ข่าวสารสหกรณ์
  • 28 ก.พ. 2565
 10,962

บ.ประกันชีวิตกลุ่ม ตรึงราคาเบี้ยประกันเดิมไม่ไหว!! แจ้งเพิ่มเบี้ยประกัน สอ.ปม.พิจารณาประกวดราคา บ.ประกันใหม่ทันที ราคาใหม่เริ่มหักเงิน พ.ค.นี้ เป็นต้นไป

บ.ประกันชีวิตกลุ่ม ตรึงราคาเบี้ยประกันเดิมไม่ไหว!! แจ้งเพิ่มเบี้ยประกัน สอ.ปม.พิจารณาประกวดราคาใหม่ทันที เบี้ยประกันใหม่เป็นไปตามผลการประกวดราคา เริ่มหักเงินเดือน พ.ค.นี้เป็นต้นไป

 

จากที่ สอ.ปม. ได้มีการให้สมาชิกที่ยื่นกู้สามัญทุกประเภท ต้องทำประกันชีวิตกลุ่ม ตามวงเงินหนี้สามัญรวมกันทุกประเภท โดย อัตราเบี้ยประกันสูงสุดที่ 1,800 บาท วงเงินคุ้มครองเสียชีวิตทั่วไป 3 ล้านบาท คุ้มครองการเสียชีวิตจากอุบัติเหตุอีก 6 ล้านบาท รวมแผนประกันชีวิตกลุ่มทั้งสิ้น 49 แผน


UploadImage

ใกล้ครบกำหนดสัญญา บ.ประกัน แจ้งขอปรับเพิ่มอัตราเบี้ยประกัน

บริษัท ฟิลลิปประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) เป็นบริษัทที่รับทำประกันชีวิตกลุ่มให้กับสมาชิกสหกรณ์ ซึ่งกรมธรรม์จะครบกำหนดสัญญาในวันที่ 30 เมษายน 2565 บริษัทฯได้ส่งหนังสือแจ้งการปรับเบี้ยประกันชีวิตกลุ่มเพิ่มขึ้น เนื่องจากจำนวนเงินสินไหมที่บริษัทต้องจ่ายสูงกว่าเบี้ยประกันภัยที่ได้รับบริษัทจึงมีความจำเป็น ต้องเสนอปรับเพิ่มอัตราเบี้ยประกันภัยจากเดิม สำหรับปีต่ออายุที่จะเริ่มสัญญาในวันที่ 1 พฤษภาคม 2565 นี้

 

เพื่อให้กระทบต่อสมาชิกน้อยที่สุด สอ.ปม.จึงพิจารณาประกวดราคา บ.ประกันชีวิตกลุ่มใหม่

 

..หลายปีที่ผ่านมานี้ สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จำกัด ได้มีอัตราการเสียชีวิตที่เพิ่มมากขึ้นทุกปี ด้วยเหตุนี้บริษัทประกันชีวิต ที่เคยทำประกันชีวิตกลุ่มกับสหกรณ์ จึงมีการขอปรับเพิ่มเบี้ยประกันขึ้นมา ซึ่งสหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จำกัด ได้คำนึงถึงผลกระทบต่อสมาชิกทุกท่านในเรื่องการทำประกันชีวิตกลุ่มในปี 2565 นี้ ทั้งเรื่องความคุ้มครองการเสียชีวิต , วงเงินเอาประกัน รวมถึงเบี้ยประกันที่ต้องส่งทุกเดือน ดังนั้น สหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จำกัด จึงเห็นควรพิจารณาออกประกาศ การสรรหา บ.ประกันชีวิตกลุ่มแบบชั่วระยะเวลา ประจำปี 2565-2568 ขึ้นมาใหม่ เพื่อพิจารณาประกวดราคา บริษัทประกันชีวิตกลุ่มที่จะสามารถยืนอัตราเบี้ยประกันคงที่ไม่น้อยกว่า 3 ปี และคงความคุ้มครองเท่าเดิม คลิ๊กอ่านประกาศสรรหาบ.ประกันชีวิตกลุ่ม ประจำปี 65-68

 

UploadImage

เพื่อผลประโยชน์ส่วนรวมของสหกรณ์

 

ขอเชิญสมาชิกทุกท่าน ร่วมช่วยเชิญชวน บ.ประกันชีวิต เพื่อเข้าร่วมประกวดราคาประกันชีวิตกลุ่ม ตามเบี้ยประกัน-ความคุ้มครองเดิม ให้กับสหกรณ์ได้ โดยให้บริษัทประกันส่งรายละเอียดการจัดทำแผนประกันชีวิตกลุ่มตามที่สหกรณ์กำหนด ซึ่งสหกรณ์จะเปิดยื่นซองราคาระหว่างวันที่ 1-21 มี.ค. 65 ในวันทำการเวลา 08.30-16.30 น. ที่สำนักงานสหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จำกัด
 

เบี้ยประกันราคาใหม่ เป็นไปตามผลการประกวดราคา เริ่ม พ.ค. 65


เมื่อพิจารณาประกวดราคาบริษัทประกันได้แล้ว เบี้ยประกันใหม่จะเป็นไปตามผลประกวดราคา โดยเบี้ยประกันใหม่อาจเปลี่ยนแปลงลดลง เท่าเดิม หรือเพิ่มขึ้นได้ตามแผนประกันของบริษัทนั้นๆ

 

ทั้งนี้ เบี้ยประกันราคาใหม่จะเริ่มปรากฎในรายการหักเงินเดือนตั้งแต่เดือนพฤษภาคม 2565 เป็นต้นไป สหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จำกัด จึงขอประชาสัมพันธ์ให้สมาชิกได้ทราบทั่วกัน


UploadImageUploadImageUploadImageUploadImageUploadImageUploadImageUploadImageUploadImageUploadImageUploadImageUploadImageUploadImageUploadImageUploadImageUploadImageUploadImageUploadImageUploadImage
 


เอกสาร