ข่าวสารสหกรณ์
  • 22 ส.ค. 2565
 1,845

รวมข่าวสารสหกรณ์ ฉบับเดือนสิงหาคม 2565

บทบรรณาธิการโดย :เทียนหอม

เทคโนโลยีที่พัฒนามากขึ้น ทำให้โลกใบใหญ่นั้นเล็กลง...

ในโลกยุคปัจจุบัน การเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ นั้นเกิดขึ้นเร็วมาก ผลมาจากความก้าวหน้าของเทคโนโลยี โลกของข้อมูลข่าวสาร ที่ไร้พรมแดน การติดต่อสื่อสารกันที่ง่ายขึ้น แม้แต่การทำธุรกรรมต่าง ๆ ที่สะดวกรวดเร็วมากขึ้น ทำให้เกิดการแข่งขันในภาคธรุกิจที่สูงมากเช่นกัน ผู้นำและบุคลากร ขององค์กรต่าง ๆ จึงต้องพัฒนาและปรับตัว

เพื่อให้องค์พัฒนาและก้าวให้ทันโลกของเทคโนโลยีมากขึ้น

 

สอ.ปม. ยังคงพัฒนาในการนำเทคโนโลยีมาใช้กับการบริการสมาชิกอย่างต่อเนื่อง

ที่ผ่านมาสหกรณ์ยังคงนำเทคโนโลยีมาเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการสมาชิกอย่างต่อเนื่อง หลังจากที่ไม่นานมานี้สหกรณ์ ได้เปิดตัวระบบงานสหกรณ์ใหม่ พร้อมกับเปิดตัว App CO-OP GO ซึ่งมี function ในการทำธุรกรรมออนไลน์ อย่างครบถ้วน  รวมถึงการ ถอน-โอน เงินฝากระหว่างบัญชีสหกรณ์ไปบัญชีธนาคารกรุงไทย ได้ทุกวัน ตลอด 24 ช.ม. ซึ่งสะดวกรวดเร็วกว่า  จากเดิมที่ต้องส่งเอกสารถอน-โอนเงินฝาก ผ่าน Line Official ของสหกรณ์

 

ดังนั้น มติที่ประชุมคณะกรรมการดำเนินการ จึงเห็นชอบปิดการให้บริการถอน-โอน เงินฝากผ่าน Line เริ่มตั้งแต่วันที่ 11 สิงหาคม 2565 เป็นต้นไป สมาชิกที่เคยถอนโอนผ่าน Line สามารถถอน-โอนเงินฝาก ผ่าน App CO-OP GO ได้แล้ววันนี้ ทุกวัน ตลอด 24 ช.ม. ง่ายกว่า สะดวกกว่า เหมือนไปสหกรณ์ด้วยปลายนิ้วเลยค่ะ ^^ 

 ระเบียบใหม่ การถือหุ้นรายเดือน สำหรับสมาชิก

จากเดิมที่สหกรณ์ ได้กำหนดการส่งเงินค่าหุ้นรายเดือน ตามฐานเงินเดือนของสมาชิก โดยช่วงเงินได้รายเดือนสูงสุดอยู่ที่

• หากรายได้รายเดือน เกิน 50,000 บาท ขึ้นไป ต้องส่งค่าหุ้นรายเดือน 3,000 บาท ต่อเดือน 

• และกำหนดให้งดส่งค่าหุ้นรายเดือนได้ เมื่อส่งค่าหุ้นรายเดือนมาแล้ว ไม่น้อยกว่า 120 งวด หรือ ไม่น้อยกว่า 50,000 บาท คลิ๊กอ่านต่อ

 
สรุปข่าวจากโต๊ะประชุม คณะกรรมการดำเนินการ เมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม 2565

