ข่าวสารสหกรณ์
  • 17 เม.ย. 2563
 5,143

รวมข่าวสารสหกรณ์ป่าไม้ เดือนเมษายน 2563

สวัสดีพี่น้องชาวสหกรณ์ป่าไม้ ทุกท่าน พบกับเรื่องราวข่าวสารสหกรณ์ ประจำเดือนกันอีกเช่นเคย สำหรับเดือนเมษายน 63 นี้   มีเรื่องราวที่คนไทยทั้งประเทศ รวมทั้งคนทั่วโลกต้องเผชิญ กับ “วิกฤติการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา (covid -19)” ซึ่งแพร่กระจายเป็นวงกว้างเพิ่มจำนวนผู้ติดเชื้อมากขึ้นเรื่อยๆ จนยอดผู้ป่วยสะสมทะลุ 2,094,897 ราย เสียชีวิต 135,569 ราย ทั่วโลก *ข้อมูล ณ วันที่ 16 เมษายน 18.30น.*  สถานการณ์อันเหมือนฝันร้ายเช่นนี้ส่งผลกระทบต่อประชาชนเป็นจำนวนมาก ซึ่งทุกภาคส่วนได้รีบช่วยเหลือดูแลกันอย่างเต็มที่

 

สหกรณ์ป่าไม้เองได้จัดเตรียมมาตรการช่วยเหลือสมาชิกและสมาชิกสมทบที่ได้รับผลกระทบจาก COVID-19 ขึ้นมา เพื่อช่วยเหลือเยียวยาสมาชิกทุกๆท่าน ดังนี้ 1. มาตรการช่วยเหลือผู้ติดเชื้อ 2. มาตรการพักชำระหนี้เงินต้น นาน 3 เดือน  3. มาตรการลดค่าหุ้นรายเดือน นาน 3 เดือน   

 

สหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จำกัด ขอยืนยันว่าจะดำเนินการตามวัตถุประสงค์ของสหกรณ์ในการช่วยเหลือตนเองและช่วยเหลือซึ่งกันและกันของหมู่มวลสมาชิก ไม่ว่าจะเกิดสถานการณ์ที่ยากลำบากเพียงใด สหกรณ์ขอเป็นกำลังใจให้กับทุกท่าน เพื่อเราจะได้ก้าวข้ามเหตุการณ์วิกฤติครั้งนี้ไปด้วยกัน

#โควิด 19 ก้าวผ่านไปด้วยกัน #อยู่บ้านหยุดเชื้อ เพื่อชาติ

 

โดยเนื้อหาสำคัญของข่าวในรอบเดือนเมษายน 2563 สหกรณ์ได้รวบรวมไว้ดังนี้ 

1. มาตรการช่วยเหลือสมาชิกและสมาชิกสมทบที่ได้รับผลกระทบ จากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
ตามที่สถานการณ์ปัจจุบันมีการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) และมีแนวโน้มแพร่กระจายในวงกว้าง คณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จำกัด ชุดที่ 43 ในคราวประชุมครั้งที่ 5 เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2563 จึงได้กำหนดมาตรการเพื่อช่วยเหลือสมาชิกและสมาชิกสมทบที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ดังต่อไปนี้ คลิ๊กอ่านต่อ 

2. คำชี้แจง มาตรการช่วยเหลือสมาชิกและสมาชิกสมทบที่ได้รับผลกระทบ จากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

สหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จำกัด ขอเรียนชี้แจงวัตถุประสงค์และรายละเอียดเพิ่มเติมมาตรการต่าง ๆ ดังนี้

มาตรการที่ 1 ช่วยเหลือผู้ติดเชื้อสมาชิก 10,000 บาท สมาชิกสมทบ 5,000 บาท วงเงิน 10 ล้านบาท

วัตถุประสงค์ เพื่อช่วยเหลือสมาชิกและสมาชิกสมทบที่เราไม่อาจคาดคิดได้ว่าท่านใดจะเป็นผู้โชคร้าย สหกรณ์มุ่งหวังให้สมาชิกและสมาชิกสมทบทุกท่านแข็งแรงปลอดภัย ให้ความร่วมมือกับรัฐบาลในการดูแลตนเองและครอบครัวให้ปราศจากภัยอันตรายใด ๆ ทั้งสิ้น ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 ที่นับวันทวีความรุนแรงมากขึ้นในขณะนี้ หากแม้ว่าเราจะระมัดระวังตัวเองกันอย่างดีแล้วก็ตาม แต่ในวันนี้เราไม่อาจทราบได้ว่าจุดสิ้นสุดของโรคระบาดครั้งนี้คือเมื่อใด เราทุกคนจึงยังอยู่ในความเสี่ยง อาจโชคร้ายติดเชื้อโดยไม่คาดคิดหรือรู้ตัวได้ ซึ่งหากสมาชิกท่านใดโชคร้ายติดเชื้อ เราชาวสหกรณ์ทุกคนก็ขอเป็นกำลังใจให้ท่านฟันฝ่าอุปสรรคและรักษาให้หายเพื่อกลับมาอยู่กับบ้านและครอบครัวโดยเร็ววัน

