ข่าวสารสหกรณ์
  • 18 ม.ค. 2567
 30,708

แจ้งเงินปันผลและเงินเฉลี่ยคืน 66 เสนอที่ประชุมใหญ่เงินปันผล 4.169% เงินเฉลี่ยคืน 8% พร้อมชี้แจงทำไมปันผลปีนี้จึงลดลง?

 

Highlight

  • แจ้งเงินปันผล 4.169% เงินเฉลี่ยคืน 8% (หากที่ประชุมใหญ่อนุมัติ)
  • สมาชิกและสมาชิกสมทบ จะได้รับ SMS แจ้งยอดเงินปันผล-เงินเฉลี่ยคืนในวันอังคารที่ 23 ม.ค. 67
  • สมาชิกและสมาชิกสมทบ จะสามารถเบิกถอนเงินปันผล - เงินเฉลี่ยคืน ได้ตั้งแต่ วันอาทิตย์ที่ 4 ก.พ. 67 เวลาประมาณ 18.00 น. 

 

สรุปสาระสำคัญที่ทำให้เงินปันผล-เฉลี่ยคืนลดลงในปีนี้
1. กองทุนส่วนบุคคลไม่สามารถทำผลตอบแทนได้ตามเป้า เนื่องจากเศรษฐกิจโลกผันผวน

2. ทุนรักษาระดับเงินปันผลที่เหลือน้อย ไม่สามารถนำมาเพิ่มอัตราเงินปันผลได้มากกว่านี้
 

 

สรุปผลการดำเนินงานในปี 2566 สหกรณ์มีผลกำไรทั้งสิ้น 444 ล้านบาท จ่ายเงินปันผลตามหุ้นได้ในอัตรา 3.940% ถอนทุนรักษาระดับอัตราเงินปันผลนำมาใช้เพิ่มอัตราเงินปันผลอีก 0.229% จำนวน 20.7 ล้านบาท (จากทุนรักษาระดับอัตราเงินปันผล ณ วันที่ 31 ธ.ค. 66 จำนวน 20.8 ล้านบาท) คงเหลือทุนรักษาระดับอัตราเงินปันผลจำนวน 79,234.50 บาท 

 

ซึ่งคณะกรรมการดำเนินการได้พิจารณาการจัดสรรกำไรสุทธิ เพื่อเสนอต่อที่ประชุมใหญ่ ในวันเสาร์ที่ 3 ก.พ. 2567 โดยเสนอจ่ายเงินปันผล 4.169% และเงินเฉลี่ยคืน 8%

 


 

ทำไมปันผลปีนี้จึงลดลง?

ในวันที่ 3 – 4 กุมภาพันธ์ 2567 สหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จำกัด จะเสนอที่ประชุมใหญ่พิจารณาจัดสรรกำไรสุทธิประจำปี 2566 โดยมีกำไรสุทธิจำนวน 444,518,036.72 บาท จัดสรรเป็นเงินปันผลร้อยละ 3.940 เงินเฉลี่ยคืนร้อยละ 8.000 และนำเสนอที่ประชุมใหญ่ถอนทุนรักษาระดับอัตราเงินปันผล 20,737,489.50 บาท สามารถเพิ่มอัตราเงินปันผลได้อีกร้อยละ 0.229 หากที่ประชุมใหญ่อนุมัติถอนทุนรักษาระดับอัตราเงินปันผล สหกรณ์จะจ่ายเงินปันผลได้ในอัตราร้อยละ 4.169

จากการดำเนินงานในรอบปี 2566 เป็นไปตามแผนงานที่ได้อนุมัติจากที่ประชุมใหญ่ ยกเว้นการลงทุนในกองทุนส่วนบุคคลไม่สามารถสร้างผลตอบแทนให้แก่สหกรณ์ได้ตามที่กำหนดไว้ในแผนงานและงบประมาณรายจ่าย เป็นสาเหตุให้การจ่ายเงินปันผลและเงินเฉลี่ยคืนลดลง ดังนั้น สหกรณ์จึงขอชี้แจงรายละเอียดโดยสังเขป ดังนี้
 

1. เปรียบเทียบแผนงานที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมใหญ่ 2566 กับผลการดำเนินงาน
 

ตารางเปรียบเทียบแผนงานกับผลการดำเนินงาน

UploadImage

 

 

จากผลการดำเนินงานในปี 2566 จะเห็นได้ว่าตามตารางข้อ 2.3 เงินลงทุนในกองทุนส่วนบุคคลที่สหกรณ์ลงทุนไว้ในปี 2566 จำนวน 5,000 ล้านบาท คาดว่าจะสร้างผลตอบแทนให้สหกรณ์จำนวน 225 ล้านบาท แต่สามารถทำผลตอบแทนให้สหกรณ์เพียง 11.06 ล้านบาท

ซึ่งน้อยกว่าเป้าหมายที่กำหนดไว้ถึง 213.94 ล้านบาท และไม่เป็นไปตามแผนงานที่ได้รับอนุมัติไว้ โดยนักวิเคราะห์ตลาดตราสาร ได้วิเคราะห์ว่าการลงทุนในประเทศไทยอาจขยายตัวดีขึ้นจากปี 2565จากปัจจัยต่าง ๆ ปรากฏว่าเศรษฐกิจภายในและภายนอกประเทศกลับอยู่ในสภาวะถดถอย เนื่องมาจากสภาวะสงคราม การปิดตัวลงของธนาคารใหญ่ในต่างประเทศ การปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบายของรัฐบาลกลางสหรัฐอเมริกา

