ภาพกิจกรรมสหกรณ์
  • 28 ก.ย. 2554
 583

สอ.ปม. สัมมนากรรมการเจ้าหน้าที่ เรื่องแผนปฏิบัติงานปี 2552 21 มีนาคม 2552


สอ.ปม. สัมมนากรรมการเจ้าหน้าที่
เรื่องแผนปฏิบัติงานปี 2552
21 มีนาคม 2552

สหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จำกัด
สัมมนากรรมการเจ้าหน้าที่ประจำปี 2552
เมื่อวันที่ 21 มีนาคม 2552
ณ ห้องประชุมชั้น 2 อาคารศูนย์ปฏิบัติการป่าไม้
โดยมีกรรมการและเจ้าหน้าที่ ร่วมประชุมวางแผนปฏิบัติงาน
พร้อมทั้งวางแนวทางแก้ไขปัญหาต่าง ๆ
เพื่อปรับปรุงการให้บริการแก่สมาชิก