ข่าวสารสหกรณ์
  • 09 ต.ค. 2564
 5,976

ประกาศรายชื่อผู้โชคดี ร่วมทำแบบประเมินความพึงพอใจ รอบที่ 1

จากที่สหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จำกัด ได้จัดกิจกรรมให้สมาชิกและสมาชิกสมทบ ร่วมตอบ“แบบประเมินความพึงพอใจของสมาชิก” ประจำปี 2564 โดยสหกรณ์ได้ทำแบบประเมินความพึงพอใจ ออกเป็น 2 ประเภท คือ

 

1. แบบประเมินความพึงพอใจ ในการรับบริการ ในด้านต่างๆ เป็นแบบประเมิน online ผ่าน google form
2. แบบประเมินความพึงพอใจ ในการรับบริการผ่านเคาน์เตอร์สมาชิก โดย สมาชิกและสมาชิกสมทบ สามารถทำแบบประเมินการให้บริการ ด้วยการสแกน QR Code ได้ที่หน้าเคาน์เตอร์สหกรณ์ หลังการรับการบริการต่างๆ 

 

การจับรางวัลผู้โชคดี จะทำการจับสุ่มจับรางวัล 2 รอบ โดยจับรางวัล รอบที่ 1 ในเดือน ตุลาคม 2564 และ รอบที่ 2 ในเดือนมกราคม 2565 (สหกรณ์ขอสงวนสิทธิ์ให้สมาชิก มีสิทธิ์ได้รับรางวัลเพียงรอบเดียว)

 

 

ประกาศผลการจับรางวัลรอบที่ 1 ประจำเดือนตุลาคม 2564

 

 

รางวัลผู้ทำแบบประเมินความพึงพอใจ ในการรับบริการผ่านเคาน์เตอร์สมาชิก


UploadImage


กระเป๋าเดินทาง SwissGear กระเป๋าเดินทางแบบล้อลาก  จำนวน 10 รางวัล

1. เลขที่สมาชิก 21320  กฤษณะ เชาวโนทัย

2. เลขที่สมาชิก16478  ณัฐภูมิ  อมรโชติ

3. เลขที่สมาชิก20378 ทิพย์กมล  สนสับ

4. เลขที่สมาชิก510564 สุภาวนีย์  เกิดทิพย์

5. เลขที่สมาชิก15606 วารินทร์  ตรีมงคล

6. เลขที่สมาชิก513262 สุวิมล  ศิรประภาพฤทธิ์

7. เลขที่สมาชิก17397 ธีรวัฒน์  เคนมี

8. เลขที่สมาชิก713 ชลดา  ชาญช่าง

9. เลขที่สมาชิก20901 สินีนิษฐ์  งิ้ววิจิตร

10.เลขที่สมาชิก5092 ภัทรวรรณ  ปิ่นประจักษ์

 

 

รางวัลผู้ทำแบบประเมินความพึงพอใจ ในการรับบริการ ในด้านต่างๆ "

 

UploadImage
 

กระบอกน้ำออมทรัพย์  จำนวน 20 รางวัล

1. เลขที่สมาชิก 17537 ภาราตรี  จันทร์มาลา

2.เลขที่สมาชิก 503213 กุลธิดา  แจ่มกระจ่าง

3.เลขที่สมาชิก 16482  วิเศษ  สีเทียวไทย

4.เลขที่สมาชิก13916 อมลรัตน์  เลี่ยมตระกูลพานิช

5.เลขที่สมาชิก15025 รัชฏา  สุริยกุล ณ อยุธยา

6.เลขที่สมาชิก872 สุรพงษ์  สายณสิต

7.เลขที่สมาชิก10965 บุญมี  จันทฤกดี

8.เลขที่สมาชิก18011 สุพัด  จันทร์ต๊ะ

9.เลขที่สมาชิก19224 เพ็ญพร  อินทรผล

10.เลขที่สมาชิก19055 โกสิน  ชาญสุข

11.เลขที่สมาชิก 523559  เจนขนิษฐ์  สุวรรณสุทธิ์

12.เลขที่สมาชิก18667 สลินญา  ม่วงเนย

13.เลขที่สมาชิก 503953 นุจรีย์  บัวเลิศ

14.เลขที่สมาชิก18522 นันท์นภัส  คำแดง

15.เลขที่สมาชิก 7662  ยุทธนา  ชาญรัมย์

16.เลขที่สมาชิก 515918 ภัสพร  แสงเพ็ชร์

17.เลขที่สมาชิก 6100 วัชรา  มณีก้อน

18.เลขที่สมาชิก 513224 วันชัย  สมตน

19.เลขที่สมาชิก325 อรอนงค์  โพธิ์ณะชาติ

20.เลขที่สมาชิก 511434 เยาวเรศ  แก้วรุ่งเรือง


UploadImage


กล่องถนอมอาหาร จำนวน 10 รางวัล

1.เลขที่สมาชิก1599 กิตติมศักดิ์  สุภาวณิชย์

2.เลขที่สมาชิก 515651 พธู  คงบุญ

3.เลขที่สมาชิก9478 สุพัฒน์  ลิ่มไทย

4.เลขที่สมาชิก12191 ณัฐจารีย์  วิชาโคตร

5.เลขที่สมาชิก17867 สิริวัฒนา  กังวาลเลิศ

6.เลขที่สมาชิก522748 อรวรรณ  นพเก้า

7.เลขที่สมาชิก509517 บังอร  บุบผาพ่วง

8.เลขที่สมาชิก19940 รมย์ชลี  เหลือวัฒนวรรณ

9.เลขที่สมาชิก513115 พิมพ์ฉัตร์  สุขประเสริฐ

10.เลขที่สมาชิก18267  วิไลวรรณ  จันต๊ะคาด
 

UploadImage


เครื่องปั่นน้ำผลไม้  จำนวน 12 รางวัล

1.เลขที่สมาชิก525821 ณัฐฌา  ปลูกปัญญาดี

2.เลขที่สมาชิก10292 ธนัท  เรืองอร่าม

3.เลขที่สมาชิก514209 จารุชา  ผลกานนท์

4.เลขที่สมาชิก7406 ชีพชนก  อัมรนันทน์

5.เลขที่สมาชิก517986 ปริพรรห์  เรืองรอด

6.เลขที่สมาชิก2774 สุรินทร์  ชาตรูปะมัย

7.เลขที่สมาชิก514114 อนัญญา  นางาม

8.เลขที่สมาชิก10652 บุญให้  เอียดสกุล

9.เลขที่สมาชิก523835 คงสิน  ไพรพฤกษ์

10 .เลขที่สมาชิก14634 พิภพ โคตรชมภู

11.เลขที่สมาชิก12529 ชลิน  อินทร์สำราญ

12.เลขที่สมาชิก20269 ธนัตชนก  ชุ่มมงคล


UploadImage


หม้อทอดไร้น้ำมัน จำนวน 3 รางวัล

1.เลขที่สมาชิก5158 ศิริ  เจิดจง

2.เลขที่สมาชิก18496 วีรณา  สมพีร์วงศ์

3.เลขที่สมาชิก9769 กมลชัย  ไชยโรจน์

 

สำหรับการจับรางวัลรอบที่ 2 นั้น จะจับรางวัลในเดือนมกราคม 2565 หากสมาชิกและสมาชิกสมทบ ที่ยังไม่ได้ตอบแบบสอบถามเพื่อร่วมชิงรางวัล สามารถสามารถร่วมตอบแบบสอบถามความพึงพอใจ ได้ จนถึงวันที่ 30 ธ.ค. 64 (คลิ๊กรายละเอียด)