คลิ๊กอ่านต่อ 

3. เปิดมาตรการฉุกเฉินเพื่อเตรียมรับสถานการณ์ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

สหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จำกัด ได้กำหนดมาตรการเพื่อเตรียมความพร้อมในสถานการณ์ฉุกเฉินที่อาจเกิดขึ้น ดังนั้น หากรัฐบาลประกาศมาตรการสูงสุดดังกล่าวแล้ว สหกรณ์ขอยืนยันว่าสหกรณ์ได้กำหนดมาตรการเพื่อเตรียมความพร้อมไว้เรียบร้อยแล้ว เพื่อให้สมาชิกสามารถรับบริการ กู้เงิน ฝาก ถอน และบริการ อื่น ๆ จากสหกรณ์อย่างต่อเนื่อง โดยจะไม่ปิดสำนักงานสหกรณ์หรือหยุดทำการแต่อย่างใด เพราะสหกรณ์ตระหนักถึงความเดือดร้อนและความจำเป็นของสมาชิกที่จะต้องได้รับบริการทางการเงินในสถานการณ์ อันยากลำบากนี้ โดยสหกรณ์ได้กำหนดมาตรการเพื่อเตรียมความพร้อมไว้ ดังนี้ คลิ๊กอ่านต่อ 

4. ถอน-โอนเงิน ส่งเอกสาร ผ่าน Line สหกรณ์ได้แล้วนะ สะดวก ไม่ต้องเดินทาง ลดความเสี่ยง Covid -19

ทั้งนี้ สอ.ปม ได้พิจารณาแล้วว่าเพื่อลดความเสี่ยงในการเดินทางมาทำธุรกรรมของสมาชิกที่มีความจำเป็นต้องถอนเงินในช่วงเวลาฉุกเฉินนี้ จึงได้กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีถอน-โอน ผ่าน Application Line ดังนี้

    •    ถอนได้ทุกบัญชีสหกรณ์ ยกเว้น บัญชีออมทรัพย์ชีวิตพอเพียง และบัญชีที่ต้องลงลายมือชื่อมากกว่า 1 คน

    •    ถอนได้ไม่เกิน 200,000 บาท ต่อบัญชีต่อวัน

    •    บัญชีออมทรัพย์พิเศษถอนได้เดือนละ 2 ครั้ง หากถอนเกิน 2 ครั้ง เสียค่าธรรมเนียม 1% ของยอดที่ถอน แต่ต้องไม่น้อยกว่า 300 บาท

    •    ไม่เสียค่าธรรมเนียมใดๆในการบริการ คลิ๊กอ่านต่อ


UploadImage
 

5. การประชุมและกำหนดนโยบายผ่าน VDO Conference
จากการระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) ทั่วโลก ทำให้กระแสการทำงานจากที่บ้าน (Work From Home) ถูกนำมาใช้งานมากขึ้น สหกรณ์จึงได้ปรับระบบการประชุมแบบใหม่ เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปอย่างต่อเนื่องไม่ติดขัด เนื่องจากการดำเนินกิจการของสหกรณ์จะต้องมีการประชุมของคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์เพื่อกำหนดนโยบาย ติดตามการดำเนินงาน และการอนุมัติแผนงานและโครงการต่าง ๆ สหกรณ์จึงได้กำหนดระเบียบให้คณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์สามารถประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์และมีการทดสอบระบบให้สามารถใช้งานได้เป็นที่เรียบร้อยแล้ว คลิ๊กอ่านต่อ 

6. 4 ประสานต้านโควิด สอ.ปม พร้อมร่วมมือ 4 หน่วยงาน รับสถานการณ์ไวรัส โควิด19

ตามที่สถานการณ์ปัจจุบันมีการแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19)  กรมป่าไม้ได้ตระหนักถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น จึงได้มีการประชุมหารือร่วมกันระหว่าง 4 หน่วยงาน เพื่อเฝ้าระวังและป้องกันภัยจาก เชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) ที่อาจเกิดขึ้นได้ คลิ๊กอ่านต่อ 

7. วิธีป้องกัน และการรับมือไวรัสโคโรน่า COVID-19

ตอนนี้คงไม่มีเรื่องไหนที่ทุกๆคน พูดถึงเท่ากับเรื่อง COVID-19  ซึ่งจะเรียกว่า Talk Of The Town ก็ว่าได้ เพราะการแพร่กระจายของไวรัสโคโรน่า หรือ COVID-19 ได้ไปทั่วโลก บางประเทศถูกปิดไม่ให้คนเข้าออก  กิจกรรมสาธารณะต่างๆ ถูกยกเลิก ร้านค้าเงียบเหงา ผู้บริโภคก็กลัวจะติดโรค เก็บตัว ไม่ทานข้าวนอกบ้าน ไม่ออกไปเที่ยว ไม่ออกไปเดินห้างสรรพสินค้า ได้ยินเสียงไอจามของใครก็ขวัญกระเจิง เครียดกันไปหมด           

