ภาพกิจกรรม
  • 12 ม.ค. 2566
 3,679

กำหนดการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2566

สหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จำกัด กำหนดให้มีการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2566 ในวันเสาร์ที่ 4 - วันอาทิตย์ที่ 5 กุมภาพันธ์ 2566 ณ ห้องแซฟไฟร์ 204-206 อาคารอิมแพ็ค ฟอรั่ม ชั้น 2 เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี เพื่อพิจารณางบแสดงฐานะการเงิน การจัดสรรกำไรสุทธิ การเลือกผู้สอบบัญชี และผู้ตรวจสอบกิจการ การพิจารณาแผนงานและงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2566 การสรรหาประธานกรรมการดำเนินการและคณะกรรมการดำเนินการ โดยมีกำหนดการ ดังนี้

 

กำหนดการ

การประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี 2566

สหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จำกัด

วันเสาร์ที่ 4 – วันอาทิตย์ที่ 5 กุมภาพันธ์ 2566

ณ ห้องแซฟไฟร์ 204 – 206 อาคารอิมแพ็ค ฟอรั่ม ชั้น 2

เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี

 

07.00 – 08.30 น.  ลงทะเบียน

08.30 – 08.40 น.  เปิดการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2566

08.40 – 09.00 น.  มอบรางวัล “คนดีศรีสหกรณ์ ปี 2566”

              มอบรางวัล “ผู้แทนสมาชิกดีเด่น”

              พิธีเปิดระบบสวัสดิการออนไลน์

09.00 น.          การประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี 2566

                           

ระเบียบวาระที่ 1   เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

ระเบียบวาระที่ 2   เรื่องรับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี 2565

ระเบียบวาระที่ 3   เรื่องการเลือกตั้งประธานและกรรมการเลือกตั้ง

ระเบียบวาระที่ 3.1 จำนวนคณะกรรมการที่ว่างลงและการดำรงตำแหน่ง

ระเบียบวาระที่ 3.2 การเลือกประธานและกรรมการเลือกตั้ง

ระเบียบวาระที่ 4   เรื่องเสนอให้ที่ประชุมทราบ

ระเบียบวาระที่ 4.1 รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปี 2565

ระเบียบวาระที่ 4.2 รายงานของผู้ตรวจสอบกิจการของสหกรณ์ฯ ประจำปี 2565

ระเบียบวาระที่ 4.3 แผนและผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงของสหกรณ์

ระเบียบวาระที่ 4.4 สรุปผลการดำเนินการระหว่างสหกรณ์ฯ

                 กับบริษัท การบินไทย จำกัด

                 ชุมนุมสหกรณ์ธนกิจไทย จำกัด

                 และชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์ไทยไอซีที จำกัด

ระเบียบวาระที่ 4.5  การพัฒนาโปรแกรมระบบงานสหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จำกัด

ระเบียบวาระที่ 4.6  ประกาศต่าง ๆ ของนายทะเบียนสหกรณ์ ประจำปี 2565

ระเบียบวาระที่ 4.7  ค่าตอบแทนกรรมการ ผู้จัดการ ผู้มีอำนาจในการจัดการ ที่ปรึกษา และผู้เชี่ยวชาญของสหกรณ์

ระเบียบวาระที่ 4.8  ข้อมูลการถูกร้องทุกข์กล่าวโทษ การถูกดำเนินคดี การถูกร้องเรียน และการถูกลงโทษของสหกรณ์

ระเบียบวาระที่ 5    เรื่องเสนอให้ที่ประชุมพิจารณา

ระเบียบวาระที่ 5.1  การเลือกตั้งประธานกรรมการดำเนินการ

ระเบียบวาระที่ 5.2  การเลือกตั้งกรรมการดำเนินการ

ระเบียบวาระที่ 5.3  การเลือกตั้งผู้ตรวจสอบกิจการ

ระเบียบวาระที่ 5.4  การอนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน ประจำปี 2565

ระเบียบวาระที่ 5.5  การจัดสรรกำไรสุทธิ ประจำปี 2565

ระเบียบวาระที่ 5.6  นโยบาย ทิศทาง และเป้าหมายเชิงกลยุทธ์ของสหกรณ์ ประจำปี 2566

ระเบียบวาระที่ 5.7  การอนุมัตินโยบายแผนการฝากและการลงทุน ประจำปี 2566

ระเบียบวาระที่ 5.8  การอนุมัติแผนงานและงบประมาณรายจ่าย ประจำปี 2566    

ระเบียบวาระที่ 5.9  การกำหนดวงเงินกู้ยืมซึ่งสหกรณ์อาจกู้ยืมหรือค้ำประกัน ประจำปี 2566

ระเบียบวาระที่ 5.10 การคัดเลือกผู้สอบบัญชีสหกรณ์ฯ ประจำปี 2566 และกำหนดค่าธรรมเนียม

ระเบียบวาระที่ 5.11 ประกาศเรื่องเงินรอจ่ายคืน และเงินรับโอน

ระเบียบวาระที่ 5.12 การแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จำกัด พ.ศ. 2565

ระเบียบวาระที่ 5.13 การแก้ไขระเบียบสหกรณ์ฯเพื่อให้สอดคล้องกับข้อบังคับฉบับ พ.ศ. 2565

   5.13.1 ระเบียบสหกรณ์ฯ ว่าด้วยวิธีปฏิบัติ เกี่ยวกับการเลือกตั้งประธานกรรมการดำเนินการและกรรมการดำเนินการ

   5.13.2 ระเบียบสหกรณ์ฯ ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการปฏิบัติงานของคณะกรรมการดำเนินการและบุคคลที่เกี่ยวข้อง

ระเบียบวาระที่ 6   เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)      

 

ปิดการประชุมใหญ่

 

------------------------------------------

 

 

หมายเหตุ : 

1. ตามระเบียบสหกรณ์ฯ ว่าด้วยวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการเลือกตั้งประธานกรรมการดำเนินการและกรรมการดำเนินการ ข้อ 17 ให้ประธานกรรมการเลือกตั้งชี้แจงวิธีการลงคะแนนโดยใช้บัตรเลือกตั้ง และวิธีการตรวจนับคะแนนรวมทั้งกำหนดเวลาสิ้นสุดของการลงคะแนนต่อที่ประชุมใหญ่สหกรณ์

2. เวลา 12.30 – 13.30 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน           

3. เวลา 10.30 น. และ 15.00 น. บริการอาหารว่างในห้องประชุม