ข่าวสารสหกรณ์
  • 24 ม.ค. 2566
 3,038

รวมข่าวสารสหกรณ์ ฉบับเดือนมกราคม 2566

 

บทบรรณาธิการโดย : เทียนหอม

สวัสดีปีใหม่ 2566 ค่ะ ผ่านช่วงเวลาส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่กันไปไม่นาน สหกรณ์ขออวยพรให้สมาชิกและครอบครัวทุกท่านมีสุขภาพแข็งแรง สุขสมหวังดั่งใจในปีใหม่นี้ค่ะ

 

ใกล้วันสำคัญ วันประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2566 ของสหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จำกัด ซึ่งถือว่าเป็นวันสำคัญที่สุดอีกวันหนึ่งของสหกรณ์ เป็นวันที่มีผู้แทนสมาชิก จากทุกจังหวัดทั่วประเทศ เข้าร่วมประชุม เพื่อพิจารณาการจ่ายเงินปันผล-เงินเฉลี่ย การจัดสรรกำไรสุทธิ การพิจารณาแผนงาน และงบประมาณรายจ่าย ประจำปี รวมถึงสรรหาประธานกรรมการดำเนินการ และ คณะกรรมการดำเนินการ

 

ถึงแม้ที่ผ่านมาสถานการณ์การแพร่ระบาดของ Covid -19 จะเริ่มเบาลง แต่เมื่อช่วงปีใหม่ที่ผ่าน การแพร่ระบาดของ Covid -19 เริ่มกลับมาระบาดหนักอีกครั้ง ทำให้ในปีนี้ ทางสหกรณ์ยังไม่สามารถจัดงานประชุมใหญ่ ที่ห้องประชุมของสหกรณ์ได้ ทำให้ต้องย้ายสถานที่จัดงานเป็นที่ อาคารอิมแพ็คฟอรั่ม เมืองทองธานี จ.นนทบุรี 

โดยการจัดงานประชุมใหญ่ในครั้งนี้ เป็นไปตามมาตรการควบคุมโรค เพื่อความปลอดภัยของสมาชิก และ สำหรับผู้แทนสมาชิกที่ไม่สะดวกเดินทางมาประชุม ทางสหกรณ์จะมีการ ถ่ายทอดสดงานประชุม ผ่าน ช่องทาง Youtube Live ให้สมาชิกรับชม สำหรับการจัดประชุมใหญ่ในปีนี้ จะมีพิธีมอบรางวัลให้กับ “คนดีศรีสหกรณ์ ประจำปี 2566” การมอบรางวัลให้กับ “ผู้แทนดีเด่น” และพิธีเปิดระบบสวัสดิการออนไลน์อีกด้วย

 

ในปี 2565 ที่ผ่านมา บ้านสหกรณ์หลังนี้ได้เติบโตขึ้นมาอีกปี จากการพัฒนาเทคโนโลยีระบบงานใหม่ เพื่อตอบสนองต่อการให้บริการสมาชิกได้ดียิ่งขึ้น การพัฒนา Application Forest CO-OP GO เพื่อให้การทำธุรกรรมของสมาชิกสะดวก ไร้รอยต่อ เหมือนไปสหกรณ์ด้วยปลายนิ้ว

และแน่นอนว่าสหกรณ์คงไม่สามารถเติบโตมาได้หากขาดการร่วมมือร่วมใจจากพลังของมวลสมาชิกทุกท่าน สหกรณ์หวังเป็นอย่างยิ่งว่าในปีต่อๆไป จะยังคงพัฒนาไปอย่างยั่งยืน เพื่อให้สหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จำกัด เป็นองค์กรการเงินที่มั่นคง เป็นบ้านที่ช่วยเหลือ และเป็นที่พึ่งพาของสมาชิกต่อไป...


เนื้อหาสำคัญของข่าวในรอบเดือนมกราคม 2566 สหกรณ์ได้รวบรวมไว้ดังนี้


สรุปข่าวจากโต๊ะประชุม คณะกรรมการดำเนินการ เมื่อวันที่ 23 ธันวาคม 2565

รายงานผลการประชุมคณะกรรมการดำเนินการชุดที่ 45 ครั้งที่ 14 เมื่อวันที่ 23 ธันวาคม 2565 ที่ประชุมได้มีการพิจารณาเรื่องต่าง ๆ สรุปสาระสำคัญแจ้งให้สมาชิกทราบ คลิ๊กอ่านต่อ


 

ประกาศผลการคัดเลือก “คนดีศรีสหกรณ์” ประจำปี 2566

ตามประกาศสหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จำกัด เรื่อง การคัดเลือกคนดีศรีสหกรณ์ ปี 2566 โดยสมาชิก หรือสมาชิกสมทบ หรือกลุ่มสมาชิก หรือหน่วยงานสังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเป็นผู้เสนอ “คนดีศรีสหกรณ์” ระหว่างวันที่ 16 พฤษภาคม 2565 - 17 สิงหาคม  2565 และสหกรณ์จะประกาศผลการคัดเลือก “คนดีศรีสหกรณ์” ปี 2566 ภายในเดือนธันวาคม 2565 นั้น บัดนี้ ครบกำหนดตามระยะเวลาแล้ว คณะกรรมการดำเนินการได้พิจารณาคัดเลือกบุคคลผู้เหมาะสมให้ได้รับรางวัล “คนดีศรีสหกรณ์” จำนวน 1 ท่าน คลิ๊กอ่านต่อ


กำหนดการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2566

สหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จำกัด กำหนดให้มีการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2566 ในวันเสาร์ที่ 4 - วันอาทิตย์ที่ 5 กุมภาพันธ์ 2566 ณ ห้องแซฟไฟร์ 204-206 อาคารอิมแพ็ค ฟอรั่ม ชั้น 2 เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี เพื่อพิจารณางบแสดงฐานะการเงิน การจัดสรรกำไรสุทธิ การเลือกผู้สอบบัญชี และผู้ตรวจสอบกิจการ การพิจารณาแผนงานและงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2566 การสรรหาประธานกรรมการดำเนินการและคณะกรรมการดำเนินการ คลิ๊กอ่านต่อ

 


ประกาศรายชื่อผู้โชคดี ร่วมทำแบบประเมินความพึงพอใจ รอบที่ 2

จากที่สหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จำกัด ได้จัดกิจกรรมให้สมาชิกและสมาชิกสมทบ ร่วมตอบ“แบบประเมินความพึงพอใจของสมาชิก” ประจำปี 2565 โดยสหกรณ์ได้ทำแบบประเมินความพึงพอใจ ออกเป็น 2 ประเภท คือ

1. แบบประเมินความพึงพอใจ ในการรับบริการ ในด้านต่างๆ เป็นแบบประเมิน online ผ่าน google form
2. แบบประเมินความพึงพอใจ ในการรับบริการผ่านเคาน์เตอร์สมาชิก โดย สมาชิกและสมาชิกสมทบ สามารถทำแบบประเมินการให้บริการ ด้วยการสแกน QR Code ได้ที่หน้าเคาน์เตอร์สหกรณ์ หลังการรับการบริการต่างๆ 

การจับรางวัลผู้โชคดี จะทำการจับสุ่มจับรางวัล 2 รอบ โดยจับรางวัล รอบที่ 1 ในเดือน ตุลาคม 2565และ รอบที่ 2 ในเดือนมกราคม 2566 (สหกรณ์ขอสงวนสิทธิ์ให้สมาชิก มีสิทธิ์ได้รับรางวัลเพียงรอบเดียว) คลิ๊กอ่านต่อ


 

แจ้งเงินปันผลและเงินเฉลี่ยคืน 65 เสนอที่ประชุมใหญ่เงินปันผล 5.25% เงินเฉลี่ยคืน 12%

สรุปผลการดำเนินงานในปี 2565 สหกรณ์มีผลกำไรทั้งสิ้น 583 ล้านบาท จ่ายเงินปันผลตามหุ้นได้ในอัตรา 5.10% ถอนทุนรักษาระดับอัตราเงินปันผลนำมาใช้เพิ่มอัตราเงินปันผลอีก 0.15% จำนวน 12.7 ล้านบาท (จากทุนรักษาระดับอัตราเงินปันผล ณ วันที่ 31 ธ.ค. 65 จำนวน 31.7 ล้านบาท) คงเหลือทุนรักษาระดับอัตราเงินปันผลจำนวน 19 ล้านบาท  

ซึ่งคณะกรรมการดำเนินการได้พิจารณาการจัดสรรกำไรสุทธิ เพื่อเสนอต่อที่ประชุมใหญ่ ในวันเสาร์ที่ 4 กุมภาพันธ์ 2566 โดยเสนอจ่ายเงินปันผล 5.25% และเงินเฉลี่ยคืน 12% คลิ๊กอ่านต่อ
เฉลี่ยคืน 14% กับ 12% อย่างไหน? ดีกว่ากัน!! ทำไม? 10 ปีที่ผ่านมา ดอกเบี้ยเงินกู้ที่แท้จริง จึงลดลง...ทุกปี

ในปี 2565 สหกรณ์จะจ่ายเงินเฉลี่ยคืนให้กับสมาชิก 12% สมาชิกบางคนจึงเกิดความสงสัยว่า หลายปีที่ผ่านมาสหกรณ์จ่ายเงินเฉลี่ยคืนให้กับสมาชิก 14% เหตุใดสหกรณ์จึงลดเงินเฉลี่ยคืน ทำให้สมาชิกเสียผลประโยชน์หรือไม่?สหกรณ์ขอสรุปข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับผลดำเนินงานของสหกรณ์ ผลกำไรสหกรณ์ เงินปันผลและเงินเฉลี่ยคืนให้ทุกท่านทราบ คลิ๊กอ่านต่อเงินปันผล - เงินเฉลี่ยคืน คืออะไร ? คำนวณอย่างไร?

ใกล้เข้ามาแล้วกับวันประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2566 ของสหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จำกัด ที่จะจัดขึ้นในวันที่ 4-5 กุมภาพันธ์ 2566 และทุก ๆ ปีในวันประชุมใหญ่สามัญประจำปีนั้น สหกรณ์จะมีการจ่ายเงินปันผลและเงินเฉลี่ยคืนให้แก่สมาชิกและสมาชิกสมทบทุก ๆ ท่าน สหกรณ์จึงมานำเสนอเกร็ดน่ารู้ ในเรื่อง “เงินปันผล-เงินเฉลี่ยคืน คืออะไร ? แล้ว คำนวณอย่างไร ?” ให้ทุกท่านได้ทราบกัน คลิ๊กอ่านต่อสารประธานกรรมการดำเนินการ ก้าวต่อไปสู่... ยุคที่ 5

สหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จำกัด ได้ดำเนินกิจการก้าวสู่ปีที่ 45 ปี นับเป็นความภาคภูมิใจร่วมกันของสมาชิกทุกคนที่สหกรณ์ได้ดำเนินกิจการมาด้วยความมั่นคง พัฒนาก้าวหน้ามาเป็นลำดับ จนเป็นสหกรณ์ออมทรัพย์ชั้นนำแห่งหนึ่งของประเทศ คลิ๊กอ่านต่อ
 

สรุปผลการดำเนินงาน

สรุปผลการดำเนินงานเดือนธันวาคม 2565

UploadImage