รายงานผลการประชุมคณะกรรมการดำเนินการชุดที่ 45 ครั้งที่ 7 เมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม 2565 ที่ประชุมได้มีการพิจารณาเรื่องต่าง ๆ สรุปสาระสำคัญแจ้งให้สมาชิกทราบได้ ดังนี้ คลิ๊กอ่านต่อ 

สวัสดิการเพื่อบ้านหลังใหม่สำหรับสมาชิก และ สมาชิกสมทบ

หลักเกณฑ์การขอรับสวัสดิการ

1. ต้องเป็นสมาชิกมาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี

2. จ่ายเงินสวัสดิการให้แก่สมาชิกผู้เป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์บ้านหรือห้องชุดและมีชื่อในทะเบียนบ้าน โดยจ่ายให้ ครอบครัวละ 1,000 บาท เพียงครั้งเดียว   

3. กรณีซื้อบ้านหรือห้องชุดหรือเพื่อปลูกสร้างบ้านโดยกู้เงินกู้พิเศษเพื่อการเคหะจากสหกรณ์ สหกรณ์จะจ่ายเงินสวัสดิการให้แก่สมาชิกผู้เป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ โดยจ่ายให้ครอบครัวละ 2,000 บาท ต่อบ้านหนึ่งหลัง คลิ๊กอ่านต่อร่วมตอบแบบประเมินศูนย์ประสานงานสหกรณ์ 65 ลุ้นรับรางวัล!!!

สหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จำกัด ของพวกเรานั้น ได้จัดตั้งศูนย์ประสานงานขึ้นมาเพื่ออำนวยประโยชน์ให้แก่สมาชิกในส่วนภูมิภาคทุกท่าน ให้ได้รับความสะดวก รวดเร็วในการติดต่อประสานงานในเรื่องต่าง ๆ ของสหกรณ์ อย่างทั่วถึง เช่น การยื่นคำขอกู้ การจัดทำเอกสารส่งสหกรณ์ฯ คลิ๊กอ่านต่อ

 11 ส.ค. 65 ยกเลิกบริการ ถอน-โอนเงินผ่าน Line สหกรณ์ 

สะดวกกว่า!! สมาชิกสามารถถอน-โอนเงินผ่าน App CO-OP GO ได้เลยตลอด 24 ชม จากที่ สอ.ปม. ได้เปิดบริการให้สมาชิก สามารถส่งเอกสารถอน-โอนเงินฝาก ผ่าน Line Official ของสหกรณ์ได้ ซึ่งกำหนดให้สมาชิก ส่งภาพถ่ายคำขอถอนเงินฝากพร้อมหลักฐาน ก่อนเวลา 10.00 น. จะได้รับเงินโอนเข้าบัญชีภายใน เวลา 12.00 น. และระหว่างเวลา 10.00 - 13.00 น. จะได้รับเงินโอนเข้าบัญชีภายใน เวลา 15.00 น. เมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2563 นั้น คลิ๊กอ่านต่อ

 บัญชีเงินฝากสหกรณ์ แต่ละประเภทบัญชี จ่ายดอกเบี้ยเมื่อไร?

ประหยัดอดออม เอื้ออาทรซึ่งกันและกัน... จากแนวทางที่สหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จำกัด ได้ยึดมั่นและให้ความสำคัญกับการออมเงินมาอย่างยาวนาน... และ ได้เปิดประเภทบัญชีออมทรัพย์ ทั้งสิ้น 5 ประเภทบัญชี ครอบคลุมการออมเงินหลากหลายรูปแบบ ให้สมาชิกได้เลือกออมเงินตามวัตถุประสงค์ที่ต้องการ พร้อมรับผลตอบแทน ทุกๆ ปี โดยมีระยะเวลาการจ่ายดอกเบี้ย ดังนี้ คลิ๊กอ่านต่อ

