ข่าวสารสหกรณ์
  • 28 มี.ค. 2565
 13,816

แจ้งเบี้ยประกันชีวิตกลุ่มใหม่ เริ่ม 31 พ.ค. 65

 

จากที่บริษัทประกันชีวิตกลุ่ม แจ้งเพิ่มเบี้ยประกันกับทางสหกรณ์ สำหรับปีต่ออายุในวันที่ 1 พฤษภาคม 2565 และเพื่อให้กระทบต่อสมาชิกน้อยที่สุด สอ.ปม. จึงเห็นควรพิจารณาออกประกาศ การสรรหา บ.ประกันชีวิตกลุ่มแบบชั่วระยะเวลา ประจำปี 2565-2568 ขึ้นมาใหม่ เพื่อพิจารณาประกวดราคา บริษัทประกันชีวิตกลุ่มที่จะสามารถยืนอัตราเบี้ยประกันคงที่ไม่น้อยกว่า 3 ปี และคงความคุ้มครองเท่าเดิมได้

 

ซึ่งสหกรณ์ได้จัดทำแผนความคุ้มครองต่างๆ และเปิดยื่นซองราคาในวันที่ 1-21 มี.ค. 65 ที่ผ่านมานั้น (คลิ๊กอ่านรายละเอียดการพิจารณาประกวดราคาเบี้ยประกันใหม่)

 

โดยในการเปิดยื่นซองดังกล่าว ได้มีบริษัทประกันชีวิตเข้าร่วมประกวดราคาทั้งส้ิน 3 บริษัทดังนี้

UploadImage

1.บริษัทไทยสมุทรประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)

2.บริษัทอาคเนย์ประกันภัย จำกัด (มหาชน)

3.บริษัทฟิลลิปประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)


ทั้งนี้จากการพิจารณาเปิดซองประกวดราคาของทั้ง 3 บริษัทแล้ว สหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จำกัด เห็นควรคัดเลือกบริษัทไทยสมุทรประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) เป็น บ.ประกันชีวิตกลุ่มแบบชั่วระยะเวลา ประจำปี 2565-2568

 

เนื่องจากบริษัทไทยสมุทรประกันชีวิต เป็นบริษัทที่ได้เสนอเบี้ยประกันชีวิตกลุ่มในราคาที่ถูกที่สุดกว่าทุกบริษัท โดยมีอัตราเบี้ยประกันชีวิตกลุ่มรวม เดือนละ 15,401,715.50 บาท และให้ความคุ้มครองได้ตรงตามคุณสมบัติที่สหกรณ์กำหนด โดยมีแผนประกันชีวิตกลุ่มรวมทั้งสิ้น 50 แผน


UploadImage

 

ตารางแสดงอัตราเบี้ยประกันชีวิตกลุ่มแบบใหม่ สำหรับสมาชิก

 

UploadImage
 

ถึงแม้ว่าสหกรณ์ จะพยายามอย่างเต็มที่เพื่อสรรหาบริษัทประกันในราคาเบี้ยที่ถูกที่สุดแล้ว แต่ก็ยังไม่สามารถคงราคาเบี้ยอัตราเดิมได้  ทั้งนี้เนื่องมาจากการเสียชีวิตของสมาชิกที่เพิ่มมากขึ้นในแต่ละปี

 

ซึ่งบริษัทไทยสมุทรประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) ที่เป็นบริษัทประกันชีวิตใหม่นี้ จะเริ่มให้ความคุ้มครองในวันที่ 1 พฤษภาคม 2565 และ จะเริ่มหักเบี้ยประกันชีวิตกลุ่มราคาใหม่ ในวันที่ 31 พฤษภาคม 2565 สหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จำกัด จึงขอประชาสัมพันธ์ให้ทราบโดยทั่วกัน
 


 

UploadImage
 

ประกาศ

สหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จำกัด

เรื่อง  ผลการเปิดซองการสรรหาบริษัทประกันชีวิตกลุ่มแบบชั่วระยะเวลา ประจำปี 2565 – 2568

 

ตามที่สหกรณ์ได้มีประกาศสหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จำกัด ลงวันที่ 1 มีนาคม 2565 เรื่อง การสรรหาบริษัทประกันชีวิตกลุ่มแบบชั่วระยะเวลาประจำปี 2565 - 2568 โดยกำหนดยื่นซองเสนอราคาระหว่างวันที่ 1 มีนาคม 2565 – 21 มีนาคม 2565 และกำหนดเปิดซองเสนอราคาในวันที่ 23 มีนาคม 2565 นั้น


ปรากฏว่ามีผู้ยื่นซองเสนอราคาจำนวน 3 บริษัท ดังนี้

1. บริษัท ไทยสมุทรประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) เสนอราคาประกันชีวิตกลุ่ม ตามที่สหกรณ์กำหนด จำนวน 50 แผน ราคาค่าประกันชีวิตกลุ่มรวม เดือนละ 15,401,715.50 บาท 

2. บริษัท อาคเนย์ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) เสนอราคาประกันชีวิตกลุ่ม ตามที่สหกรณ์กำหนด จำนวน 50 แผน ราคาค่าประกันชีวิตกลุ่มรวม เดือนละ 16,279,059.00 บาท

3. บริษัท ฟิลลิปประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) เสนอราคาประกันชีวิตกลุ่ม ตามที่สหกรณ์กำหนด จำนวน 50 แผน ราคาค่าประกันชีวิตกลุ่มรวม เดือนละ 19,812,156.00 บาท 


ทั้งนี้ ราคาค่าประกันชีวิตกลุ่มคำนวณจากจำนวนสมาชิกที่ทำประกันชีวิตในเดือนกุมภาพันธ์ 2565 ซึ่งมีจำนวน 27,964 คน

คณะกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 45 ในคราวการประชุมครั้งที่ 3 เมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2565 ได้พิจารณาแล้ว เห็นว่า บริษัท ไทยสมุทรประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) มีคุณสมบัติตรงตามที่สหกรณ์กำหนด โดยเสนอเงื่อนไขความคุ้มครองเท่าเดิมในราคาต่ำที่สุด และบริษัทฯ เสนอยืนอัตราเบี้ยประกันคงที่ไม่น้อยกว่า 3 ปี คณะกรรมการดำเนินการจึงมีมติเลือก บริษัท ไทยสมุทรประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) ในการทำประกันชีวิตกลุ่มของสหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จำกัด แบบชั่วระยะเวลา ประจำปี 2565 – 2568 โดยเริ่มสัญญาตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2565 และสิ้นสุดวันที่ 30 เมษายน 2568

 

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ 28 มีนาคม พ.ศ. 2565

 

UploadImage

 


(นายวิชิต สนธิวณิช)

ประธานกรรมการดำเนินการ

สหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จำกัด

 


เอกสาร