ข่าวสารสหกรณ์
  • 19 ม.ค. 2564
 1,847

สารประธานกรรมการดำเนินการ

สารประธานกรรมการดำเนินการ


นับตั้งแต่ปี 2521 สหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จำกัด ได้ก่อตั้งขึ้น จนถึงปัจจุบันสหกรณ์ได้ดำเนินกิจการมาเป็นระยะเวลายาวนานกว่า 42 ปี ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาสหกรณ์ได้มีการพัฒนาการให้บริการและการบริหารจัดการในด้านต่าง ๆ จนมีความเจริญก้าวหน้าอย่างต่อเนื่อง มีผลการดำเนินงานที่มั่นคง ได้รับความร่วมมือร่วมใจอย่างดียิ่งจากมวลสมาชิก จนบัดนี้มีสมาชิกและสมาชิกสมทบรวมทั้งสิ้น 32,593 คน สินทรัพย์รวม 19,397 ล้านบาท


UploadImage


การดำเนินงานของสหกรณ์ในรอบปี 2563 แม้ว่าจะประสบความสำเร็จเป็นอย่างดี ทั้งในด้านธุรกิจการเงิน ผลกำไรของสหกรณ์เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ โดยมีกำไรสุทธิทั้งสิ้น 635 ล้านบาท แต่ก็นับได้ว่าเป็นปีแห่งความยากลำบาก ที่ต้องจารึกไว้ในประวัติศาสตร์อีกครั้งหนึ่งนับตั้งแต่การก่อตั้งสหกรณ์  รวมทั้งของคนไทยและประชาชนทั่วโลก นั่นก็คือสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ที่ลุกลามไปทั่วโลก ทำให้สิ้นปี 2563 มีผู้ติดเชื้อกว่า 90 ล้านคนและมีผู้เสียชีวิตกว่า 2 ล้านคน และยังไม่สามารถสรุปได้ว่าสถานการณ์การแพร่ระบาดจะสิ้นสุดลงเมื่อใด ก่อให้เกิดผลกระทบทั้งต่อชีวิต เศรษฐกิจและสังคมอย่างใหญ่หลวง  นับเป็นวิกฤติครั้งยิ่งใหญ่ของมวลมนุษยชาติที่มีความสูญเสียจนมิอาจประเมินค่าได้


ผลกระทบโควิด 19 ต่อตลาดแรงงานไทย
 

ในท่ามกลางสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) สหกรณ์ได้พยายามปรับปรุงระบบการบริหารจัดการเพื่อประคับประคองสถานการณ์และฟันผ่าอุปสรรคในด้านต่าง ๆ ให้รอดพ้นจากวิกฤติ เพื่อมิให้ส่งผลกระทบต่อการให้บริการแก่มวลสมาชิก และผลการดำเนินงานในภาพรวมของสหกรณ์ โดยในรอบปี 2563 สหกรณ์ได้ปรับปรุงการให้บริการเงินกู้ฉุกเฉินและสามัญดิจิทัล ฝาก ถอนผ่านระบบ ATM และ Line Application โดยไม่ต้องมาที่สหกรณ์ เพื่อให้เป็นไปตามมาตรการเว้นระยะห่าง (Social Distancing) ของรัฐบาล การกำหนดให้เจ้าหน้าที่ส่วนหนึ่งปฏิบัติงานที่สำนักงานสหกรณ์ และอีกส่วนหนึ่งสามารถปฏิบัติงานที่บ้าน (Work from Home) ได้ คณะกรรมการดำเนินการมีการจัดการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (VDO Conference) ด้วยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่มีความปลอดภัย มีการปรับเปลี่ยนกิจกรรมและโครงการต่าง ๆ เช่น โครงการสายใยสหกรณ์ไม่เกษียณ โครงการกิจกรรมกลุ่มสมาชิก โครงการค่ายเยาวชน โครงการอบรมสัมมนาต่าง ๆ โดยยึดหลักประหยัด พอเพียง และเหมาะสมกับสถานการณ์  รวมทั้งสหกรณ์ได้มีการกำหนดมาตรการช่วยเหลือสมาชิกและสมาชิกสมทบที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ได้แก่ การกำหนดระเบียบสวัสดิการช่วยเหลือผู้ติดเชื้อสมาชิก 10,000 บาท สมาชิกสมทบ 5,000 บาท วงเงิน 10 ล้านบาท  การให้ผู้กู้สามารถสมัครใจยื่นขอพักชำระหนี้เงินต้น และลดค่าหุ้นรายเดือนเหลือขั้นต่ำเพียง 500 บาทเป็นระยะเวลา 3 เดือน เป็นต้น


