ข่าวสารสหกรณ์
  • 09 พ.ค. 2567
 482

สรุปข่าวจากโต๊ะประชุม คณะกรรมการดำเนินการ ประจำเดือนเมษายน 2567

รายงานผลการประชุมคณะกรรมการดำเนินการในเดือนเมษายน สรุปสาระสำคัญแจ้งให้สมาชิกทราบ ดังนี้

1. ประกาศการให้ทุนการศึกษาบุตรสมาชิก ประจำปี 2567

สหกรณ์มอบทุนการศึกษาให้แก่บุตรของสมาชิกเป็นประจำทุกปี โดยมีทุนทั้งหมด 4 ประเภท ได้แก่ ทุนส่งเสริมการศึกษา ทุนเรียนดี ทุนเกียรตินิยม และทุนส่งเสริมการศึกษากรณีพิเศษ สามารถยื่นขอรับทุนได้ตั้งแต่วันที่ 4 มิถุนายนถึงวันที่ 30 กันยายน 2567 โดยส่งเอกสารผ่านช่องทาง ดังนี้
 

1.ยื่นผ่านเว็บไซต์สหกรณ์ สมาชิกสามารถเข้าสู่ระบบเพื่อกรอกข้อมูลและแนบเอกสารผ่านทางเว็บไซต์ และไม่ต้องส่งเอกสารฉบับจริงมายังสหกรณ์

2.ยื่นด้วยตนเอง ที่สำนักงานสหกรณ์ในวันและเวลาทำการ

3.ส่งทางไปรษณีย์

สมาชิกสามารถตรวจสอบสถานะการยื่นขอรับสวัสดิการได้ทางเว็บไซต์สหกรณ์ได้ทุกสัปดาห์ หากสมาชิกยื่นขอรับสวัสดิการเกินกว่า 10 วันแล้วไม่ปรากฏรายชื่อให้ติดต่อสหกรณ์ ที่เบอร์ 0 2579 7070 หรือสอบถามผ่านช่องทาง Line@forestcoop
 

กำหนดวันจ่ายสวัสดิการเพื่อการศึกษาของบุตรสมาชิก สหกรณ์จะโอนเงินเข้าบัญชีออมทรัพย์สินมัธยัสถ์ให้กับสมาชิกที่ยื่นเอกสารครบถ้วนถูกต้องตามวัน เวลา ดังนี้
 

UploadImage


2. กิจกรรมกลุ่มสมาชิก ประจำปี 2567

เพื่อส่งเสริมให้สมาชิกได้จัดกิจกรรมการให้ความรู้เกี่ยวกับเจตนารมณ์ หลักการ อุดมการณ์ และวิธีการของสหกรณ์ รวมทั้งสิทธิประโยชน์ที่สมาชิก พึงได้รับจากสหกรณ์ อีกทั้งเพื่อส่งเสริมให้สมาชิกสหกรณ์ได้มีโอกาสพบปะ จัดกิจกรรมร่วมกัน และสร้างเครือข่ายกลุ่มสมาชิก เป็นการช่วยเหลือซึ่งกันและกัน
 

ผู้เสนอโครงการต้องเป็นสมาชิก เสนอได้เพียง 1 โครงการเท่านั้น กรณีมีสมาชิกสมทบลงชื่อเข้าร่วมโครงการ ต้องมีสัดส่วนสมาชิกต่อสมาชิกสมทบไม่เกินอัตราส่วน 1 ต่อ 1 ทั้งนี้ ต้องลงชื่อสมาชิกและสมาชิกสมทบไม่น้อยกว่า 10 คน และไม่เกิน 200 คน หากมีผู้ลงชื่อเกินกว่า 100 คน ต้องจัดกิจกรรมกลุ่มไม่น้อยกว่า 2 ครั้ง ๆ ละไม่เกิน 100 คน โดยผู้เสนอโครงการต้องยื่นเอกสารต่าง ๆ ตามแบบที่สหกรณ์กำหนด
 

สหกรณ์จะอนุมัติวงเงินผู้เข้าร่วมโครงการไม่เกินคนละ 225 บาท และอุดหนุนงบประมาณในการบริหารโครงการคนละ 25 บาท รวมเป็น 250 บาท ซึ่งในปีนี้ที่ประชุมใหญ่อนุมัติงบประมาณโครงการดังกล่าวจำนวน 1 ล้านบาท หากอนุมัติโครงการครบตามงบประมาณแล้ว สหกรณ์จะไม่รับพิจารณาโครงการที่ส่งมาภายหลัง
 