จึงทำให้ดัชนีตลาดหลักทรัพย์ในประเทศไทยปรับตัวลดลง ปริมาณการซื้อขายลดลง นักลงทุนต่างชาติขายเงินลงทุนออก ส่งผลกระทบถึงหุ้นสามัญที่สหกรณ์สามารถลงทุนได้ตาม พ.ร.บ.สหกรณ์ พ.ศ. 2542

 

*ในส่วนของค่าใช้จ่ายที่ได้รับอนุมัติจำนวน 460.45 ล้านบาท สหกรณ์ใช้จ่ายไปเพียง 404.34 ล้านบาท สามารถประหยัดค่าใช้จ่ายไปได้ 56.11 ล้านบาท
 

ตารางเปรียบเทียบผลตอบแทนจากกองทุนส่วนบุคคลย้อนหลัง 3 ปี

UploadImage

 


สำหรับการนำเงินไปลงทุนในตราสารทุนตามข้อ 2.6 ในวงเงินที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมใหญ่จำนวน 2,000 ล้านบาท สหกรณ์สามารถสร้างผลตอบแทนเพิ่มขึ้นอีกจำนวน 101.30 ล้านบาท เป็นการสร้างรายได้นอกเหนือจากแผนที่กำหนดไว้ และยังได้รับเงินปันผลจากการถือครองตราสารทุนตามข้อ 2.2 จำนวน 84.01 ล้านบาท

 

2. เปรียบเทียบการจัดสรรกำไรสุทธิเป็นเงินปันผลย้อนหลัง 3 ปี
จากกำไรสุทธิจำนวน 444,518,036.72 บาท บาท สหกรณ์ได้จัดสรรกำไรสุทธิประจำปี 2566 กำหนดจ่ายเงินปันผลร้อยละ 3.940 เป็นเงินจำนวน 356,797,528.50 บาท และนำเสนอที่ประชุมใหญ่ถอนทุนรักษาระดับอัตราเงินปันผล 20,737,489.50 บาท (โดยมติอนุมัติแห่งที่ประชุมใหญ่ เพื่อจ่ายเป็นเงินปันผลตามหุ้น)  สหกรณ์ขอสรุปการจัดสรรกำไรสุทธิเป็นเงินปันผลย้อนหลัง 3 ปี ดังนี้
 

ตารางเปรียบเทียบการจัดสรรกำไรสุทธิเป็นเงินปันผลย้อนหลัง 3 ปี

UploadImage

 

3. แนวทางการกำหนดนโยบายแผนการฝากและการลงทุนในปี 2567

เนื่องจากในปี 2566 ที่ประชุมใหญ่ได้อนุมัติให้สหกรณ์ฝากและลงทุนในกองทุนส่วนบุคคลได้ไม่เกิน 5,000 ล้านบาท ไม่สามารถสร้างผลตอบแทนให้สหกรณ์ได้ตามแผนที่กำหนด และลงทุนในตราสารทุนได้ไม่เกิน 2,000 ล้านบาท สามารถสร้างผลตอบแทนได้ 101.30 ล้านบาท

ดังนั้น การลงทุนปี 2567  เพื่อให้การฝากและลงทุนในตราสารทุน และตราสารหนี้ทุกประเภทที่กำหนดไว้ใน พ.ร.บ.สหกรณ์ พ.ศ. 2542 และประกาศคณะกรรมการพัฒนาการสหกรณ์แห่งชาติ มีความคล่องตัว ยืดหยุ่น เหมาะสมกับสถานการณ์ปัจจุบัน สหกรณ์จึงจะนำเสนอต่อที่ประชุมใหญ่ให้กำหนดนโยบายแผนการฝากและการลงทุน ได้ไม่เกินร้อยละ 35 ของสินทรัพย์รวมของสหกรณ์

 


 

สมาชิกทุกท่านจะได้รับ SMS แจ้งยอดเงินปันผลและเงินเฉลี่ยคืน ของท่าน ในวันอังคารที่ 23 ม.ค. 2567 และสมาชิกยังสามารถตรวจสอบยอดเงินปันผลได้ด้วยตนเองผ่านช่องทางดังนี้

1. Application Forest CO-OP GO

2. ระบบโทรศัพท์อัตโนมัติ โทร 02 579 8899 กด 6

3. ทางเว็บไซต์สหกรณ์ www.025798899.com คลิ๊ก “เข้าระบบสหกรณ์ออนไลน์”


UploadImage

และหากที่ประชุมใหญ่สามัญประจำปี อนุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีแล้ว สมาชิกจะสามารถเบิกถอนเงินปันผล - เงินเฉลี่ยคืน ได้ในวันอาทิตย์ที่ 4 ก.พ. 2567 ตั้งแต่เวลาประมาณ 18.00 น. เป็นต้นไป

 

โดยสหกรณ์จะโอนเงินปันผล-เงินเฉลี่ยคืน เข้าบัญชีออมทรัพย์สินมัธยัสถ์

สมาชิกสามารถใช้บัตรสหกรณ์ ATM Click CO-OP Card เบิกถอนผ่าน ตู้ ATM สหกรณ์ , ตู้ ATM กรุงไทย ,ตู้ ATM ออมสิน 
หรือ เบิกถอนผ่าน บัตร ATM กรุงไทย ที่ผูกบัญชีไว้กับสหกรณ์ ผ่านตู้ ATM กรุงไทย ทั่วประเทศ  (คลิ๊กดูวิธีกดเงินสหกรณ์ ด้วยบัตร ATM กรุงไทย)
หรือถอนโอนผ่าน App CO-OP Go ไปยังบัญชีกรุงไทย (คลิ๊กดูวิธีโอนเงินผ่าน App CO-OP GO)
 

UploadImage
UploadImage
 

 

Infographic


UploadImage

UploadImage