กิจกรรมสมาชิก
  • 25 ม.ค. 2566
 1,107

สรุปยอดการจ่ายเงินสวัสดิการ และค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับสมาชิก และสมาชิกสมทบ ประจำปี 2565

ปี 2565 สหกรณ์ฯ จ่ายสวัสดิการให้สมาชิกและสมาชิกสมทบ รวมกว่า 53 ล้านบาท

ในรอบปี 2565 สหกรณ์ได้จ่ายเงินเป็นสวัสดิการให้แก่สมาชิกและสมาชิกสมทบทั้งจากทุนสวัสดิการและจากงบประมาณรายจ่าย ที่เกี่ยวข้องกับค่าใช้จ่ายของสมาชิก รวมทั้งสิ้น 53,614,998.17 บาท โดยสามารถสรุปยอดการจ่ายเงินสวัสดิการได้ดังนี้

การจ่ายสวัสดิการสมาชิก

UploadImage

 

รวมจ่ายเงินสวัสดิการสมาชิกทั้งสิ้น 46,658,361.35 บาท 

 

การจ่ายสวัสดิการสมาชิกสมทบ

UploadImage

 

รวมจ่ายเงินสวัสดิการสมาชิกสมทบทั้งสิ้น 6,956,636.82 บาท