ผู้เสนอโครงการสามารถเสนอโครงการได้ตั้งแต่วันที่ 15 พฤษภาคม ถึงวันที่ 15 ตุลาคม 2567 โดยต้องจัดกิจกรรมกลุ่มให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 30 พฤศจิกายน 2567 และจะต้องรายงานผลการจัดกิจกรรมกลุ่มภายใน 30 วัน นับจากวันเสร็จสิ้นการจัดกิจกรรมกลุ่ม คลิ๊กอ่านรายละเอียด

 

3. ปรับเพิ่มค่าเบี้ยประกันชีวิตกลุ่ม เริ่ม 1 พฤษภาคม 2567

บริษัทไทยสมุทรประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) แจ้งปรับเพิ่มเบี้ยประกันเนื่องจากสมาชิกที่เสียชีวิตมีจำนวนมาก จึงทำให้อัตราการเรียกร้องเงินสินไหมทดแทนเพิ่มมากขึ้น มาอย่างต่อเนื่อง ดังนั้น สหกรณ์จึงได้ออกประกาศสรรหาบริษัทประกันชีวิตกลุ่มแบบชั่วระยะเวลา โดยมีบริษัทประกันยื่นซองประกวดราคา จำนวน 3 บริษัท แต่คณะกรรมการดำเนินการเห็นว่าข้อเสนอของผู้เสนอราคาทั้ง 3 บริษัท ยังไม่เหมาะสม เนื่องจากเสนอราคาในอัตราที่สูงกว่าบริษัทเดิม จึงยกเลิกการประกวดราคาในครั้งนี้ และสหกรณ์ได้ต่อสัญญากับ บริษัท ไทยสมุทรประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) เพื่อให้สมาชิกได้รับความคุ้มครองอย่างต่อเนื่อง ดังนั้น หากสมาชิกต้องการลดภาระค่าใช้จ่ายสามารถลดค่าเบี้ยประกันได้ โดยมีเงื่อนไขดังนี้
 

1.ยอดหนี้เงินกู้สามัญลดลง เช่น สมาชิกกู้เงินสามัญ 2 ล้านบาทจ่ายเบี้ยประกันเดือนละ 1,958 บาท ปัจจุบันหนี้สามัญคงเหลือ 1.75 ล้านบาท ดังนั้น สมาชิกสามารถลดค่าเบี้ยประกันเป็นเดือนละ 1,762 บาทได้ ซึ่งสมาชิกสามารถตรวจสอบหนี้สามัญคงเหลือใน App CO-OP GO และดาวน์โหลดแบบฟอร์มแจ้งความประสงค์การทำประกันชีวิตกลุ่มในเว๊ปไซต์สหกรณ์ www.025798899.com หัวข้อ 8.1 และเลือกแผนประกันชีวิตตามหนี้สามัญคงเหลือ ณ ปัจจุบัน หรือสมาชิกแจ้งความจำนงในการลดเบี้ยประกันโดยเขียนบันทึกถึงสหกรณ์ และส่งเอกสารทาง Line@Forestcoop

2.สมาชิกปิดหนี้เงินกู้สามัญหมดแล้ว ไม่มีหนี้คงเหลือ หรือสมาชิกมีหนี้เงินกู้พิเศษหุ้น เงินกู้พิเศษเงินฝาก สามารถลดค่าเบี้ยประกันได้เช่นกัน หรือสมาชิกเลือกทำประกันชีวิตจากสวัสดิการที่สหกรณ์สนับสนุน   โดยสหกรณ์จ่ายค่าเบี้ยประกันเดือนละ 50 บาทหรือปีละ 600 บาทฟรีให้กับสมาชิก ซึ่งสมาชิกจะต้องดาวน์โหลดแบบฟอร์มแจ้งความประสงค์การทำประกันชีวิตกลุ่มกับบริษัทอาคเนย์ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) หัวข้อ 8.3 พร้อมแนบสำเนาบัตรประชาชน และส่งเอกสารมายังสหกรณ์ทางไปรษณีย์ค่ะ

3.สมาชิกสมทบและบุคคลในครอบครัว สามารถปรับลดค่าเบี้ยประกัน หรือยกเลิกการทำประกันได้เช่นกัน โดยเขียนบันทึกถึงสหกรณ์ และส่งเอกสารทาง Line@Forestcoop
 

ทั้งนี้ สมาชิกต้องแจ้งลดค่าเบี้ยประกันก่อนวันที่ 25 ของทุกเดือน เพื่อให้มีผลในการหักเงินในเดือนถัดไป อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

 

สมาชิกสามารถติดตามข่าวสารสหกรณ์ในช่องทางต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็น line : @forestcoop เว็บไซต์สหกรณ์ www.025798899.com Instagram Facebook รวมทั้ง รายการ Co-op News , Co-op report
ไม่พลาดทุกเรื่องราวข่าวสารของสหกรณ์