 สอ.ปม.โอนเงินรอจ่ายคืน เงินรับโอน เข้าทุนสำรองของสหกรณ์แล้ว

ตามประกาศสหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จำกัด เรื่อง เงินรอจ่ายคืน เงินรับโอน ลงวันที่ 5 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565 ขอให้สมาชิกผู้มีสิทธิ หรือทายาทของสมาชิกที่ถึงแก่กรรมไปแล้ว นำหลักฐานการเป็นทายาทติดต่อขอรับเงินได้ที่สหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จำกัด ได้ทุกวันทำการ ภายในกำหนดเวลา 120 วัน ตั้งแต่วันที่ 5 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565 ถึงวันที่ 5 มิถุนายน พ.ศ. 2565 หากพ้นกำหนดนี้ไปแล้วยังไม่มีผู้มีสิทธิมารับเงินดังกล่าว สหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จำกัด จะทำการปิดบัญชีเงินรอจ่ายคืน เงินรับโอน ไปเข้าบัญชีทุนสำรองของสหกรณ์ต่อไป นั้น คลิ๊กอ่านต่อ

 


อาจเป็นรูปภาพของ ข้อความพูดว่า "สหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ FOREST COOP เคย...ลงทะเบียน ใช้บัตร ATM กรุงไทย กดเงิน จากบัญชีสหกรณ์ เช่น กดเงินจากออมทรัพย์สินเมัรยัสถ์ กดเงินปันผล กดเงินกู้ ต้องส่งคำขอใช้ App มาอีกหรือไม่? A คำขอใช้ App มาที่สหกรณ์ รณ์ ไม่จำเป็นต้องส่ง สมาซิก จัดการบัญชี เพื่อ ทำการผูกบัญชีธนาคารกรุงไทย ด้วยเลขหน้าบัตร ATM กรุงไทย ใน App CO-OP GO ได้เลย จัดการบัญชี บัญชีสหกรณ์ ธนาคารทรุงไทย あ KRUNGTHAIBANK บัญชีรนาคาร ผูกบัญชี ธนาคารกรุงไทย Register account Login Krungthai กรุงไทย netbank CARD 4732 200 0000 0000 0000 804/06 KTB SHOP SMART CARD VISA หากยังไม่เคยส่งคำขอใช้ ATM กรุงไทย ให้ดาวน์โหลดคำขอ หัวข้อ 3.1 หากต้องการใช้ App อย่างเดียว ให้ดาวน์โหลดคำขอ หัวข้อ 3.2"

ผูกบัญชีกรุงไทย กับ App CO-OP GOเคยลงทะเบียนใช้บัตร ATM กรุงไทย กดเงินจากบัญชีสหกรณ์ จำเป็นต้องส่งคำขอใช้ App CO-OP GO มาอีกหรือไม่ ?

Q. สมาชิกที่ เคยลงทะเบียน ใช้บัตร ATM กรุงไทย กดเงินจากบัญชีสหกรณ์ เช่น เคยใช้บัตรกรุงไทย กดเงินจากบัญชีออมทรัพย์สินมัธยัสถ์ , กดเงินปันผล , กดเงินกู้  จำเป็นต้องส่งคำขอใช้ App CO-OP GO มาอีกหรือไม่ ? คลิ๊กอ่านต่อ

 


อาจเป็นรูปภาพของ ข้อความ

 

สมาชิกที่ไม่มีบัญชีกรุงไทย จะถอนเงินจากสหกรณ์ผ่าน App CO-OP GO ได้อย่างไร?

การโอนเงินจากบัญชีสหกรณ์ ไปยังบัญชีธนาคาร ผ่าน App Forest CO-OP GO จะสามารถทำได้โดยการผูกบัญชีเชื่อมต่อกับสหกรณ์ และทำได้เพียงบัญชีของธนาคารกรุงไทยเท่านั้น สมาชิกจะต้องเปิดบัญชีกับธนาคารกรุงไทย และยื่นคำขอผูกบัญชีมายังสหกรณ์ โดยแบ่งได้ออกเป็น 2 กรณี ดังนี้ คลิ๊กอ่านต่อ