คลิปวีดีโอที่น่าสนใจ


เงินปันผล - เงินเฉลี่ยคืน คืออะไร คำนวณอย่างไร

เงินปันผล หมายถึง

เงินที่สมาชิกได้รับผลตอบแทนจากการที่สมาชิกมีหุ้นอยู่กับสหกรณ์ คิดจากจำนวนเงินค่าหุ้นของสมาชิก ซึ่งสมาชิกสะสมตามระยะเวลาของการส่ง คูณด้วยอัตราเงินปันผลในปี นั้น ๆ

เงินเฉลี่ยคืน หมายถึง

เงินที่จ่ายคืนให้กับสมาชิกผู้จ่ายดอกเบี้ยเงินกู้ ที่สมาชิกจ่ายให้แก่สหกรณ์ ตั้งแต่ 1 มกราคม ถึง 31 ธันวาคม ในปีเดียวกัน คูณด้วยอัตราเฉลี่ยคืนที่สหกรณ์กำหนดไว้ในแต่ละปี
(สมาชิกที่มิได้กู้เงินใด ๆ กับสหกรณ์เลย จะได้รับเฉพาะส่วนของเงินปันผลตามหุ้น แต่ไม่ได้รับเงินเฉลี่ยคืน)
 

การคำนวณเงินปันผล

ตัวอย่างการคำนวนเงินปันผล เช่น นายออมทรัพย์ มั่งมี มีทุนเรือนหุ้น ณ วันที่ 31 ธันวาคม ปีที่ผ่านมา จำนวน 90,000 บาท ถือหุ้นเดือนละ 1,000 บาท ทุกเดือน จะได้เงินปันผล ดังนี้ (เงินปันผล 5.50%)
 
วิธีคิดเงินปันผล
วันที่
หุ้น
วิธีคำนวณ
เงินปันผล
31 ธ.ค. ยอดยกมา
90,000
90,000 x 5.5/100
4,950.00
31 ม.ค.
1,000
1,000 x 5.5/100 x 11/12
50.42
28 ก.พ.
1,000
1,000 x 5.5/100 x 10/12
45.83
31 มี.ค.
1,000
1,000 x 5.5/100 x 9/12
41.25
30 เม.ย.
1,000
1,000 x 5.5/100 x 8/12
36.67
31 พ.ค.
1,000
1,000 x 5.5/100 x 7/12
32.08
30 มิ.ย.
1,000
1,000 x 5.5/100 x 6/12
27.50
31 ก.ค.
1,000
1,000 x 5.5/100 x 5/12
22.92
31 ส.ค.
1,000
1,000 x 5.5/100 x 4/12
18.33
30 ก.ย.
1,000
1,000 x 5.5/100 x 3/12
13.75
31 ต.ค.
1,000
1,000 x 5.5/100 x 2/12
9.17
30 พ.ย.
1,000
1,000 x 5.5/100 x 1/12
4.58
31 ธ.ค.
1,000
1,000 x 5.5/100 x 0/12
0.00
รวม
102,000
หุ้นรายเดือน x 5.5% x  เวลา
5,252.50
นายออมทรัพย์ มั่งมี ได้เงินปันผล 5,252.50 บาท
 

การคำนวณเงินเฉลี่ยคืน

ตัวอย่างการคำนวนเงินเฉลี่ยคืน เช่น นายออมทรัพย์ มั่งมี กู้เงินสหกรณ์ประเภทต่าง ๆ ชำระดอกเบี้ยเงินกู้ให้แก่สหกรณ์ทั้งปี จำนวน 50,170.40 บาท สหกรณ์จะต้องคำนวณจากดอกเบี้ยเงินกู้ทุกประเภทที่สมาชิกมีอยู่ ตามที่สมาชิกจ่ายจริงแล้วนำมารวมกัน ดังนั้น จำนวนเงินเฉลี่ยคืน คำนวณดังนี้ (เงินเฉลี่ยคืน 14%)
 
วิธีคิดเงินเฉลี่ยคืน
ประเภทเงินกู้
ดอกเบี้ยทั้งปี
วิธีคำนวณเงินเฉลี่ยคืน
เงินเฉลี่ยคืน
เงินกู้ฉุกเฉิน
7,512.60
7,512.60 x 14/100
1,051.76
เงินกู้สามัญทั่วไป
3,992.95
3,992.95 x 14/100
3,992.95
เงินกู้สามัญเพื่อการศึกษา
764.86
764.86 x 14/100
764.86
เงินกู้สามัญอาชีพเสริม
1,214.28
1,214.28 x 14/100
1,214.28
นายออมทรัพย์ มั่งมี ได้รับเงินเฉลี่ยคืน
7,023.85