สาระน่ารู้
  • 03 ส.ค. 2566
 691

ทุกการทำธุรกรรม มั่นใจ ปลอดภัย 100% กับมาตรการป้องกันการทุจริต

" การบริหารงานของสหกรณ์ สิ่งที่สำคัญ ต้องขึ้นอยู่กับความสุจริตโปร่งใสของคณะกรรมการสหกรณ์ รวมทั้ง ยังต้องมีการป้องกันการทุจริต การควบคุมภายใน และ แผนบริหารความเสี่ยงต่างๆให้ดี ครบถ้วนรอบด้าน" ดังนี้ 


UploadImage

1. แผนบริหารความเสี่ยง  และ  การปฎิบัติตาม พ.ร.บ. ป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน

สอ.ปม. มีการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง 5 ด้าน ดังนี้ 1. ด้านสภาพคล่อง 2. ด้านสินเชื่อ 3. ด้านการตลาด 4. ด้านกลยุทธ์ 5. ด้านปฏิบัติการ เพื่อใช้เป็นแนวทางในการป้องกันความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นทั้งในปัจจุบันและอนาคต ซึ่งได้มีการกำหนดกิจกรรมควบคุมอย่างชัดเจน โดยมีการจัดทำนโยบายและวิธีปฏิบัติงานบริหารความเสี่ยงอย่างครบถ้วน โดยฝ่ายจัดการได้มีการติดตามและรายงานความเสี่ยงทั้ง 5 ด้านกับคณะกรรมการชุดย่อย ไม่ว่าจะเป็นคณะกรรมการอำนวยการ คณะกรรมการเงินกู้ และรายงานคณะกรรมการดำเนินการในทุกเดือนได้รับทราบผลการดำเนินการของสหกรณ์ในทุกด้าน (คลิ๊กอ่านแผนบริหารความเสี่ยง)

 

และ ยังมีการปฏิบัติตาม พ.ร.บ.ป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542 และ พ.ร.บ. ป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง พ.ศ. 2559 และ สุดท้ายสหกรณ์ได้มีการปฏิบัติงานเป็นไปตามระเบียบนายทะเบียนสหกรณ์และตามที่กฎหมายกำหนด 


UploadImage
 

2. แผนการควบคุมภายในด้านปฎิบัติการ และ มีผู้ตรวจสอบภายในที่มีประสบการณ์จากแบงค์ชาติ

สหกรณ์ได้จัดจ้างผู้ตรวจสอบภายในที่มีประสบการณ์ และมีความสามารถ เพื่อตรวจสอบการปฏิบัติงานตามแผนงานที่เกี่ยวกับการบริหารงบประมาณ การบริหารการเงิน การบริหารพัสดุ และทรัพย์สิน การบริหารงานด้านอื่น ๆ ตลอดจนการตรวจสอบบัญชี เป็นต้น รวมทั้งการรายงานผลการตรวจสอบและข้อเสนอแนะให้คณะกรรมการดำเนินการทราบทุกเดือน อีกทั้งสหกรณ์ยังได้จัดทำแผนบริหารความเสี่ยงด้านปฎิบัติการ (Operational Risk) ไว้แล้วอย่างละเอียดครบถ้วน  (คลิ๊กอ่านรายละเอียดการบริหารความเสี่ยงด้านปฎิบัติการ)

 

UploadImage

3. การตรวจสอบข้อมูลทาง Application

สมาชิกสามารถตรวจสอบข้อมูลต่าง ๆ ของตนเองได้ ทาง Application Forest Co-op GO เช่น รายการเคลื่อนไหวบัญชีเงินฝาก หุ้น ภาระการกู้ ภาระการค้ำประกัน หนังสือผู้รับโอนประโยชน์ เป็นต้น ดังนั้นเพื่อผลประโยชน์ และความสบายใจของสมาชิก สมาชิกทุกท่านควรตรวจสอบข้อมูลทางการเงินของท่านเป็นประจำ (คลิ๊กดาวน์โหลด App)


UploadImage

4. SMS แจ้งการทำธุรกรรมต่างๆ

เมื่อมีการเคลื่อนไหวบัญชีใดก็ตาม ทุกยอดการถอนเงิน ทางสหกรณ์จะทำการส่ง SMS แจ้งเตือนให้ท่านสมาชิกทราบโดยทันที  ฟรีไม่มีค่าบริการ รวมทั้งเมื่อสมาชิกทำรายการกู้ การขอรับสวัสดิการ สหกรณ์ก็จะมีการส่ง SMS ยืนยันการทำรายการเช่นกัน 

