กิจกรรมสมาชิก
  • 18 ม.ค. 2565
 3,475

ประกาศรายชื่อผู้โชคดี ร่วมทำแบบประเมินความพึงพอใจ รอบที่ 2

จากที่สหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จำกัด ได้จัดกิจกรรมให้สมาชิกและสมาชิกสมทบ ร่วมตอบ“แบบประเมินความพึงพอใจของสมาชิก” ประจำปี 2564 โดยสหกรณ์ได้ทำแบบประเมินความพึงพอใจ ออกเป็น 2 ประเภท คือ

 

1. แบบประเมินความพึงพอใจ ในการรับบริการ ในด้านต่างๆ เป็นแบบประเมิน online ผ่าน google form
2. แบบประเมินความพึงพอใจ ในการรับบริการผ่านเคาน์เตอร์สมาชิก โดย สมาชิกและสมาชิกสมทบ สามารถทำแบบประเมินการให้บริการ ด้วยการสแกน QR Code ได้ที่หน้าเคาน์เตอร์สหกรณ์ หลังการรับการบริการต่างๆ 

 

การจับรางวัลผู้โชคดี จะทำการจับสุ่มจับรางวัล 2 รอบ โดยจับรางวัล รอบที่ 1 ในเดือน ตุลาคม 2564 (คลิ๊กดูรายชื่อผู้ได้รับรางวัลรอบแรก) และ รอบที่ 2 ในเดือนมกราคม 2565 (สหกรณ์ขอสงวนสิทธิ์ให้สมาชิก มีสิทธิ์ได้รับรางวัลเพียงรอบเดียว)

 

 

ประกาศผลการจับรางวัลรอบที่ 2 ประจำเดือนมกราคม 2564

 

 

รางวัลผู้ทำแบบประเมินความพึงพอใจ ในการรับบริการผ่านเคาน์เตอร์สมาชิก


UploadImage


กระเป๋าเดินทาง SwissGear กระเป๋าเดินทางแบบล้อลาก  จำนวน 10 รางวัล

1. เลขที่สมาชิก 522575 รัชตะ  อ่อนละมุล

2. เลขที่สมาชิก 518249 อภิสิทธิ์  เทียกมูล

3. เลขที่สมาชิก 4711 สกุณา  วิสุทธิรัตนกุล

4. เลขที่สมาชิก 514749 สายชล  คงกล้า

5. เลขที่สมาชิก 13913 รุ่งฤดี  หยิบงามเจริญสุข

6. เลขที่สมาชิก 19157 นันทิยา  พลับพลา

7. เลขที่สมาชิก 523925 กรกมล  สว่างเนตร

8. เลขที่สมาชิก 522989 รินรดา  อุ่นขัวเรียง

9. เลขที่สมาชิก 518239 สิริพร  ปรีชา

10.เลขที่สมาชิก 14577 ภาณุมาศ  ลาดปาละ

 

 

รางวัลผู้ทำแบบประเมินความพึงพอใจ ในการรับบริการ ในด้านต่างๆ "

 

UploadImage
 

กระบอกน้ำออมทรัพย์  จำนวน 20 รางวัล

1. เลขที่สมาชิก 15326 สุริยา สกลวิทยานนท์

2. เลขที่สมาชิก 7196 ติ  บุญวงษา

3. เลขที่สมาชิก 4505 สุรีย์  นุ่มพูล

4. เลขที่สมาชิก 13661หัตถพล คล้ายแท้

5. เลขที่สมาชิก 523424 นนท์ชนก โคตพันธ์

6. เลขที่สมาชิก 522847 ลัธธนันต์ จิตรมหรรณพ

7. เลขที่สมาชิก 522102 วรัฐธยา สาระศาลิน

8. เลขที่สมาชิก 17374 พรทิพย์ บาลี

9. เลขที่สมาชิก 6834 มนตรี ก๊วยประเสริฐ

10. เลขที่สมาชิก 521205 มานิตย์ ราตรีพฤกษ์

11. เลขที่สมาชิก 524923 อนัญญา จ้อยชู

12. เลขที่สมาชิก 20627 จีระ หอมเนียม

13. เลขที่สมาชิก 521340 มลวิภา ณ นรงค์

14. เลขที่สมาชิก 508213 สาวิตรี ม้วนทอง

15. เลขที่สมาชิก 519031 วราลี เต็งประเสริฐ

16. เลขที่สมาชิก 506969 ศรีประจันทร์ ชมภูประเภท

17. เลขที่สมาชิก 8468 อรุณ จันทรา

18. เลขที่สมาชิก 522927 ดวงกมล คงคาหลวง

19. เลขที่สมาชิก 19086 พุทธพร แสงคำ

20. เลขที่สมาชิก 18090 ธัญญลักษณ์ อินทรกำแพง


UploadImage


กล่องถนอมอาหาร จำนวน 10 รางวัล

1. เลขที่สมาชิก 17069 สมหมาย  คำแก้ว

2. เลขที่สมาชิก 5372 โสภา  ชูชื่น

3. เลขที่สมาชิก 502882 ธิดารัตน์  ทองบุญ

4. เลขที่สมาชิก 16671 สุวิมล  เพชรล้ำ

5. เลขที่สมาชิก 9089 จำเริญ  สุพงษ์

6. เลขที่สมาชิก 18660 จุฑารัตน์  ยางทอง

7. เลขที่สมาชิก 17310 สมร  ทองโคกสี

8. เลขที่สมาชิก 20004 ประดิษฐ์  บุญตันตราภิวัฒน์

9. เลขที่สมาชิก 521691 ปิยนุช  ศรีกระจ่าง

10. เลขที่สมาชิก 504425 อัจฉรา  ขุนอำไพ

 

UploadImage


เครื่องปั่นน้ำผลไม้  จำนวน 12 รางวัล

1. เลขที่สมาชิก 514508 สาวิตรี  พินิจทรัพย์

2. เลขที่สมาชิก 20312 กิ่งกาญจน์  ขวัญใจ

3. เลขที่สมาชิก 20748 กฤษดา  จูบ้านไร่

4. เลขที่สมาชิก 12596 อนุรักษ์  สุรังษี

5. เลขที่สมาชิก 524253 ภรณ์ทิพย์  ภาสอน

6. เลขที่สมาชิก 3547 ธนกฤต  ทองหัวเตย

7. เลขที่สมาชิก 511815 ชินภัทร  กันตัด

8. เลขที่สมาชิก 506867 สุกัญญา  เกษหงษ์

9. เลขที่สมาชิก 18049 ดวงจันทร์  แสนคำ

10. เลขที่สมาชิก 524636 กัญญรัตน์  อินตาพวง

11. เลขที่สมาชิก 718  ดนยา เวโรจน์

12. เลขที่สมาชิก 512130 วรินท์นิภา  อุปจักร์


UploadImage


หม้อทอดไร้น้ำมัน จำนวน 3 รางวัล

1. เลขที่สมาชิก 505098 สุธี สายสินธ์

2. เลขที่สมาชิก 517955 พรสวรรค์ ร่มพยอม

3. เลขที่สมาชิก 19294 พรประสิทธิ์ เยาว์ดำ