สหกรณ์ดิจิทัล
  • 12 ม.ค. 2564
 3,603

กดเงินปันผล ด้วยบัตร ATM ธ.กรุงไทย

เมื่อถึงวันประชุมใหญ่สามัญประจำปีของสหกรณ์ในเดือนกุมภาพันธ์ของทุกปี สิ่งหนึ่งที่สมาชิกต่างรอคอย ก็คือการได้รับเงินปันผลและเงินเฉลี่ยคืน โดยสหกรณ์จะโอนเงินปันผลเข้าบัญชีเงินฝากออมทรัพย์สินมัธยัสถ์ของสมาชิก (ยกเว้นสมาชิกที่แจ้งความประสงค์ให้โอนเงินปันผลเข้าทุนเรือนหุ้น) สมาชิกหลายท่านยังคงเกิดความสงสัย ว่าจะสามารถถอนเงินปันผลจากบัญชีสหกรณ์ได้อย่างไรบ้าง เรามาดูช่องทางการถอนเงินจากบัญชีสหกรณ์ได้ ซึ่งมีวิธีการและขั้นตอนดังนี้

ถอนเงินด้วยบัตร ATM ธนาคารกรุงไทย
บัญชีเงินฝากออมทรัพย์สินมัธยัสถ์ของสหกรณ์นั้น สามารถใช้บัตร ATM ของธนาคารกรุงไทยที่สมาชิกมีอยู่แล้ว ร่วมกับบัญชีสหกรณ์ได้ โดยสมาชิกจะต้องส่ง "คำขอใช้บริการบัตร สหกรณ์ เอทีเอ็ม กรุงไทย" พร้อมเอกสารแนบมายังสหกรณ์ทางไปรษณีย์ เพื่อทำการผูกบัญชีก่อนจึงจะสามารถใช้บัตรได้ ซึ่งสหกรณ์จะดำเนินการผูกบัตรให้ จึงเป็นวิธีการที่รวดเร็วที่สุดสำหรับสมาชิกในการถอนเงิน โดยที่ไม่ต้องเดินทางมาที่สหกรณ์ สำหรับท่านที่ยังไม่เคยส่งคำขอผูกบัญชีไว้ สามารถส่งมาให้สหกรณ์ได้ ตามวิธีการ ดังนี้


UploadImage

1. กรอก "คำขอใช้บริการบัตร สหกรณ์ เอทีเอ็ม กรุงไทย"
2. สำเนาบัตรประชาชน
3. สำเนาหน้าสมุดบัญชีธนาคารกรุงไทย
4. มายื่นเรื่องที่สหกรณ์ หรือส่งทางไปรษณีย์
สหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จำกัด
ตู้ปณ.169 ปณศ.จตุจักร กรุงเทพฯ 10900

เมื่อผูกบัญชีสหกรณ์กับกรุงไทยแล้ว เงินปันผลไม่ได้โอนเข้าบัญชีกรุงไทยโดยอัตโนมัติ
สมาชิกหลายท่านยังคงสับสนว่า เมื่อได้ผูกบัญชีสหกรณ์กับกรุงไทยแล้ว สหกรณ์จะโอนเงินปันผลเข้าบัญชีกรุงไทยให้เลย แต่ในความเป็นจริงแล้ว สมาชิกเป็นผู้ทำการโอนเงินจากบัญชีสหกรณ์เข้าบัญชีธนาคารกรุงไทย ด้วยบัตร ATM ธนาคารกรุงไทย ผ่านตู้ ATM ธนาคารกรุงไทยเท่านั้น จากนั้นเงินจะถูกโอนเข้าไปในบัญชีธนาคารกรุงไทย สมาชิกถึงจะสามารถกดถอนเงินสดได้ตามปกติ โดยมีวงเงินโอนได้ไม่เกินวันละ 2 แสนบาท และมีค่าธรรมเนียมการโอนครั้ง 8 บาท ตามขั้นตอนดังนี้

ขั้นตอนการสอบถามยอดเงินสหกรณ์ด้วยตู้ ATM กรุงไทย

 
UploadImage

1. สอดบัตรและใส่รหัสผ่าน


 
UploadImage

2. เลือก "บริการอื่นๆ"


 
UploadImage

3. เลือก "บริการอื่นๆ"


 
UploadImage

4. เลือก "สหกรณ์ออมทรัพย์"


 
UploadImage

5. กด "สอบถามยอดเงินฝาก" 


 
UploadImage

6. ดูเงินเหลือในบัญชีสหกรณ์ได้

ขั้นตอนการโอนเงินจากสหกรณ์ ไป กรุงไทย
 
UploadImage

1. สอดบัตรและใส่รหัสผ่าน


 
UploadImage

2. เลือก "บริการอื่นๆ"


 
UploadImage

3. เลือก "บริการอื่นๆ"


 
UploadImage

4. เลือก "สหกรณ์ออมทรัพย์"


 
UploadImage

5. กด "รับเงินฝาก" 


 
UploadImage

6. ระบุจำนวนเงินที่ต้องการโอน 


 
UploadImage

7. การโอนสำเร็จ 

ช่องทางอื่น ๆ ในการถอนเงินปันผล
สำหรับสมาชิกที่ไม่มีบัตร ATM ธนาคารกรุงไทย สหกรณ์ยังมีช่องทางอื่น ๆ ที่สามารถถอนเงินปันผลได้ 

1. ถอนด้วยบัตร ATM สหกรณ์ Click CO-OP Card
สำหรับสมาชิกที่ยังมีบัตร ATM ของสหกรณ์อยู่ ก็ยังคงใช้ถอนเงินปันผลจากบัญชีสหกรณ์ได้เช่นเดิม ที่ตู้ ATM ธนาคารกรุงไทย ธนาคารออมสิน และตู้ของสหกรณ์ 

2. มาถอนด้วยตนเองที่สหกรณ์
สหกรณ์เปิดให้ถอนเงินที่สำนักงานสหกรณ์ ในวันทำการ จันทร์ - ศุกร์ เวลา 08.30 - 15.30 น. โดยสมาชิกจะต้องนำสมุดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์สินมัธยัสถ์เล่มจริง และบัตรประชาชน และมาติดต่อถอนเงินปันผลด้วยตนเอง

3. ส่งคำขอถอนเงินทางไปรษณีย์
สมาชิกที่ไม่สะดวกเดินทางมาที่สหกรณ์ และไม่มีบัตร ATM กรุงไทย และ ATM สหกรณ์ สามารถส่งเอกสารคำขอถอนเงินมายังสหกรณ์ทางไปรษณีย์ได้ โดยสหกรณ์จะโอนเข้าบัญชีธนาคารกรุงไทย หรือไทยพาณิชย์ของสมาชิก โดยมีค่าธรรมเนียมโอนครั้งละ 15 บาท เตรียมเอกสาร ดังนี้
3.1 แบบคำขอถอนเงินฝาก
3.2 สำเนาบัตรประชาชน
3.3 สมุดบัญชีสหกรณ์เล่มจริง
3.4 สำเนาหน้าสมุดบัญชีธนาคารกรุงไทย หรือไทยพาณิชย์
3.5 ส่งไปรษณีย์มาให้สหกรณ์ 
สหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จำกัด
ตู้ปณ.169 ปณศ.จตุจักร กรุงเทพฯ 10900