สาระน่ารู้
  • 01 ส.ค. 2565
 1,765

สอ.ปม.โอนเงินรอจ่ายคืน เงินรับโอน เข้าทุนสำรองของสหกรณ์แล้ว

UploadImage

ประกาศ

สหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จำกัด

เรื่อง โอนเงินรอจ่ายคืน เงินรับโอน เข้าทุนสำรอง
-------------------------------------
 

ตามประกาศสหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จำกัด เรื่อง เงินรอจ่ายคืน เงินรับโอน ลงวันที่ 5 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565 ขอให้สมาชิกผู้มีสิทธิ หรือทายาทของสมาชิกที่ถึงแก่กรรมไปแล้ว นำหลักฐานการเป็นทายาทติดต่อขอรับเงินได้ที่สหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จำกัด ได้ทุกวันทำการ ภายในกำหนดเวลา 120 วัน ตั้งแต่วันที่ 5 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565 ถึงวันที่ 5 มิถุนายน พ.ศ. 2565 หากพ้นกำหนดนี้ไปแล้วยังไม่มีผู้มีสิทธิมารับเงินดังกล่าว สหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จำกัด จะทำการปิดบัญชีเงินรอจ่ายคืน เงินรับโอน ไปเข้าบัญชีทุนสำรองของสหกรณ์ต่อไป นั้น


บัดนี้ ได้ครบกำหนดระยะเวลาตามที่สหกรณ์ได้มีประกาศข้างต้นแล้ว ดังนั้น เพื่อให้เป็นไปตามหนังสือกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ที่ กษ.0406-ว.25758 เรื่อง คำแนะนำวิธีปฏิบัติกรณีเงินปันผลและเงินเฉลี่ยคืนค้างจ่ายเป็นระยะเวลานาน ลงวันที่ 25 สิงหาคม พ.ศ. 2540 และตามมาตรา 193/3, 193/33      แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ คณะกรรมการดำเนินการ สหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จำกัด ชุดที่ 45 จึงได้มีมติที่ประชุมครั้งที่ 7 เมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม พ.ศ. 2565 โอนเงินรอจ่ายคืน เงินรับโอน ตามรายละเอียดแนบท้ายรายการนี้ เข้าบัญชีทุนสำรองของสหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จำกัด ต่อไป
UploadImage
 

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน


ประกาศ ณ วันที่ 1 สิงหาคม พ.ศ. 2565

UploadImage

(นายวิชิต  สนธิวณิช)

ประธานกรรมการดำเนินการ

สหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จำกัด