ภาพกิจกรรม
  • 02 เม.ย. 2567
 455

โครงการสัมมนากรรมการและเจ้าหน้าที่สหกรณ์ ประจำปี 67 วันเสาร์ที่ 30 มี.ค. 67

ในวันเสาร์ที่ 30 มีนาคม 2567 สหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จำกัด ได้มีการจัด “โครงการสัมมนากรรมการและเจ้าหน้าที่สหกรณ์ ประจำปี 2567” ณ โรงแรมมารวยการ์เด้น ซึ่งหัวข้อในการสัมมนาครั้งนี้คือ “แผนปฏิบัติงาน ประจำปี 2567” และยังมีการบรรยายพิเศษ เรื่อง “การลงทุนในตราสารหนี้” โดยพล.ต.ต.นายแพทย์ดนุกฤต กลัมพากร ประธานกรรมการ สอ.โรงพยาบาลตำรวจ จำกัด , ประธานกรรมการ ชุมนุมสหกรณ์กรุงเทพ จำกัด และนายแพทย์ สบ6 โรงพยาบาลตำรวจ ได้ให้เกียรติมาเป็นวิทยากรในครั้งนี้ นอกจากนี้ยังมีการเสวนาเรื่องแผนปฏิบัติงาน ประจำปี 2567 ของคณะอนุกรรมการชุดต่าง ๆ ร่วมกับเจ้าหน้าที่สหกรณ์ เพื่อแลกเปลี่ยนแนวคิดในการพัฒนางานสหกรณ์ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น

 

นายธนโรจน์ โพธิสาโร ประธานกรรมการ กล่าวเปิดสัมมนาและชี้แจ้งวัตถุประสงค์ของการสัมมนา และนายพงศธร สุวรรณภิญโญกุล อธิบายถึงแผนงานและเป้าหมายของปี 2567 ของ สอ.ปม.
 

UploadImage

 

บรรยายพิเศษ เรื่อง “การลงทุนในตราสารหนี้” โดยพล.ต.ต.นายแพทย์ดนุกฤต กลัมพากร ประธานกรรมการ สอ.โรงพยาบาลตำรวจ จำกัด , ประธานกรรมการ ชุมนุมสหกรณ์กรุงเทพ จำกัด และนายแพทย์ สบ6 โรงพยาบาลตำรวจ

UploadImage

UploadImage


มีการเสวนาเรื่องแผนปฏิบัติงาน ประจำปี 2567 ของคณะอนุกรรมการชุดต่าง ๆ ร่วมกับเจ้าหน้าที่สหกรณ์ เพื่อพัฒนางานสหกรณ์ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น

ดำเนินรายการโดย นายภูดิท จันทะเรือง เลขานุการ และ นายกัณฑ์พงษ์ ดวงสินกุลศักดิ์ ผู้ช่วยเลขานุการ
 

UploadImage

 

UploadImage

UploadImage

UploadImage