เมื่อทำอะไรไม่ได้มากในสถานการณ์นี้ สิ่งที่ทุกคนทำได้ คือ เรียนรู้วิธีการป้องกันและรับมือไวรัสโคโรน่า สอ.ปม. จึงนำมาฝากกับทุกท่านค่ะ คลิ๊กอ่านต่อ


 

8. ไทยพาณิชย์กำลังดำเนินการจัดส่งบัตร ATM ไปยังธนาคารสาขาที่ท่านขอเปิดใช้บัตร

ตามที่ธนาคารแห่งประเทศไทยได้ประกาศยกเลิกการใช้บัตร ATM แบบแถบแม่เหล็กนั้น ทำให้สมาชิกและสมาชิกสมทบบางท่านที่ใช้บัตรสหกรณ์ ATM ธนาคารไทยพาณิชย์ ใช้งานไม่ได้ตั้งแต่ 16 มกราคม 2563 หากท่านอยู่ในกลุ่มที่ยังไม่ได้ยกเลิกหรือแจ้งปิดบัญชีไทยพาณิชย์ และยังคงมีรายการเคลื่อนไหวในบัญชี ทางสหกรณ์ได้ประสานไปยังธนาคารไทยพาณิชย์เพื่อให้ธนาคารทำบัตรสหกรณ์ ATM ธนาคารไทยพาณิชย์ใหม่ที่เป็นแบบชิปการ์ด 

คลิ๊กอ่านต่อ 

9. สอ.การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย จำกัด เยี่ยมชมอาคารสำนักงาน สอ.กรมป่าไม้ จำกัด

เมื่อวันศุกร์ที่ 6 มีนาคม 2563 สหกรณ์ออมทรัพย์การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย จำกัด (สอ.กฟผ.) และฝ่ายออกแบบและบริหารงานก่อสร้าง การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (ออก.กฟผ.) ได้เข้าเยี่ยมชมอาคารและศึกษาการจัดโครงสร้างพื้นที่สำนักงานของสหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จำกัด (สอ.ปม.) โดยมี คุณวิชิต สนธิวณิช ประธานกรรมการดำเนินการ คุณวิฑูรย์ ไชยเพิ่ม รองประธานกรรมการดำเนินการ คุณวรีย์พรรณ โหมดเทศ ผู้จัดการ และเจ้าหน้าที่ สอ.กรมป่าไม้ จำกัด ร่วมให้การต้อนรับ คลิ๊กอ่านต่อ


UploadImage
 

10. Application ForestCO-OP 4.0 สะดวกง่ายเพียงปลายนิ้ว

ปัจจุบัน ถือได้ว่าเป็นยุคที่เทคโนโลยีทางดิจิตอลก้าวหน้าและพัฒนาอย่างรวดเร็ว  สหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จำกัด ได้จัดทำ Application โดยมีเป้าหมายเพื่อให้สมาชิกที่ฝากเงิน กู้เงิน หรือติดต่อกับสหกรณ์ ได้รับความสะดวกสบาย ในการทำธุรกรรมออนไลน์ผ่าน  Application ที่สมาชิกสามารถติดตั้งได้ในโทรศัพท์มือถือของตนเอง ทั้งระบบ IOS  หรือ Android  โดยสามารถดูข้อมูลทางการเงิน หุ้น เงินฝาก เงินกู้ สิทธิ์กู้สามัญคงเหลือ ภาระการค้ำประกัน รายการเรียกเก็บ ใบเสร็จรับเงิน สวัสดิการที่ได้รับจากสหกรณ์และข้อมูลการเป็นสมาชิก
ขั้นตอนการสมัคร App คลิ๊กอ่านต่อ 

11. กู้ฉุกเฉินผ่าน App Forest C0-0P เงินด่วน พร้อมใช้ 24ชม.!!! ง่ายๆเพียงปลายนิ้ว

สมัครง่าย เพียงเป็นสมาชิก ไม่น้อยกว่า 6 เดือน และทำเอกสารคำขอกู้ เพียงครั้งเดียว คลิ๊กอ่านต่อ

UploadImage
 

12. กู้ฉุกเฉินผ่านระบบ CO-OP Phone สามารถทำการกู้ง่าย โดยที่ไม่ต้องไปที่สหกรณ์

เพื่อลดความเสี่ยงในการติดเชื้อ COVID 19 โดยมีขั้นตอนการกู้ฉุกเฉินดังนี้ คลิ๊กอ่านต่อ 

13. Line สหกรณ์คืออะไร?

คือช่องทางสื่อสารข้อมูลส่วนบุคคลของสมาชิกเช่น เงินกู้ เงินฝาก หุ้น ระหว่างสมาชิกกับสหกรณ์ได้โดยตรง ให้มีความใกล้ชิดกันมากขึ้นสามารถแชทคุยกับสหกรณ์พร้อมๆ กับรับข่าวสารประชาสัมพันธ์จากสหกรณ์ ได้อย่างรวดเร็ว ทันทุกข่าวสาร คลิ๊กอ่านต่อ
 

สรุปผลการดำเนินงาน

สรุปผลการดำเนินงานเดือนมีนาคม 2563

 

UploadImage