ข่าวสารสหกรณ์
  • 09 ก.พ. 2565
 3,854

อนุมัติ!!! เพิ่มวงเงินสวัสดิการช่วยเหลือสมาชิกสมทบที่ติดเชื้อ COVID 19 อีก 5 แสนบาท

 

เพื่อเป็นการช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนให้แก่สมาชิกและสมาชิกสมทบ จากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) ในปี 2563 ที่ผ่านมานั้น สหกรณ์จึงได้กำหนดมาตรการเพื่อช่วยเหลือสมาชิกและสมาชิกสมทบที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ขึ้นมา ทั้งการพักชำระหนี้ การลดหุ้นรายเดือน รวมถึงการเพิ่มสวัสดิการเพื่อช่วยเหลือผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)  ให้แก่สมาชิกและสมาชิกสมทบทุกท่าน


ผลกระทบโควิด 19 ต่อตลาดแรงงานไทย
 

ซึ่งสหกรณ์ได้กำหนดวงเงิน สวัสดิการเพื่อช่วยเหลือผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ไว้ดังนี้

  • ช่วยเหลือสมาชิกที่ติดเชื้อ วงเงินสวัสดิการ 10 ล้านบาท ยื่นขอรับสวัสดิการได้  10,000 บาท (จ่ายเพียงครั้งเดียว)
  • ช่วยเหลือสมาชิกสมทบที่ติดเชื้อ วงเงินสวัสดิการ 1 ล้านบาท ยื่นขอรับสวัสดิการได้  5,000 บาท (จ่ายเพียงครั้งเดียว)

อนุมัติเพิ่มวงเงินช่วยเหลือสมาชิกสมทบที่ติดเชื้อ COVID 19  อีก 5 แสนบาท

จากสถานการณ์การแพร่ระบาดที่ยังรุนแรงอย่างต่อเนื่อง ในปี 2563 จนมาถึงปัจจุบัน ทำให้มีสมาชิกสมทบจำนวนมากได้ทำการยื่นรับสวัสดิการดังกล่าว จนครบวงเงินสวัสดิการ 1 ล้านบาท ไปแล้ว และเพื่อเป็นการช่วยเหลืออย่างต่อเนื่อง คณะกรรมการดำเนินการในคราวประชุมเมื่อวันที่ 28 มกราคม 2565 จึงเห็นชอบปรับเพิ่มวงเงินให้ความช่วยเหลือแก่สมาชิกสมทบที่ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ( COVID-19 ) จำนวน 5 แสนบาท รวมเป็นวงเงินที่ใช้ในสวัสดิการนี้ 1.5 ล้านบาท ซึ่งหากอนุมัติครบวงเงิน 1.5 ล้านบาท แล้ว สมาชิกสมทบที่ยื่นคำขอรับสวัสดิการเข้ามาภายหลัง ให้ถือว่าคำขอนั้นเป็นอันตกไป

 อ่านรายละเอียด สวัสดิการสมาชิกเพื่อช่วยเหลือผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) คลิ๊ก

อ่านรายละเอียด สวัสดิการสมาชิกสมทบเพื่อช่วยเหลือผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) คลิ๊ก


เอกสาร