กิจกรรมสมาชิก
  • 12 ต.ค. 2565
 4,735

ประกาศรายชื่อผู้โชคดี ร่วมทำแบบประเมินความพึงพอใจ รอบที่ 1

จากที่สหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จำกัด ได้จัดกิจกรรมให้สมาชิกและสมาชิกสมทบ ร่วมตอบ“แบบประเมินความพึงพอใจของสมาชิก” ประจำปี 2565 โดยสหกรณ์ได้ทำแบบประเมินความพึงพอใจ ออกเป็น 2 ประเภท คือ

 

1. แบบประเมินความพึงพอใจ ในการรับบริการ ในด้านต่างๆ เป็นแบบประเมิน online ผ่าน google form
2. แบบประเมินความพึงพอใจ ในการรับบริการผ่านเคาน์เตอร์สมาชิก โดย สมาชิกและสมาชิกสมทบ สามารถทำแบบประเมินการให้บริการ ด้วยการสแกน QR Code ได้ที่หน้าเคาน์เตอร์สหกรณ์ หลังการรับการบริการต่างๆ 

 

การจับรางวัลผู้โชคดี จะทำการจับสุ่มจับรางวัล 2 รอบ โดยจับรางวัล รอบที่ 1 ในเดือน ตุลาคม 2565 และ รอบที่ 2 ในเดือนมกราคม 2566 (สหกรณ์ขอสงวนสิทธิ์ให้สมาชิก มีสิทธิ์ได้รับรางวัลเพียงรอบเดียว)

 

 

ประกาศผลการจับรางวัลรอบที่ 1 ประจำเดือนตุลาคม 2565

 

 

รางวัลผู้ทำแบบประเมินความพึงพอใจ ในการรับบริการผ่านเคาน์เตอร์สมาชิก
 

UploadImage


ผ้าขนหนูอุ่นไอรัก  จำนวน 10 รางวัล

1. เลขที่สมาชิก5415 สุพิชชา เชื้อเอี่ยม

2. เลขที่สมาชิก506237 ศศินภา รัตนยอดกฤษ

3. เลขที่สมาชิก18541 ศุภลักษณ์ ประจันทร์

4. เลขที่สมาชิก19942 วีรพล พราหมณ์แก้ว

5. เลขที่สมาชิก4711 สกุณา วิสุทธิรัตนกุล

6. เลขที่สมาชิก506139 นัทธมน นุชบางเดื่อ

7. เลขที่สมาชิก18659 ศรายุทธ บุญขัน

8. เลขที่สมาชิก7880 รณกฤต สดเอี่ยมกฤษดา

9. เลขที่สมาชิก17233 มานพ ผู้พัฒน์
10. เลขที่สมาชิก526740 ณัฐพร แก้วภิรมย์

 

 

รางวัลผู้ทำแบบประเมินความพึงพอใจ ในการรับบริการ ในด้านต่างๆ "

 

UploadImage
 

กระบอกน้ำออมทรัพย์  จำนวน 20 รางวัล

1. เลขที่สมาชิก15086 ทนงศักดิ์ แสงประสิทธิ์

2. เลขที่สมาชิก19745 ฐิติชญาน์ ภาษี

3. เลขที่สมาชิก505069 ประมวล คำพา

4. เลขที่สมาชิก1599 กิตติมศักดิ์ สุภาวณิชย์

5. เลขที่สมาชิก14730 สิรยา รัตตนวิเชียร

6. เลขที่สมาชิก16753 แสงเดือน สิงห์ทองคำ

7. เลขที่สมาชิก15701 สุจิตรา ตระกูลเลิศรัตน์

8. เลขที่สมาชิก12553 อนิรุทธ์ คงคำ

9. เลขที่สมาชิก18409 นงลักษณ์ รักบำเหน็จ

10. เลขที่สมาชิก513781 อภิสิทธิ์ วิทยาโสภานนท์

11. เลขที่สมาชิก517999 จิตศนัย เนียมกลัด

12. เลขที่สมาชิก17903 กรรณิการ์ นพรัตน์

13. เลขที่สมาชิก20314 เสาวณีย์ นวลวัฒน์

14. เลขที่สมาชิก17838 สุธรรม จันนุ้ย

15. เลขที่สมาชิก503637 บุษรา กองจินดา

16. เลขที่สมาชิก1202 วราภรณ์ ศิริประเสริฐ

17. เลขที่สมาชิก971 ฐนิฎกานต์ โอมาก

18. เลขที่สมาชิก525556 ปรีดา วรรณญาติ

19. เลขที่สมาชิก10178 กิตติ ถิ่นจอมธ์

20. เลขที่สมาชิก520296 สมจิตร เชษฐสิงห์


UploadImage


กล่องถนอมอาหาร จำนวน 10 รางวัล

1. เลขที่สมาชิก524189 มัทณี อ้ายดวง

2. เลขที่สมาชิก21192 ชนากานต์ แก้วรัตน์

3. เลขที่สมาชิก5337 ปราณี ลีละวัฒนากูล

4. เลขที่สมาชิก523492 สไบแพร สุขเมือง

5. เลขที่สมาชิก20820 มาเรียม หากิจ

6. เลขที่สมาชิก513815 ปวีณา บุญกระพือ

7. เลขที่สมาชิก18390 ธนิดา สุราราษฎร์

8. เลขที่สมาชิก14879 สมชาย ภิญโญชูโต

9. เลขที่สมาชิก18255 นรินทร์ เทศสร

10. เลขที่สมาชิก521446 ภิญญามาศ เงินนาม
 

UploadImage


เครื่องปั่นน้ำผลไม้  จำนวน 15 รางวัล

1. เลขที่สมาชิก16713 สุมน อภินันทนพงศ์
2. เลขที่สมาชิก522283 อนุรักษ์ กำเนิดว้ำ

3. เลขที่สมาชิก524226 ชลธี เลื่อนวงษา

4. เลขที่สมาชิก14355 รัติกาล ล่องสุวรรณ

5. เลขที่สมาชิก19695 พัชญ์สิตา ฐิตะเลิศวงศ์

6. เลขที่สมาชิก18317 ปิยะวรรณ ศรีแดงรักษา

7. เลขที่สมาชิก14274 จักรพันธ์ บุญสูง

8. เลขที่สมาชิก500172 ณัฐรัตน์ เกิดเอนก

9. เลขที่สมาชิก516797 ดอกอ้อ บัวเรือง

10. เลขที่สมาชิก1473 อนุชยา ชำนาญคิด

11. เลขที่สมาชิก504252 วิชัย ประเสริฐอัมพร

12. เลขที่สมาชิก5764 วรวุฒิ ธีรธนาธร

13. เลขที่สมาชิก6794 เริงชัย จิตรหลัง

14. เลขที่สมาชิก18407 รัชนีกร จันทนป

15. เลขที่สมาชิก12387 เอนก เปรุณาวิน

 

 

สำหรับการจับรางวัลรอบที่ 2 นั้น จะจับรางวัลในเดือนมกราคม 2566 หากสมาชิกและสมาชิกสมทบ ที่ยังไม่ได้ตอบแบบสอบถามเพื่อร่วมชิงรางวัล สามารถสามารถร่วมตอบแบบสอบถามความพึงพอใจ ได้ จนถึงวันที่ 30 ธ.ค. 65 (คลิ๊กรายละเอียด)