ข่าวสารสหกรณ์
  • 29 ต.ค. 2562
 9,364

สหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จำกัด เป็นสหกรณ์สีขาวด้วยธรรมาภิบาล

สหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จำกัด
เป็นสหกรณ์สีขาวด้วยธรรมาภิบาล

ด้วยกรมส่งเสริมสหกรณ์ได้มีการประชาสัมพันธ์ ให้สหกรณ์ออมทรัพย์ที่มีทุนดำเนินงานเกินกว่า 1,000 ล้านบาทขึ้นไป   เข้าร่วมโครงการสหกรณ์สีขาวด้วยธรรมาภิบาล เพื่อส่งเสริมพัฒนาสหกรณ์ให้มีการบริหารจัดการ ด้วยการนำหลักธรรมาภิบาลมาปฏิบัติถือใช้อย่างเคร่งครัด และดำเนินงานโดยยึดหลักความเป็นสหกรณ์ สำหรับหลักเกณฑ์การประเมินสหกรณ์สีขาวด้วยธรรมาภิบาลประกอบด้วย 9 หลัก ได้แก่  หลักประสิทธิผล หลักประสิทธิภาพ หลักการตอบสนอง หลักภาระรับผิดชอบ หลักความโปร่งใส หลักการมีส่วนร่วม หลักการมอบอำนาจ หลักนิติธรรม และหลักความเสมอภาค ซึ่งสหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จำกัด ได้เข้าร่วมโครงการนี้เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2560  

    UploadImage     

ในปี 2560 เป็นปีแรกในการประเมินสหกรณ์สีขาวด้วยธรรมาภิบาล กรมส่งเสริมสหกรณ์จึงได้กำหนดให้ปฏิบัติและประเมินเพียง 4 หลักก่อน ได้แก่ หลักภาระรับผิดชอบ หลักความโปร่งใส หลักการมีส่วนร่วม และหลักนิติธรรม ซึ่งสำนักงานส่งเสริมสหกรณ์กรุงเทพมหานครพื้นที่ 2 ได้เข้าตรวจประเมินสหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จำกัด เมื่อวันที่ 13 กันยายน 2560  ผลการประเมินปรากฏว่าสหกรณ์ ได้คะแนนจากการตรวจประเมินทั้ง 4 หลัก อยู่ในระดับสหกรณ์สีขาว ซึ่งสหกรณ์ได้ปฏิบัติตามแนวทางธรรมาภิบาล เป็นองค์ที่ดี มีการปฏิบัติตามระเบียบ กฎหมาย ข้อบังคับ มีความโปร่งใสและตรวจสอบได้

UploadImage

ต่อมาเมื่อวันที่ 7 – 8  เมษายน 2561 สำนักงานส่งเสริมสหกรณ์กรุงเทพมหานคร พื้นที่ 2  ได้เชิญสหกรณ์เข้าร่วมประชุมชี้แจงหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินสหกรณ์สีขาว ซึ่งเป็นหลักเกณฑ์ที่กำหนดขึ้นมาใหม่แตกต่างไปจากหลักเกณฑ์เดิมที่กรมส่งเสริมสหกรณ์ใช้ในการแนะนำ ส่งเสริมและประเมินสหกรณ์           

เมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2561 สำนักงานส่งเสริมสหกรณ์กรุงเทพมหานคร พื้นที่ 2  พร้อมคณะทำงานตรวจประเมินสหกรณ์สีขาวด้วยธรรมาภิบาล ได้เข้าประเมินสหกรณ์สีขาวอีก 5 หลัก ได้แก่ หลักประสิทธิผล หลักประสิทธิภาพ หลักการตอบสนอง หลักการมอบอำนาจ และหลักความเสมอภาค

UploadImage

ต่อมาเมื่อวันที่ 23  เมษายน 2562 สำนักงานส่งเสริมสหกรณ์กรุงเทพมหานคร พื้นที่ 2  ได้เชิญสหกรณ์เข้าร่วมประชุมชี้แจงหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินสหกรณ์สีขาวด้วยธรรมาภิบาลเพื่อให้สหกรณ์นำหลักเกณฑ์และข้อเสนอแนะไปปรับปรุงการดำเนินงานที่ดีขึ้น
       
เมื่อวันที่ 13 มิถุนายน 2562 กรมส่งเสริมสหกรณ์ ได้นำคณะทำงานส่งเสริมธรรมาภิบาลระดับจังหวัด คณะทำงานตรวจประเมินธรรมาภิบาลระดับจังหวัด และคณะทำงานตรวจประเมินธรรมาภิบาลระดับกรม ได้ทำการตรวจประเมินสหกรณ์สีขาวด้วยธรรมาภิบาล ทั้ง 9 หลักของสหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จำกัด
 

UploadImage

เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2562 กรมส่งเสริมสหกรณ์ได้ออกประกาศ กรมส่งเสริมสหกรณ์ เรื่อง เกียรติบัตรสหกรณ์สีขาวด้วยธรรมาภิบาล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 โดยประกาศเชิดชูเกียรติให้ สหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้  จำกัด เป็นสหกรณ์สีขาวด้วยธรรมาภิบาล ตามที่กรมส่งเสริมสหกรณ์ได้มีนโยบายส่งเสริมและพัฒนาสหกรณ์ให้มีการบริหารจัดการองค์กรที่ดี ซึ่งมีหลักเกณฑ์การประเมินสหกรณ์มีขาวด้วยธรรมาภิบาลเป็นเครื่องมือที่สำคัญเพื่อให้สหกรณ์มีการบริหารจัดการอย่างเป็นระบบ มีการควบคุมภายในที่ดี ดำเนินงานด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต โปร่งใส ตรวจสอบได้

UploadImage

เมื่อวันที่ 28 ตุลาคม 2562 นายสุรินทร์ วทัญญู ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมสหกรณ์กรุงเทพมหานคร พื้นที่ 2 ได้ให้เกียรติมอบเกียรติบัตรเชิดชูเกียรติ “สหกรณ์สีขาวด้วยธรรมาภิบาล” แก่สหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จำกัด  โดยนายวิชิต สนธิวณิช ประธานกรรมการดำเนินการ ได้ให้เกียรติเป็นตัวแทนรับมอบเกียรติบัตร

ด้วยความมุ่งมั่น และการพัฒนาอย่างไม่หยุดนิ่ง..สหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จำกัด จะดำเนินงานเพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อมวลสมาชิก และยังคงรักษาความเป็นสหกรณ์สีขาวด้วยธรรมาภิบาลต่อไป

UploadImage


เอกสาร