ข่าวสารสหกรณ์
  • 21 เม.ย. 2564
 5,126

แจ้งเปลี่ยนแปลงเวลาการให้บริการสมาชิก ในสถานการณ์ COVID-19

เพื่อลดความเสี่ยงในการแพร่เชื้อไวรัส Covid-19 ระลอกใหม่ และคำนึงถึงความปลอดภัยของสมาชิก สหกรณ์จึงขอปรับเปลี่ยนรูปแบบการให้บริการใหม่เป็นการชั่วคราว

 

UploadImage

 

ทั้งนี้เพื่อเป็นการจำกัดช่วงเวลาการแพร่ระบาดของเชื้อ รวมถึง การเพิ่มมาตรการคุมเข้มในการทำความสะอาด ฆ่าเชื้อ Covid -19 ทั้งสำนักงานสหกรณ์ เป็นประจำทุกๆวัน โดยรายละเอียดการปรับเปลี่ยนการบริการมีดังนี้


UploadImage

เปลี่ยนแปลงเวลาการให้บริการสมาชิก

1. การทำธุรกรรมต่างๆ หน้าเคาน์เตอร์สหกรณ์

  • การฝากเงิน ถอนเงิน ชำระพิเศษ การรับสมาชิกและสมาชิกสมทบ ระหว่างเวลา 08.30 – 14.30 น.
  • ยื่นกู้ ยื่นสวัสดิการ หรือเอกสารอื่น ๆ ระหว่างเวลา 08.30 – 15.00 น.


UploadImage

2. การสอบถามข้อมูลสมาชิก

  • ติดต่อสอบถามผ่านโทรศัพท์ 02-579-7070 ได้ทุกวันทำการ เวลา 08.30 – 15.00 น.
  • ตอบคำถามผ่าน Line : @ forestcoop ได้ทุกวันทำการ เวลา 08.30 – 15.00 น.
  • ตรวจสอบข้อมูลสมาชิกผ่าน Application Forest CO - OP 4.0 ได้ตลอด 24 ชั่วโมง โดยไม่มีวันหยุด
  • ระบบ CO - OP Phone (02-579-8899) ได้ตลอด 24 ชั่วโมง โดยไม่มีวันหยุด (คลิ๊กอ่านรายละเอียด)


UploadImage

ทั้งนี้สมาชิกยังสามารถทำธุรกรรมออนไลน์ ต่างๆ กับสหกรณ์ได้ตามปกติ

 

 

 


 

UploadImage

ประกาศ

สหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จำกัด

เรื่อง การให้บริการสมาชิกในสถานการณ์

การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
-------------------------------------

ตามที่สถานการณ์ปัจจุบันมีการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) มีแนวโน้มแพร่กระจายในวงกว้าง และเพื่อเป็นการป้องกันและลดโอกาสในการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) ในสำนักงานสหกรณ์ และเพื่อให้เจ้าหน้าที่สหกรณ์สามารถบริการสมาชิกได้ตลอดเวลาทำการ ไม่ต้องมีการหยุดชะงักเพราะเหตุการณ์การแพร่ระบาดของ COVID – 19 สหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จำกัด จึงขอปรับเปลี่ยนรูปแบบการให้บริการเป็นการชั่วคราวและใคร่ขอความร่วมมือจากสมาชิก โดยสหกรณ์ได้กำหนดมาตรการเพื่อเตรียมความพร้อมไว้ ดังนี้

 

1. เปิดบริการทำธุรกรรมต่าง ๆ หน้าเคาน์เตอร์สหกรณ์

1.1  การฝากเงิน ถอนเงิน ชำระพิเศษ การรับสมาชิกและสมาชิกสมทบ ระหว่างเวลา 08.30 – 14.30 น.

1.2 ยื่นกู้ ยื่นสวัสดิการ หรือเอกสารอื่น ๆ ระหว่างเวลา 08.30 – 15.00 น.

