์โหลดทั้งเล่ม
 
ดาวน์โหลดเฉพาะบท
 

บทที่ 1 ข้อมูลทั่วไป

บทที่ 1 ข้อมูลทั่วไป.pdf


 

บทที่ 2 ความเป็นมา แนวทางการปรับสมาชิกสมทบที่เป็นพนักงานราชการให้เป็นสมาชิก

บทที่ 2 ความเป็นมา แนวทางการปรับสมาชิกสมทบที่เป็นพนักงานราชการให้เป็นสมาชิก.pdf


 

บทที่ 3 การวิเคราะห์ข้อมูลสมาชิกสมทบพนักงานราชการที่อาจปรับมาเป็นสมาชิก 

บทที่ 3 การวิเคราะห์ข้อมูลสมาชิกสมทบพนักงานราชการที่อาจปรับมาเป็นสมาชิก.pdf


 

บทที่ 4 ผลดีจากการปรับสมาชิกสมทบพนักงานราชการมาเป็นสมาชิก

บทที่ 4 ผลดีจากการปรับสมาชิกสมทบพนักงานราชการมาเป็นสมาชิก.pdf


 

บทที่ 5 ผลเสียหรือผลกระทบ จากการปรับสมาชิกสมทบพนักงานราชการมาเป็นสมาชิกหลัก

บทที่ 5 ผลเสียหรือผลกระทบ จากการปรับสมาชิกสมทบพนักงานราชการมาเป็นสมาชิกหลัก.pdf


 

บทที่ 6 แนวทางอื่น ๆ ในการช่วยเหลือสมาชิกสมทบพนักงานราชการ

บทที่ 6 แนวทางอื่น ๆ ในการช่วยเหลือสมาชิกสมทบพนักงานราช.pdf


 

บทที่ 7 การลงประชามติโดยสมาชิก

บทที่ 7 การลงประชามติโดยสมาชิก.pdf


 

บทที่ 8 บทสรุป

บทที่ 8 บทสรุป.pdf


 

ภาคผนวก ข้อคิดเห็นคณะกรรมการดำเนินการ สหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จำกัด

ภาคผนวก ข้อคิดเห็นคณะกรรมการดำเนินการ สหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จำกัด.pdf