UploadImage


5. การแก้ไขเปลี่ยนแปลงเบอร์โทรศัพท์มือถือ 

เพื่อความปลอดภัยแก่สมาชิกในการยืนยันตัวตนผ่านโทรศัพท์มือถือ หากสมาชิกมีการเปลี่ยนแปลงเบอร์โทรศัพท์ ทางสหกรณ์ได้กำหนดสิทธิ์การแก้ไขข้อมูลของสมาชิกให้แก่เจ้าหน้าที่เฉพาะฝ่ายสมาชิกสัมพันธ์และผลิตสื่อเท่านั้น ซึ่งเจ้าหน้าที่ฝ่ายอื่นไม่สามารถเข้าถึงสิทธิ์ในการแก้ไขเบอร์โทร และที่อยู่ได้ ซึ่งเมื่อเจ้าหน้าที่รับเรื่องการการเปลี่ยนแปลงข้อมูลแล้ว เจ้าหน้าที่จะติดต่อกลับไปยังสมาชิกเพื่อยืนยันตัวบุคคลในการแก้ไขข้อมูล อีกที

 


UploadImage
 

6. ผู้ตรวจสอบกิจการ

ที่ประชุมใหญ่ได้คัดเลือกผู้ตรวจสอบกิจการจากภายนอก เพื่อตรวจสอบหลักฐานและความถูกต้องของการดำเนินงานของสหกรณ์ เพื่อประเมินผลและให้ข้อแนะนำแก่คณะกรรมการดำเนินการ ผู้จัดการ และเจ้าหน้าที่ของสหกรณ์ ทั้งทางวิชาการและทางปฏิบัติตลอดจนตรวจสอบการปฏิบัติงานตามแผนงาน และการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีของสหกรณ์ รวมถึงรายงานผลการตรวจสอบประจำเดือนต่อคณะกรรมการดำเนินการในการประชุมประจำเดือนทุกเดือน และเสนอผลการตรวจสอบประจำปีต่อที่ประชุมใหญ่ของสหกรณ์


UploadImage

7. ผู้สอบบัญชีตามที่กรมตรวจบัญชีสหกรณ์กำหนด

ที่ประชุมใหญ่ได้คัดเลือกผู้สอบบัญชีเพื่อตรวจสอบบัญชี งบการเงินและการดำเนินงานของสหกรณ์ ตามมาตรฐานการสอบบัญชี และตามระเบียบที่นายทะเบียนสหกรณ์กำหนด มีการเข้าตรวจสอบบัญชีเป็นรายไตรมาส และนำเสนอคณะกรรมการดำเนินการเพื่อทราบ และเสนอผลการตรวจสอบประจำปีต่อที่ประชุมใหญ่ของสหกรณ์

 

UploadImage

8. มีการหมุนเวียนเจ้าหน้าที่ในการปฏิบัติงาน

เพื่อเป็นการป้องกันการหาช่องทางการทุจริตต่อหน้าที่ และเพื่อเพิ่มศักยภาพของเจ้าหน้าที่ในการทำงานเพื่อให้สามารถเรียนรู้งานใหม่ ๆ สหกรณ์มีการหมุนเวียนการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตามความเหมาะสม


UploadImage
 

9. ความซื่อสัตย์สุจริตของคณะกรรมการ

คณะกรรมการของสหกรณ์ต้องเป็นบุคคลที่ไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎกระทรวงออกตามความในพระราชบัญญัติสหกรณ์ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2562 และประกาศของกรมส่งเสริมสหกรณ์ที่เกี่ยวข้อง สหกรณ์ได้มีการตรวจสอบคุณสมบัติของคณะกรรมการ ซึ่งคณะกรรมการของสหกรณ์ไม่มีบุคคลที่มีลักษณะต้องห้าม และผู้แทนสมาชิกได้เลือกตั้งคณะกรรมการที่มีประสบการณ์และได้รับความไว้วางใจเพื่อเข้ามาบริหารงานสหกรณ์ ที่ผ่านมาสหกรณ์ไม่เคยมีคณะกรรมการที่ทุจริต

 

UploadImage

10. การรับการประเมินสหกรณ์สีขาว จากกรมส่งเสริมสหกรณ์

สหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จำกัด ได้เข้าร่วมโครงการสหกรณ์สีขาวด้วยธรรมาภิบาล และผ่านการประเมินสหกรณ์สีขาว โดยกรมส่งเสริมสหกรณ์ จะส่งผู้เชี่ยวชาญมาตรวจสอบธรรมาภิบาล และความโปร่งใสเป็นประจำทุกปี (คลิ๊กอ่านรายละเอียด)

 


สหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จำกัด ของพวกเรา เป็นองค์กรการเงินที่โปร่งใส ตรวจสอบได้ เป็นองค์กรที่นำเทคโนโลยีเพื่อความปลอดภัย ทางการเงิน มาพัฒนางานสหกรณ์ให้ก้าวต่อไปอย่างมั่นคง เพื่อประโยชน์แก่มวลสมาชิกทุกท่านUploadImage

UploadImage