 

2. บริการฝาก ถอนเงินโดยไม่ต้องมาที่สหกรณ์

2.1 ฝาก ถอน ผ่านระบบ ATM ได้ตลอด 24 ชั่วโมงโดยไม่มีวันหยุด

2.2 การถอนโอนจากบัญชีออมทรัพย์พิเศษ ไปยังบัญชีออมทรัพย์สินมัธยัสถ์ ผ่านระบบ CO - OP Phone (02-579-8899 กด 7 แล้วตามด้วยกด 3)

2.3 ถอนโอนโดยส่งแบบฟอร์มผ่าน Line : @forestcoop

- ถอนเงินจากบัญชีเงินฝากของท่านที่มีอยู่กับสหกรณ์ได้ทุกประเภทบัญชี ยกเว้น บัญชีออมทรัพย์สินมัธยัสถ์ บัญชีออมทรัพย์ชีวิตพอเพียง และบัญชีที่มีเงื่อนไขการถอนที่ต้องลงลายมือชื่อมากกว่า 1 คน

- สมาชิกสามารถถอนเงินฝากจากบัญชีของท่านได้ตั้งแต่จำนวน 10,000 บาท แต่ไม่เกินจำนวน 200,000 บาท ต่อบัญชีต่อวัน

- บัญชีออมทรัพย์พิเศษจะถอนได้เดือนละ 2 ครั้ง หากถอนเกินเดือนละ 2 ครั้ง ท่านจะต้องเสียค่าธรรมเนียมร้อยละ 1 ของยอดที่ถอน แต่ต้องไม่น้อยกว่า 300 บาท

- ค่าธรรมเนียมการใช้บริการ ครั้งละ 15 บาท    

- สหกรณ์จะโอนเงินไปยังบัญชีออมทรัพย์สินมัธยัสถ์ หรือโอนไปยังบัญชีธนาคารกรุงไทย หรือบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์ ซึ่งเมื่อโอนเงินเข้าบัญชีดังกล่าวแล้ว สมาชิกสามารถถอนผ่าน ATM ได้ทันที โดยเปิดให้บริการยื่นคำขอถอนโอนตั้งแต่เวลา 08.30 - 13.00 น. ทุกวันทำการ

 

3. บริการเงินกู้โดยไม่ต้องมาที่สหกรณ์

- กู้ฉุกเฉินผ่าน Application Forest CO - OP 4.0 หรือ CO - OP Phone ได้ตลอด  24 ชั่วโมง โดยไม่มีวันหยุด

- กู้สามัญดิจิทัลผ่าน Application Forest CO - OP 4.0 ได้ตลอด 24 ชั่วโมง โดยไม่มีวันหยุด

- สามารถส่งคำขอกู้เงินสามัญทางไปรษณีย์ เมื่อเอกสารครบถ้วน ถูกต้องจะได้รับอนุมัติเงินกู้ภายในวันทำการถัดไป

 

4. บริการด้านสวัสดิการและการบริการอื่น ๆ โดยไม่ต้องมาที่สหกรณ์

4.1 สมาชิกและสมาชิกสมทบสามารถยื่นขอรับสวัสดิการบางประเภทผ่านทางLine : @ forestcoop หรือส่งทางไปรษณีย์

4.2 การบริการอื่น ๆ ของสหกรณ์ เช่น สมัครสมาชิกและสมาชิกสมทบ ขอรับเงินสินไหมทดแทน ยื่นคำขอหนังสือรับรองต่าง ๆ สามารถส่งทางไปรษณีย์ได้

 

5. ระบบ Call Center และการสอบถามข้อมูลสมาชิก

5.1 ติดต่อสอบถามผ่านโทรศัพท์ 02-579-7070 ได้ทุกวันทำการ เวลา 08.30 – 15.00 น.

5.2 ตอบคำถามผ่าน Line : @ forestcoop ได้ทุกวันทำการ เวลา 08.30 – 15.00 น.

5.3 ตรวจสอบข้อมูลสมาชิกผ่าน Application Forest CO - OP 4.0 ได้ตลอด 24 ชั่วโมง โดยไม่มีวันหยุด

5.4 ระบบ CO - OP Phone (02-579-8899) ได้ตลอด 24 ชั่วโมง โดยไม่มีวันหยุด

 

    จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

 

    ประกาศ ณ วันที่ 21 เมษายน พ.ศ. 2564

 

    (นางวรีย์พรรณ โหมดเทศ)
ผู้จัดการ

    สหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จำกัด

Infographic


UploadImage


เอกสาร