UploadImageอย่างไรก็ตาม ในปี 2563 แม้ว่าสหกรณ์จะสามารถรอดพ้นจากผลกระทบทางเศรษฐกิจอันเนื่องมาจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) สามารถดำเนินกิจการและจ่ายเงินปันผลให้แก่มวลสมาชิกได้ตามเป้าหมายที่กำหนดไว้  แต่เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดที่ยังไม่มีความชัดเจนว่าจะสิ้นสุดลงเมื่อใด ทำให้ในปีต่อ ๆ ไป สหกรณ์จะต้องมีแผนบริหารความเสี่ยง และกำหนดมาตรการต่าง ๆ เพื่อรองรับผลกระทบจากสถานการณ์วิกฤตดังกล่าว และที่สำคัญสหกรณ์ต้องยึดหลัก “เศรษฐกิจพอเพียง” ประกอบด้วยหลักความพอประมาณ ใช้จ่ายงบประมาณด้วยความประหยัดแต่พอดี มีความคุ้มค่า หลักความมีเหตุผล  การดำเนินงานทุกโครงการจะต้องเป็นไปอย่างมีเหตุผล พิจารณาปัจจัยที่เกี่ยวข้อง ผลที่คาดว่าจะเกิดขึ้นอย่างรอบคอบ หลักสร้างภูมิคุ้มกัน มีการสำรองเงินทุนไว้ในปริมาณที่เหมาะสม เตรียมตัวให้พร้อมรับผลกระทบและการเปลี่ยนแปลงด้านต่าง ๆ ที่จะเกิดขึ้น โดยคำนึงถึงความเป็นไปได้ของสถานการณ์ต่าง ๆ ที่คาดว่าจะเกิดขึ้นในอนาคต ทั้งนี้ หากสหกรณ์ได้ดำเนินการตามหลักการ อุดมการณ์สหกรณ์ และหลักเศรษฐกิจพอเพียงอย่างครบถ้วนแล้ว ก็น่าจะเชื่อมั่นได้ว่าทั้งในปี 2563 ที่ผ่านมา ในปี 2564 และปีต่อ ๆ ไป ไม่ว่าสถานการณ์เศรษฐกิจจะเลวร้ายเพียงใด สหกรณ์ต้องสามารถผ่านอุปสรรคและยืนหยัดได้อย่างมั่นคงและยั่งยืนตลอดไป


UploadImage


ในโอกาสที่สหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จำกัด ได้จัดการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2564  กระผมในนามประธานกรรมการดำเนินการ ขอขอบคุณมวลสมาชิก ที่ปรึกษา คณะกรรมการดำเนินการ เจ้าหน้าที่ ผู้ตรวจสอบกิจการ ผู้สอบบัญชี ตลอดจนผู้ที่เกี่ยวข้องทุกท่าน ที่มีส่วนสำคัญในการสร้างความสำเร็จ ความก้าวหน้า ความมั่นคง ให้แก่สหกรณ์ฯ ขอให้ทุกท่านประสบแต่ความสุข ความเจริญ มีกำลังกาย กำลังใจ กำลังปัญญา เพื่อรวมกันสร้างสรรค์พัฒนากิจการของสหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จำกัดให้เจริญก้าวหน้ายิ่ง ๆ ขึ้นไป

 

           UploadImage                   

 


(นายวิชิต สนธิวณิช)

ประธานกรรมการดำเนินการ
                                                                    สหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จำกัด